St. Jude

magbahagi

SAINT JUDE THE APOSTLE


ST. JUDE TIMELINE

Katapusan ng 1 siglo BCE Si Judas Tadeo ay isinilang sa Galilea.

27 CE Si Jesucristo ay ipinako sa krus; pagkatapos ng pag-akyat na si Judas at ang iba pang mga apostol ay nagsimula ng kanilang paglalakbay sa misyon.

28 CE Pinagaling ni Jude si Haring Abgar ng Edessa, na nagko-convert sa kanya at marami sa kanyang mga paksa.

50 CE Si Jude ay dumalo sa Apostolic Council sa Jerusalem.

62 CE Bumalik si Jude sa Jerusalem mula sa pag-eebanghelyo upang tumulong sa halalan ni Simeon bilang ikalawang obispo ng Jerusalem pagkatapos ng pagkamatay ng una, ang kanilang kapatid na si Santiago.

65 CE Si Jude ay pinaslang sa Beirut, Lebanon sa pamamagitan ng isang galit na paganong mandurumog.

Ang Middle Ages Devotion sa St. Jude ay unti-unting pinalawak.

1548 (Setyembre 22) Pinagkaloob ni Pope Paul III ang plenary indulgence sa isang papa maikling sa lahat na bumibisita sa Saint Jude sa kanyang libingan sa kanyang araw ng kapistahan, Oktubre 28.

Ang 20 th century devotion sa Saint Jude ay malaki ang nadagdagan.

1960 (Oktubre 28) Ang San Jude's Shrine sa Pakshikere, Karnataka, India ay pinasinayaan ng obispo ng Mangalore, Rt. Rev. Dr. Raymond D'mello.

2008 (Nobyembre) Ang Archdiocese of Mexico ay nagbigay ng isang pahayag na itinakwil ang kaugnayan ni San Jude sa pangangalaga ng mga kriminal at mga bawal na gamot.


FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN


Kahit na ang mga detalye tungkol sa buhay ni Saint Jude ay halos hindi kilala, ang mga tagasunod ay nagpatunay na siya ay isa sa labindalawang apostol, isa sa pinakamalapit na tagasunod ni Cristo. Ang alamat ay nagpapahiwatig na si San Jude ay ipinanganak sa Galilee sa isang pamilyang Hudyo. Ang kanyang ama, si Cleophas, ay pinatay dahil sa matapang na pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Cristo. Ang ina ni Judas, si Maria ni Cleophas, ay pinsan kay Maria, ang ina ni Jesus. Siya ay nakatayo sa paanan ng krus sa panahon ng pagkapako sa krus kasama ang Birheng Maria at si Maria Magdalena sa John 19: 25. Sa Mateo 27: 56 at Mark 15: 40 siya at si Maria Magdalena ay nanonood ng kamatayan ni Jesus sa malayo sa iba pang mga kababaihan. Si Judas ay malamang na nakapagsalita ng parehong Aramaiko at Griego at nagtrabaho bilang isang magsasaka. Siya ay malamang na humigit-kumulang sa edad ni Jesus. Binanggit ng istoryador ng sinaunang Kristiyanong Simbahan, si Saint Hegesippus, ang pagkakasangkot ng dalawang apong lalaki ni San Jude sa isang pangyayari sa ikalawang siglo, kaya ang santo ay kasal at nagkaroon ng kahit isang bata ("Life of St. Jude" nd).

Ito ay pinakalawak na naniniwala na si Jude ay alinman sa kapatid o unang pinsan ni Jesus. Si Saint Jude ay kapatid sa Saint James na Less, Saint Simeon, at Saint Joseph; ang lahat ay nagsilbi bilang mga miyembro ng labindalawang pinakamalapit na disipulo ni Jesus at tinutukoy bilang ang adelphoi ni Jesus. Gayunpaman, ang salitang Griyego ay literal na sinasalin sa "kapatid na lalaki;" gayunpaman, ang mga tagapagsalin at mga interprete ay gumawa ng isang malawak na hanay ng mga naiintindeng kahulugan ng "mga kapatid" sa iba't ibang konteksto. Kabilang sa mga paglitaw nito sa 343 sa Bagong Tipan ng Griyego, adelphos ay binigyang-kahulugan upang ilarawan ang iba't ibang antas ng kaugnayan, pisikal at espirituwal. Sa ilang mga konteksto ang terminong ito ay isinalin na nangangahulugang "miyembro ng parehong relihiyosong komunidad," lalo na "kapwa Kristiyano," tulad ng sa Mga Gawa 6: 3 at 1 Mga Taga-Corinto 5: 11. Gayunpaman, ang paggamit nito sa pagtukoy kay Judas sa Mateo 13: 55 ay nagsasaad, "ay hindi ang kanyang mga kapatid [adelphoi] Sina James at Jose at Simeon at Judas [Judas]? "Ay mas malamang na isang pagbanggit ng kaugnayan sa pamilya (Attridge 2006). Sa ganitong konteksto, ang "mga kapatid" ay binibigyang-kahulugan na nangangahulugang "mga likas na kapatid," "mga kapatid," at "mga pinsan." Samakatuwid, malawak na tinatanggap na ang Judas ay may ilang antas ng kaugnayan kay Jesus, malamang sa pamamagitan ng dugo, at ang iba ang mga miyembro ng pamilya ay nakilahok sa ebanghelyo. Anuman ang kaugnayan ni San Jude kay Jesus, pinsan o kapatid, ang malalapit na koneksyon ng santo at Kristo ay ipinakita sa iconograpya, na madalas na naglalarawan ng santo sa isang imahe ni Kristo sa kanyang kamay, madalas na humahawak ito sa kanyang puso.

Sa Griyego, ang pangalan na Ioudas ay isinalin sa parehong "Judas" at "Judas," na kapwa ang mga variant ng "Judah," isa sa labindalawang tribu ng Israel na kalaunan ay naging Southern Kingdom sa panahon ng Divided Monarchy (922-722 BCE ). Ang ibig sabihin ng Juda ay "papuri sa Diyos;" ang mga pangalang Judas at Judas ay isalin ang halos "pasalamat," "pagbibigay," at "papuri." Sa pagsasalin ng Bagong Tipan ng Griyego ni Mateo, ang santo ay tinutukoy bilang Lebbeus at sa Latin Vulgate bilang Thaddeus. Ang mga ito ay madalas na idinagdag sa dulo ng kanyang pangalan upang higit pang makilala sa kanya mula sa iba pang mga indibidwal na may parehong pangalan. Ang ibig sabihin ng apelyido na Thaddeus ay "matapang" o "mapagmahal." Kaya ang kanyang pangalan ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-uugali bilang tulong sa mga walang magawa. Sinabi ni Kristo na sinabi, "ipakikita niya ang kanyang sarili na pinaka handang magbigay ng tulong" at, ayon sa mga tagasunod, ang pahayag ni Cristo ay natutupad sa buong henerasyon habang ang mga tapat na mga Katoliko ay bumaling sa Saint sa panahon ng pangangailangan ("National Shrine of St . Jude "nd).

Ang isang tahasang pagsisikap ay kadalasang ginagawa upang hiwalay na paghiwalayin ang Saint Jude, na tinutukoy bilang parehong Judas at Judas, mula kay Judas Iscariote, ang Naalaala ng apostol ng marami bilang ang betrayer ni Cristo. Samakatuwid, bukod sa iba pang mga pagtatalaga ay tinutukoy siya bilang "Santo Jude, hindi ang Iskariote," "Santo Jude Thaddeus," "Judas, kapatid ni Jesus," Judas ni Santiago "o simpleng" Santo Jude ang Apostol. " nakita sa Ebanghelyo ng pagsasabi ni Juan tungkol sa Huling Hapunan. Matapos sabihin ni Jesus sa mga apostol na iiwanan niya sila at gayon ma'y babalik sa mga may puso na bukas sa Kanya, ang Santo Jude ay nagtanong. "Si Judas (hindi ang Iskariote) ay nagsabi sa kaniya, 'Panginoon, papaano mo ihayag ang iyong sarili sa amin, at hindi sa sanlibutan?' Sinagot siya ni Jesus, 'Ang mga umiibig sa akin ay tutuparin ang aking salita, at mahalin sila ng aking Ama, at pupunta tayo sa kanila at gagawin ang ating tahanan sa kanila' "(John 14: 22-23).

Ang mga detalye ng buhay ni misyonero ni Jude Thaddeus ay hindi malinaw; gayunpaman, siya ay sinabi na may aktibong papel sa pagkalat ng Kristiyanismo kasunod ng pag-iibigan at muling pagkabuhay ni Cristo. Nanghimagsik nang husto, hinanap niya ang mga Hentil na pagbabalik-loob. Ang mga teksto mula sa Nicephorus, Isidore, Fortunatus, at Martyrologies mula sa sinaunang daigdig ay nagpapahayag na ang santo ay nagbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo sa Eastern Mediterranean. Ang iba't ibang mga alamat ay naglalarawan sa kanya na naglalakbay sa Saint Simeon at Saint Bartholomew sa iba't ibang panahon sa buong sinaunang lupain, na nagpapakalat ng ebanghelyo, o "mabuting balita" (mula sa Greek euaggelion) ni Jesu-Cristo. Sinasabing si Judas at si Simeon ay gumawa ng mga himala, pagpapagaling, at pagsabog ng mga diyos na pagano. Ayon sa alamat, ang mga banal ay nagdulot ng mga demonyo na tumakas at idolatrous na mga estatwa upang gumuho. May mga kathang-isip na nag-aangkin na itinataguyod ni Thaddeus ang Kristiyanong ebanghelyo mula sa Libya, sa pamamagitan ng Palestine, Mesopotamia, Partia, at maging hanggang sa Armenia.

Ang pinakasikat na lunas ni Saint Jude ay ang kay Abgar ng Edessa sa paligid ng 29 CE. Ayon sa alamat, ang hari ay nagpadala ng salita kay Jesus na humihiling na dumating Siya upang gamutin siya ng kanyang ketong. Nang sabihin ni Jesus na hindi pa Siya makarating, marahil upang masubukan ang pananampalataya ng hari, nagpadala si Abgar ng bid ng artist upang bumalik sa isang imahe ni Cristo, upang hindi niya makita Siya. Sa pagtingin sa mukha ni Kristo, ang artist ay nalulula at hindi nakagawa ng anumang pagpaparami ng kaluwalhatian na nakita niya. Dahil dito, si Jesus ay hinimok ng kahabagan, pinindot ang Kanyang mukha sa isang tela, pinanatili ang Kanyang larawan para sa aliw ng hari. Itinuro ni Jesus na ang Banal na Pagdating ay ibabalik sa Edessa kasama ang mensahe na darating ang isang tao upang pagalingin siya. Ang hari ay naliligiran ng imahe at sabik na naghihintay sa pagdating ng manggagamot. Pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa paligid ng 28 CE, ipinadala ni Apostol Santo Thomas si San Jude upang makumpleto ang misyon. Naglakbay si Judas sa Edessa at pinagaling ang hari sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pagkakaroon ng pagalingin sa kanyang ketong, si Haring Abgar at marami sa kanyang mga paksa ay naging mga tagasunod ni Kristo, namangha sa Banal na Pagdating at ang paraan kung saan ang Banal na Espiritu ay lumipat sa loob ng Saint Jude upang pagalingin at upang maipaliwanag ang mahusay na ebanghelyo ni Cristo. Ang Iconography ng Saint Jude ay karaniwang naglalarawan sa santo na may hawak na imahe ng Banal na Pagdating na malapit sa kanyang puso habang sinuot niya ito sa kanyang leeg. Ang ginintuang imahen ng mukha ni Cristo ay sinasagisag ng kahanga-hangang katangian ng Anak, ang mga nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Espiritu, mga missionary evangelizing ni Jude, at ang malapit na ugnayan sa pagitan ng santo at Tagapagligtas.

Matapos ang kamatayan ng martir ng Saint James, ang unang obispo ng Jerusalem, bumalik si Judas sa Jerusalem upang tumulong sa halalan ng kanyang kapatid na si Simeon bilang bagong obispo sa 62 CE. Maaaring ito ay sa paligid ng panahong ito na sinulat ni Thaddeus ang isang epistola na malawak na iniuugnay sa kanya, ang Bagong Tipan na Sulat ni Judas, ang orihinal na tatanggap na hindi alam. Ipinagpatuloy ng santo ang kanyang paglalakbay bilang misyonero pagkatapos na sumunod sa halalan ng kanyang pangalawang kapatid sa posisyon ng obispo ng Jerusalem. Naniniwala ang tradisyon na nagdurusa si Saint Jude ng isang galit na pagano sa Parthia. Ang ilang mga alamat ay nagsasabi na siya ay nakatanim sa kamatayan at ang kanyang ulo ay nabagsak na may malawak na palakol, ang iba ay nagsasabi na siya ay kinunan ng mga arrow habang nasa isang krus. Ilang mga legends idagdag ang pagpugot ng ulo ng apostol santo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ilang oras pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang mga labi ng Saint ay inihatid sa Roma at inilatag sa isang silid sa ilalim ng Basilica ni San Pedro sa Vatican City.

Bagaman siya ay malamang na itinatag sa unang simbahan, ang pagsamba kay San Jude Thaddeus ay hindi nagsimula hanggang sa Middle Ages. Sa isang panahon na pinapahamak ng kahirapan at sakit, ang ilang ay madalas na lumipat sa Simbahan. Ang mga laypersons lumitaw mababa sa harap ng mga pribilehiyo, at tila mas banal, pari. Ang mga Katoliko, desperado para sa espirituwal na patnubay at pagpapalaya, ay nagbigay ng pansin sa mga apostol, taimtim na nagdarasal para sa kanilang pamamagitan sa kanilang mga pakiusap para sa tulong ng Diyos. Dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Judas Iscariote at ang kawalan ng pagkakaloob ng banal na kasulatan o aralin sa Biblia sa karamihan sa mga Katoliko, ang mga tao ay bumaling sa lahat ng iba pang mga apostol bago lumapit kay Judas. Ito ay marahil sa dahilang ito na si Judas ay naging santo upang buksan kung kailan nabigo ang lahat ng iba pang mga mapagkukunan, nang ang mga bagay ay tila walang pag-asa.

Sa maikling papa sa Septiyembre 22, 1548, si Pope Paul III ay nagbigay ng plenary indulgences sa lahat ng mga indibidwal na bibisitahin si Saint Jude Thaddeus sa kanyang libingan sa kanyang araw ng kapistahan, Oktubre 28. Bilang kabaligtaran sa bahagyang indulgences, pinaniniwalaan na mga indulhensya ang pinaniniwalaan na ganap na pawalang-bisa ang isang indibidwal ng lahat ng mga obligasyon ng temporal na kaparusahan. Ang pagbibigay ng naturang indulhensya ay napakabihirang. Sa gayon, ang debosyon ni Thaddeus ay katangi-tangi na pinapayagan ang posibilidad na mabuhay nang walang kasalanan, walang pag-aalala; sa kamatayan maaaring isa-isa ang kaparusahan sa purgatoryo at madadala agad sa presensya ng Diyos.

Sa mga panahon ng malawak na kawalan ng pag-asa, ang debosyon sa Saint Jude ay napakahusay. Ang kasaysayan ng digmaan at pang-ekonomiyang kapinsalaan ng makabagong daigdig
dulot ng maraming mga Katoliko na ibaling ang kanilang pansin kay Thaddeus sa pag-asa ng kaluwagan. Matapos ang ilang mga siglo ng kalat-kalat debosyon, Saint Jude ay nagsimulang makatanggap ng malaking bilang ng mga adherents sa ikadalawampu siglo. Ang debosyon sa Saint Jude ay lumakas sa gitna ng World War I (1914-1918), ang Great Depression (1929-1939), at World War II (1939-1945). Sa kabila ng mabagal na simula nito, ang debosyon sa Saint Jude ay naging lubhang popular sa mga aktibong Katoliko. Ang katanyagan ng santo ay kadalasang karibal ng Birhen Maria.

Sa kamakailang mga henerasyon, maraming lugar sa loob ng pandaigdigang timog ay nakaranas ng kaguluhan sa ekonomiya at pulitika. Pareho silang nakikita sa Mexico. Ang mga Ordinaryong Mexicans ay lalong napakalaki ng mga kalamidad, sakit at impeksiyon, pag-ubos ng mga mapagkukunan, kawalang katatagan ng pulitika, at pagbaba ng turismo at krisis sa ekonomya. Ang mga rate ng krimen ay naging mabilis na pagtaas ng ilang dekada. Ang partikular na kalakalan sa bawal na gamot ay may malaking pagtaas ng pinsala at kamatayan mula sa mga homicide, kidnappings, at gang violence. Ang parehong pamahalaan ng Mexico, na naging hindi tumutugon at hindi epektibo sa pagbawi sa malubhang kalagayan ng mahihirap, at ang Simbahang Katoliko Romano, na hindi na sumuporta sa aktibistang pagpapalaya ng kilusang teolohiya sa loob ng hanay nito, ay nag-ambag sa isang malawak na pakiramdam ng kawalang-kapangyarihan sa mga mahihirap na Mexicans . Kasabay nito, ang mga kasangkot sa kalakalan sa droga, na ang mga target ng pulis at militar ng Mexico, isang hanay ng mga pederal na ahensya ng kontrol ng droga sa US, at mga gang ng kakumpitensya, ay humantong din sa mapanganib at marahas na buhay. Samakatuwid, balintuna marahil, parehong mahanap ang mga apila sa Saint Jude, ang santo ng desperadong sitwasyon, upang maging isang paraan ng paglikha ng isang kahulugan ng empowerment at kontrol. Habang tinatangkilik ng Saint Jude ang pagsamba sa isang malawak na spectrum ng mga Katoliko sa Mexico, ang debosyon ay lalo na matindi sa mga kababaihang bihasa. Bilang resulta, kahit na ang Birhen ng Guadalupe, patron na santo ng Mexico, ay hindi tumatanggap ng maraming pagsamba sa kanyang sariling bansa bilang San Judas.


DOCTRINES / BELIEFS

Ang mga Canonized na mga Banal, yaong mga opisyal na kinikilala ng Simbahang Romano Katoliko, ay naiintindihan na mayroong higit na dakilang lugar sa Langit dahil sa kanilang banal na mga gawa o huwarang pananampalataya. Ang mga ito ay itinuturing na may paggalang na paggalang at nagsisilbing mga modelo para sa pamumuhay ng isang buhay ni Kristo at bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos. Ayon sa Banal na Tingnan, "ang pinakahuling layunin ng pagsamba sa mga Banal ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang pagpapakabanal ng tao sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa buhay ng Diyos at sa pagtulad sa kabutihan ng mga naunang mga disipulo ng Panginoon" ( Vatican 2001: 2,6,212). Nangangahulugan ito na ang mga gawa at panalangin ng pagsamba ay palaging sa huli ay itinuturo sa Diyos at ang pagsamba ay malinaw na nakikilala mula sa pagsamba sa teolohikal. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga canonized na mga banal, si San Jude, ay may pangunahing papel sa pang-araw-araw na relihiyosong pagtalima ng di-mabilang na tapat na Romano Katoliko. Isang tangi ang tampok na paggalang ni St. Jude, ay malawak na pinagtibay siya bilang isang taong banal sa Mexico sa pamamagitan ng iba't ibang mga marginal at disadvantaged na grupo. Ang ganitong pagsamba ay tinanggihan ng pamumuno ng Romano Katoliko.

Sa mga deboto, ang Santo Jude ay higit pa sa isang malayong tagapamagitan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Banal; siya ay isang mapagmahal na kaibigan, tagapagtanggol, at gabay, isang taong laging nananatili sa tabi ng isang tao, lalo na sa pinaka-desperado ng mga sitwasyon kung ang isa ay nangangailangan ng emosyonal at espirituwal na suporta. Si Cristo ay Tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan; Si Saint Jude ay tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ang mga tagasuporta ay bumabaling sa Saint Jude para sa tulong sa maraming mga problema, tulad ng mga pagkagumon ng droga at alkohol, mga suliranin sa personal na relasyon, trabaho at mga kahirapan sa pananalapi, mga isyu sa kalusugan sa isip at pisikal, at araw-araw na personal na mga kapighatian. Anumang oras na ang tapat na nararamdaman ang pangangailangan para sa suporta, maaari silang bumaling sa santo at magpatuloy sa buhay na may nabagong kahulugan ng pag-asa at proteksyon.

Ang Saint Jude ay kilala bilang tagapagtanggol ng kadalisayan; tumutulong siya sa pagpapanatili o muling pagkabuhay. Ang katangiang ito ay malamang dahil sa kanyang pagkakakilanlan
sa Liham ni Judas, na nagsasalita laban sa imoral na mga pagkilos, lalo na sa mga sekswal na kalikasan. Noong panahong iyon, ang mga babalang ito ay malamang na tumutukoy sa paganong ritwal. Tumawag siya para sa kalinisan sa pananampalataya, moralidad, at pagkilos sa isang panahon kung saan ang mga maling turo at ang pag-iisip at pagkilos ng erehiya ay nanganganib sa Simbahan.

Si Saint Jude ay ang patron saint ng mga ospital, lalo na sa mga ospital ng mga bata. Ang pagkakaugnay sa mga ospital ay malamang dahil sa kanyang mga ministri ng pagpapagaling sa buong sinaunang mundo, lalo na ang kanyang pagpapagaling ni Haring Abgar sa Edessa, pati na rin ang kanyang patronage bilang santo para sa mga imposibleng dahilan. Dahil dito, ang mga ospital ng mga bata ay madalas na nakatuon sa santo. Ang Saint Jude's Children's Research Hospital ay marahil ang pinaka mahusay na kilala institute na pinangalanang matapos ang santo sa Estados Unidos.

Ang kalagayan ni Thaddeus bilang patron saint ng desperasyon at kadalisayan ay tumutukoy sa kapangalan ng santo, Judah, "salamat sa Diyos." Matapos bumagsak ang timugang kaharian ng Judah kasama ang Templo sa 586 BCE, ang mga Hudyo ay napilitang manirahan sa pagkatapon sa Babilonia . Dahil nawala ang pisikal na representasyon ng kanilang tipan sa Diyos, ang Lupang Pangako, maraming mga Hebreo ang nadama na inabandona at nagsimulang magtanong sa kanilang pananampalataya. Ang mga tanong tungkol sa kadalisayan, pagsamba, at Batas ay lumitaw kung saan walang mga sagot. Bilang tugon sa mga sagot ng mga indibidwal at mga komunidad sa mga tanong na ito, marami ang nakakita ng pangangailangan na linisin ang pananampalataya ng erehiya at mga impurities. Ipinangaral nila ang kahalagahan ng pagbabalik sa Batas at nananatiling dalisay sa kapwa pananampalataya at pagkilos. Karamihan bilang mga taong Hebreo, na itinapon sa isang hindi kilalang mundo at sapilitang magsimula muli, umawit ng mga awitin, humingi ng aliw at pagpapalaya, ang mga tagasunod ni San Jude ay nananalangin para sa patnubay ng santo at pamamagitan sa mga hindi sigurado na panahon sa kanilang buhay. Tulad ng mga kasapi ng bumagsak Judah advocated ang pangangailangan para sa kadalisayan at tamang pananampalataya at pagkilos, Saint Jude ay kumakatawan bilang isang tagapagtanggol ng kadalisayan, pananampalataya, at pagkilos.

Sa mga nakalipas na taon, ang mga kriminal, lalo na ang mga kasangkot sa kalakalan ng droga, ay kilala na gumamit ng ikonograpia ng San Judas upang protektahan ang kanilang sarili laban sa pagpapatupad ng batas at iba pang mga karibal (McCoy 2012; Valdemar 2010). Ang iconography ni Thaddeus ay nakikita bilang isang simbolo ng katapatan at kapangyarihan. Samakatuwid siya ay kinatawan ng mga pangunahing ideals na natagpuan sa gang at kriminal na buhay. Ang katapatan sa isang grupo ng isa sa harap ng mga karibal at ang pagpapanatili ng pakiramdam ng pagkontrol ng kapangyarihan sa hindi maiiwasan na kalagayan ng buhay ay napakahalaga sa gayong mga lifestyles. Ang San Judas Tadeo ay sumasalamin sa mga mithiin na ito sa mga mata ng mga deboto, malamang dahil sa tawag ng Liham ni Judas para sa pagsunod sa ilalim ni Kristo at ang mga demonstrasyon ng kapangyarihan ng apostol sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang paglalakbay sa misyon.

RITUALS

Oktubre 28 ang Araw ng Pista ng Santo Jude sa Simbahang Romano Katoliko. Sa Eastern Orthodox Church, ang kaukulang petsa ay Hunyo 19. Sa araw na ito, ang mga panalangin ay binabanggit para sa isang banal na nagpapahiwatig, ang Mass ay ipinagdiriwang sa pangalan ng santo, at ang mga espesyal na talata sa banal na kasulatan ay maaaring basahin. Ang mga tagataguyod ay nagbubulay-bulay sa buhay at mga turo ni Jude Thaddeus sa panahon ng kanyang Araw ng Pista at upang isama ang mga aral na matutunan mula sa santo upang mapabuti ang kanilang espirituwal na buhay. Bagama't ang mga partikular na araw na ito ay inilaan para sa santo sa kalendaryo ng Romano Katoliko Simbahan, ang debosyon sa Saint Jude ay lubhang popular sa buong taon. Ang mga tagasuporta ay bumabaling sa kanya araw-araw; ang kanyang katanyagan ay karibal ng Virgin Mother.

Ang tulong mula sa santo ay maaaring mahawakan sa pamamagitan ng mga kandila at panalangin. Ang mga tagasunod ay maaaring mag-alay ng Mass sa santo o makumpleto ang isang triduum o novena sa kanyang karangalan. Ang triduum ay tatlong magkakasunod na araw ng Mass o panalangin; isang nobena ay siyam. Kapag tinapos ang isang triduum o novena bilang karangalan sa isang partikular na santo, ang mga panalangin na nakatuon sa tatanggap na santo, gayundin ang Ama, Anak, Banal na Espiritu, at Ina ng Birhen, ay binabanggit at pinag-isipan. Ang isa ay maaari ring makatanggap ng pamamagitan mula sa santo sa pamamagitan ng pagkuha ng Eukaristiya o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng ilang iba pang gawaing puno ng pananampalataya sa loob o labas ng Simbahan bilang parangal sa santo. Ang ganitong mga gawain ay kinabibilangan ng kawanggawa, mga tungkulin sa loob ng Simbahan, at mga gawa ng awa.

Ang mga shrine ay nakatuon sa Saint Jude sa buong mundo. Naglilingkod sila bilang mga site ng paglalakbay at destinasyon para sa mga titik at ex-votos, o mga titik ng salamat sa santo. Ang regular na Katolikong Misa at mga espesyal na Misa na nakatuon kay Judas ay ginanap din, kasama ang mga espesyal na novenas o mga kapistahan. Ang mga labi ng santo ay matatagpuan sa Basilika ng Santo Pedro, Lungsod ng Vatican; Rheims, France; at Toulouse, France.

Ang Iconography ng Saint Jude ay madalas na naglalarawan sa santo sa berdeng at puting damit ng Bibliya. Siya ay mayroong isang ginintuang imahen ni Cristo na nakatali
sa paligid ng kanyang leeg sa tabi ng kanyang puso. Ang halo ng ilaw sa paligid ng ulo ng santo ay nagsisilbing isang simbolo ng kanyang kabanalan. Sa isang banda siya ay karaniwang may hawak na halberd o kawani ng pastol. Ang halberd ay sinasagisag ng pagiging martir ng santo; ito ay kilala bilang instrumento ng kanyang kamatayan sa maraming tradisyon. Ang kawani ng pastol ay sinasagisag ng Liham ng mga babala ni Judas laban sa mga bulaang guro at payo na susundin sa paraan ni Cristo sa moral at espirituwal na paraan at sa kanyang ginhawa para sa mga nawalan ng pag-asa. Ipinaliliwanag nito sa santo ang usher sa sirang at nagkakamali sa tamang pananampalataya at pagkilos at pakiramdam ng pag-asa. Ang Santo Jude ay karaniwang itinatanghal na may isang apoy sa ibabaw ng kanyang ulo, kinatawan ng kanyang presensya sa iba pang mga apostol sa Araw ng Pentecost kung saan ipinadala ni Cristo ang Espiritu sa mga apostol tulad ng ipinangako Niya bago ang Kanyang pag-akyat. Gaya ng sinabi sa Mga Gawa 2, nagtipon ang labindalawang apostol para sa Jewish pista, ipinagdiwang limampung araw pagkatapos ng Paskuwa, at ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila. Sila ay napuno ng Espiritu at nagsimulang magsalita ng mga wika, nabautismuhan ng Banal na Espiritu. Ipinaliwanag ng Apostol na si San Pedro sa nalilito na mga pulutong na sila ay pinalakas ng Espiritu at ipinangaral tungkol kay Cristo at plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Namangha sa pamamagitan ng kanyang pangangaral na Espiritu-driven, ang mga tao ay nagsisi at bininyagan ng mga apostol ang mga taong 3,000 sa Araw ng Pentecostes, limampung araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo.

Sa kontemporaryong Mexico, ang San Judas ay espesyal na pinarangalan sa bawat 28th araw ng bawat buwan. Ang mga tagasunod ay nagdadala ng kandila, iconography, at panalangin at salamat. Karamihan ay nagdadala ng mga estatwa ng San Judas o iba pang mga imahen ng santo na pagpapalain at espirituwal na recharged. Oktubre 28 ay isang panahon ng espesyal na pagdiriwang. Maraming mga deboto ang dumating sa gabi bago sa pag-asam ng mga kasiyahan at mga pagpapalang natatanggap. Ang mga seremonyal na sayaw ay ginaganap sa harap ng mga imahe ng Saint Jude na may mga deboto na naglalaro ng mga dram habang nakasalmot sa tradisyonal na katutubong damit at pampaganda. Ang ilan ay nagsisikap na isama ang kanyang mga katangian sa pamamagitan ng pagbibihis bilang San Judas, na nag-aalay ng matagal na puting tunika na may mga berdeng sintas na nakabalot sa kanang balikat. Gumagamit ang mga Latin American artist ng musika upang ipakita ang kanilang debosyon sa San Judas Tadeo, estilo ng mariachi. Ang iba naman ay gumawa ng rap at hip-hop song bilang parangal kay Saint Jude. Mi Santo San Judas Tadeo sa pamamagitan ng Cano at Blunt, San Judas Rap sa pamamagitan ng Cinco / Nueve, at Pa San Judas Tadeo ay kabilang sa mga modernong devotionals.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang Saint Jude ay itinuturing na isang santo sa Simbahang Romano Katoliko, Anglikanong Iglesia, Eastern Catholic Church, Silangang Orthodox Church, at Coptic Christian Church. Ang kanyang impluwensya ay sa buong mundo. May mga Templo na nakalaan sa kanya sa Brazil, Puerto Rico, Estados Unidos, United Kingdom, India, Sri Lanka, Pilipinas, at Australia. Halimbawa, na itinatag ni Father James Tort ng mga Missionary ng Claretian sa 1929 sa pagtatangkang palakasin ang mga espiritu ng kanyang mga parishioner, Ang National Shrine ng Saint Jude ay nagdadala ng mga tagasunod at ang kanilang mga sulat mula sa buong mundo sa South Side ng Chicago. Limang beses sa isang taon, ang Solemn Novenas sa Saint Jude ay nangyayari sa Shrine, na naglalagay ng mas malaking bilang ng mga adherents. Ang dambana at pangkalahatang debosyon sa santo ay naging partikular na popular sa panahon ng kaguluhan ng Great Depression (1929-1939) at World War II (1939-1945) ("National Shrine of St. Jude" nd). Halfway sa buong mundo, Rt. Rev. Dr. Raymond D'mello, Bishop of Magalore, pinasinayaan ang San Jude's Shrine sa Pakshikere, Karnataka sa Southwestern India noong Oktubre 28, 1960. Itinayo sa isang liblib na burol sa isang lugar ng kagubatan, ang dambana sa una ay naa-access lamang sa pamamagitan ng paglalakad. Sa kabila ng mahigpit na pagsisikap na kinakailangan upang maabot ang Shrine, nakakaakit ito ng maraming mga peregrino sa maliit na nayon ("St. Jude Thaddeus Church" 2010).

ISSUES / CHALLENGES

Mayroong ilang mga isyu na nakapalibot sa St. Jude at paggalang sa kanya: ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan at katayuan sa relihiyon, pagkilala sa Sulat ni Judas, at ang pag-aampon kay St. Jude bilang isang patron na santo sa pamamagitan ng mga disposisyon at kriminal na elemento ng populasyon ng Mehikano.

Dahil ang impormasyon tungkol sa buhay at ministeryo ni Jude Thaddeus ay pira-piraso, marami sa kung ano ang pinaniniwalaan tungkol sa kanya ay nagmumula sa tradisyon at alamat. Bilang resulta, ang mga account ng buhay ni St. Jude ay hindi malinaw o naiiba sa detalye. Si Jude Thaddeus ay isang marginal na numero sa panahon ng ilang mga makasaysayang panahon dahil sa kanyang pagkakasama sa pangalan ni Judas Iscariote. Sa maraming henerasyon ay tinukoy lamang siya bilang Thaddeus o Lebbeus kapag siya ay binanggit sa lahat. Ang mabagsik na debosyon sa Saint Jude ay bihirang hanggang sa Middle Ages, at ang debosyon ay hindi nagsimulang magtaas hanggang sa ikadalawampu siglo. Sa wakas, ang kanyang kalagayan sa loob ng Simbahang Romano Katoliko ay minsan ay nauunawaan. Dahil ang pagsamba bilang isang santo ay nagsimula bago ipinatupad ang mga opisyal na proseso ng kanonisasyon ng ikalabindalawang siglo, si Tadeus ay hindi opisyal na na-canonized bilang isang santo sa tradisyon ng Katoliko Romano. Bago ang pag-instillation ng mga pamamaraan ng canonization, ang mga popular na pagbubunyi pati na rin ang pag-apruba ng mga pari ay sapat na upang ipahayag ang isang indibidwal na banal.

May debate sa kung ang Sulat ni Judas ay tunay na isinulat ni Jude Thaddeus. Kahit na tinukoy ng may-akda
sa kanyang sarili sa pagbubukas ng sulat na si Judas, lingkod ni Cristo at kapatid ni James, pinaniniwalaan na ito ay maaaring sinulat ng iba. Si Judas ay isang pangkaraniwang pangalan sa buong bibliya, lalo na sa mga Hudyo na humaharap sa Tribo ng Juda. Karaniwan din sa unang panahon para sa isang indibidwal na ipahiwatig ang kanilang nakasulat na gawain sa iba upang maibigay ang kanilang awtoridad sa teksto (pseudepigraphy). Sa ganitong mga kaso, ang orihinal na may-akda ay sumulat sa istilo ng ipinahiwatig na may-akda, na kadalasang tinatanggap ang kanilang mga turo mula sa mga naunang mga sinulat. Sa gayon, ang mga indibidwal at mga komunidad ay nakapagtanggap ng kanilang mga ideya sa pamamagitan ng mga tinig ng iba na malawak na pinahahalagahan. May iba pang mga halimbawa ng Bibliya. Halimbawa, sa labing apat na titik ng Bagong Tipan na iniugnay kay Pablo, pitong lamang ang itinuturing na tunay na si Pauline, anim ang pinagtatalunan at inilarawan bilang Deutero-Pauline, at ang isa ay tinanggihan bilang tunay na si Pauline. Sa kabila ng mga argumento na ito, ipinakita ng pananaliksik na posibleng maging posible para kay Jude Thaddeus na maging orihinal na may-akda ng Sulat ni Judas. Kaya ang epistula ay maaaring isa sa pinakamaagang mga kasulatan ng Kristiyano mula sa komunidad na Judeo-Kristiyano ng unang siglong Palestine na inangkin ng canon.

Totoong ang pinaka-kontrobersyal na aspeto ng paggalang ni St. Jude ay ang kamakailang paglago sa debosyon ng mga Mexican drug-dealers, mga kriminal, at marginalized kabataan. Ang mga miyembro ng mga grupong ito ay madalas na nagdarasal sa Saint Jude at nagpapakita ng iconography ng santo upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kalakal mula sa mga rivals at pagpapatupad ng batas (Leem 2001). Altars kabilang ang mga statues ng Ang santo sa isang malawak na hanay ng mga sukat at mga estilo kasama ang votive candles ay pangkaraniwan. Ang mga imahe ng santo ay matatagpuan din sa mga dashboard, bintana, alahas, damit, at mga tattoo. Marami ang mga halimbawa. Noong Agosto, 2004, isang bahay sa Mexico City na ginagamit ng isang kartel ng droga bilang isang laboratoryo sa pagpoproseso ng droga ay sinalakay ng Mexican Army. Natuklasan ang ilang Saint Jude amulet kasama ang isang anting-anting sa Santa Muerte, alkohol, kompyuter, at pornograpiya (Freese 2013). Noong Enero, ang 2006 sa Nuevo Laredo, Mexico sa tabi ng isang dambana sa Saint Jude ay pinapatay ang tatlong lalaki, ang kanilang mga katawan ay inilagay sa isang trak, at ang trak ay itinatapon bilang isang babala ng isang drug-gang, na ang patron saint ay St. Jude , sa iba pang ("Nuevo Laredo Gunmen" 2006). Noong Marso 16, 2012, ang pulisya ng estado ay nakuha sa isang driver sa kung ano ang inilarawan bilang isang routine stop trapiko malapit sa Moriarty, New Mexico sa Interstate 40. Nang magagalit ang pagmamaneho ng drayber, higit pang sinisiyasat ng mga opisyal. Isang dog-search dog na sinanay ng bawal na gamot ang humantong sa mga pulis sa 300 pounds ng marijuana na pinalamanan sa loob ng isang tangke ng propane. Nakatago sa pagitan ng mga nakatagong brick ng marijuana ay isang Saint Jude prayer card na inilagay doon, siguro para sa proteksyon (Westervelt 2012; Sergio 2012).

Bilang patron saint ng nawalang dahilan, naglilingkod si Saint Jude bilang isang walang katiyakan na tagapagtanggol at espirituwal na kaalyado. Sa ganitong konteksto, mayroon si Saint Jude
kadalasan ay isang popular na santo ng mga programa sa rehabilitasyon at pag-unlad sa sariling tulong. Sa tungkulin ng kanyang pastol, naroroon siya upang magpasimula
nawawalang mga indibidwal pabalik sa tamang landas ng moral. Ang ilang mga pari ng Katoliko sa Mexico ay naghangad na gamitin ang karangalan ni St. Jude bilang isang landas pabalik sa higit pang katanggap-tanggap na asal sa lipunan. Karamihan sa mga batang may sapat na gulang na kasangkot sa kriminal na pagkilos, lalo na ang kalakalan sa bawal na gamot, lumabas mula sa mga kahirapan na pinagmulan ng mga pinagmulan. Dahil sa mahusay na pagtataguyod ng St. Jude sa mga ordinaryong Katoliko, hindi kataka-taka na maraming kabataan ang lumaki na tumungo sa Saint Jude para sa tulong sa desperado at walang pag-asa na mga sitwasyon. Sa buwanang pagdiriwang ng Saint Jude, makikita ang mga grupo ng mga kabataan na naglalasing ng mga tabing na natutunaw na kemikal o mga tisyu sa labas ng ilang mga simbahan sa mga lugar ng kahirapan. Bago pumasok sa mga pintuan kasama ang kanilang mga statues ng Saint Jude upang mabigyan ang kanilang debosyon sa santo, ang mga kabataan na ito ay tumataas sa mga inhalant, malamang na magkaroon ng mas nakapagpapakilos na espirituwal na karanasan sa Diyos.

Ang San Hipolito ay partikular na popular sa buwanang debosyon ng Saint Jude sa ilan sa mga pinakamahihirap na barrio sa Mexico City kung saan hindi nasisiyahan ang kabataan. Maraming mga dalubhasa sa hayag na kinikilala ang isang personal na koneksyon sa mga kriminal na gawain at paggamit ng droga. Dala nila ang kanilang mga statues ng Saint Jude sa simbahan upang magbigay ng debosyon sa santo. Dinala nila ang mga estatwa upang mapalad sila at pahintulutan silang muling mapalakas sa espirituwal upang ang kapangyarihan ni San Jude ay mananatiling makapangyarihan. Ang kagalang-galang na si Rene Perez ng San Hipolito Church ay nagnanais na ipamahagi ang popular na debosyon sa mga nababagabag na kabataan na ito sa mas maraming mga gawang kaugalian. Ang Ama Frederick Loos ay nagpatuloy ng isang hakbang. Naghahatid siya ng mga sermon sa mga grupo ng mga deboto na binubuo ng karamihan sa mga mahihirap na kabataan sa buwanang mga serbisyo ng debosyong Saint Jude sa San Hipolito Church. Gumagamit ang Ama Loos ng mga paliwanag na puno ng mga paliwanag na nakatutulong sa mga dadalo na nauugnay ang ebanghelyo sa kanilang kasalukuyang buhay. Nakikita niya ang naturang aksyon kung kinakailangan upang kumonekta sa mga kabataan. Habang inilalagay niya ang bagay, "Kapag nagpunta ka sa Tsina kailangan mong magsalita ng Chinese. Kung nagsasalita ka sa mga bata na ginagamit mo ang kanilang mga idiom. Hindi sa palagay ko ang Diyos ay nasaktan kung ito ay nagdadala sa kanila ng mas malapit sa kanya "(Lacey 2010). Sa pamamagitan ng pagsasalita sa kabataan sa slang baryo, hinahangad ng Reverend Loos na samantalahin ang mga tagasunod ng pananampalataya na nag-aangkin. Sa kabila ng mabigat na paggamit ng droga sa labas ng mga pintuan ng Iglesia, ang mga Reverend na sina Loos at Perez ay nagsasabi na ang naturang aktibidad ay tumigil sa pagpasok. Ang mga gamot ay nakolekta sa mga basket ng pagkolekta mula sa mga nais na isuko ang kanilang mga pagkalulong sa pabor ng mas espiritwal at dalisay na buhay. Ang Reverend Loos ay nagtatakda ng sunog sa mga gamot na inalok (Bronsnan at Szymaszek. 2010). Ang pagkilos na ito ay may simbolo na nagkokonekta sa pagtalikod sa mga bisyo sa bautismo ng Araw ng Pentecostes. Mula sa isang doktrinal na pananaw, ang mga kabataan ay nalinis sa kanilang mga nakaraang buhay at nakahanda na mabuhay sa ebanghelyo, tulad ng Saint Jude, na hinawakan nila, ay nalinis ng Espiritu, naghahanda sa kanya para sa kanyang paglalakbay sa misyon.

Bagama't may mga kasong ito ng pagnanais na isama ang masasamang kabataan sa simbahan, ang Simbahang Romano Katoliko ay madalas na napakabigat na tinanggihan ang anumang samahan ni San Jude sa pagprotekta sa gawaing kriminal bilang pag-aalis ng Apostol Santo, patron ng kadalisayan. Si Judas ay nangaral ng pagsunod sa paraan ng ebanghelyo at ang Liham ni Judas ay naglalarawan ng kahalagahan ng pamumuhay alinsunod sa pananampalataya. Bukod dito, itinataas bilang isang unang siglong Hudyo, si Judas ay naniniwala sa mga aksyon lamang alinsunod sa Batas ng Hebreo (Torah) at etika, tulad ng ginawa ni Jesus. Noong Nobyembre, 2008, Ang Arkdyosesis ng Mexico ay nagbigay ng isang pahayag na itinakwil ang kaugnayan ng Saint sa pangangalaga ng mga kriminal. Ipinaliwanag nito: "Hindi kailanman mananalangin ang banal na ito sa harap ng Diyos sa langit para sa mga kumikilos na salungat sa mga utos ni Cristo, na lumalabag sa mga utos ng Hindi mo dapat patayin, Huwag kang magnakaw, Huwag kang mangalunya" ("Archdiocese ng Mexico City 2013). Mula sa isang opisyal na posisyon ng Katoliko Romano, kung gayon, ang anumang paghihinuha na ang Saint Jude Thaddeus ay nag-aalok ng banal na proteksyon sa mga kriminal ay sa panimula ay salungat sa gawaing misyonero at mga aral ng santo. Maraming ordinaryong mga Katoliko ang nagbabahagi ng opisyal na pananaw. Halimbawa, nang kapanayamin ng National Geographic tungkol sa krimen pagsamba ng San Judas, matapat na Katoliko na nakadirekta sa Saint Jude, Daniel Bucio, sinabi, "Sila sully ang pangalan ng aming Panginoon at St. Jude ng masyadong-na walang kinalaman sa mga ito drug trafficking bagay "(Guillermoprieto 2010).

Mga sanggunian

"Archdiocese of Mexico City Issues Clarification about St. Jude and the 'St. Kamatayan '. "2008. Katoliko News Agency, 3 Nobyembre. Na-access mula sa Catholicnewsagency.com sa 24 May 2013.

Attridge, Harold W., Wayne A. Meeks, at Jouette M. Bassler, eds. 2006. HarperCollins Study Bible: New Revised Standard Version sa Apocryphal / Deuterocanonical Books. San Francisco: HarperOne.

Bronsnan, Greg at Jennifer Szymaszek. 2010. Ang Streetwise Saint Kasama ng Digmaan sa Gamot ng Mexico . Ang New York Times. Na-access mula sa http://www.nytimes.com/video/2010/07/07/world/americas/1247468383624/streetwise-saint-joins-mexico-drug-war.html sa 24 May 2013.

Butler, Alban. 1866. Ang mga Buhay ng mga Ama, Martir, at Iba pang mga Santo sa Pinuno. Dami 3. Dublin: J. Duffy.

Castellotto, Angello. 1964. St. Jude - Helper sa Great Need. Sa Ecclesiastical Approval sa Sydney: Society for Scholarly.

Freese, Kevin. "Ang Kulto ng Kamatayan ng Mga Gamot ng Gamot ng Mexico na Patron Saint of Crime, Kriminal, at Dispossessed." Opisina ng Pag-aaral ng Militar ng Militar. Opisyal na Pag-aaral ng Militar ng Militar, Fort Leavenworth, Kansas. Na-access mula sa http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Santa-Muerte/santa-muerte.htm on 24 May 2013.

Guillermoprieto, Alma. 2010. "Nakagambala Espiritu." National Geographic Magazine, Mayo. Na-access mula sa http://ngm.nationalgeographic.com/2010/05/mexico-saints/guillermoprieto-text sa 24 Mayo 2013 ..

Lacey, Marc. 2010. "Pagsasalita ng Wika ng Diyos, Na May Dialong Ng Gangster." Mexico City Pahayagan. Hulyo 7. Na-access mula sa http://www.nytimes.com/2010/07/08/world/americas/08mexico.html?_r=0 sa 24 Mayo 2013.

Leem, Susan. 2001. "Ang Kapalit na Mga Santo ng Trafficking sa Gamot: Isang Panayam sa US Marshal Robert Almonte." Sa pagiging, Agosto 7. Na-access mula sa http://blog.onbeing.org/post/8596728718/the-substitute-saints-of-drug-trafficking-an-interview sa 24 May 2013.

"Buhay ni San Jude." Nd St. Jude Thaddeus Life & Biography. Na-access mula sa http://www.stjude.net/life_of_st_jude.htm sa 24 May 2013.

"Mateo 13: 55 Bible Lexicon." Nd Bible Lexicon. Bibliya Suite sa pamamagitan ng Biblos. Na-access mula sa http://biblehub.com/matthew/13-55.htm sa 24 May 2013.

McCoy, Juanita S. 2012 "Malaman ang mga Santo sa Narco mo." Houston pindutin, Setyembre 12. Na-access mula sa http://www.houstonpress.com/2012-09-13/news/narco-saints/ sa 24 May 2013.

"National Shrine of St. Jude." Nd Shrineofstjude.claretians.org. National Shrine of Saint Jude. Na-access mula sa http://shrineofstjude.claretians.org/site/PageServer?pagename=ssj_homepage sa 24 May 2013.

"Nuevo Laredo Gunmen Dump Bodies sa Drug War." 2006. Ang Houston Chronicle. Na-access mula sa http://www.chron.com/news/nation-world/article/Nuevo-Laredo-gunmen-dump-bodies-in-drug-war-1853232.php sa 24 May 2013.

"Saint Jude Thaddeus." Nd SaintsSQPNcom. Na-access mula sa http://saints.sqpn.com/?s=Jude+thaddeus&searchsubmit= sa 24 Mayo 2013.

Sergio, Chapa. 2012. "$ 233,000 sa marihuwana Natagpuan sa loob ng San Judas Tadeo Statues." Valley Sentral , Enero 24. Na-access mula sa http://www.valleycentral.com/news/story.aspx?id=711479#.UaH1T0qWeSo sa 24 May 2013.

"St. Jude Thaddeus Church & Shrine, Pakshikere. "2010. Na-access mula sa http://www.stjudepakshikere.org/ sa 24 May 2013.

Valdemar, Richard. 2010. "Patron Saints ng Mexican Underworld Drug." Batas sa Pulisya Pagpapatupad ng Magazine, Hunyo 1. Na-access mula sa http://www.policemag.com/blog/gangs/story/2010/06/patron-saints-of-the-mexican-drugs-underworld-part-one.aspx sa 24 May 2013.

Vatican City, Kongregasyon para sa Divine Pagsamba at Disiplina ng Sakramento. "Directory on Popular Charity at the Liturgy. Mga Prinsipyo at Mga Alituntunin. " Ang Banal Tingnan . 2001. Na-access mula sa http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_en.html sa 24 May 2013.

Westervelt, Celina. 2012. "Banal na Saint Damit Cartel sa Drug Bust." KRQE News 13. Na-access mula sa http://www.krqe.com/dpp/news/crime/holy-saint-ties-cartel-to-drug-bust sa 24 May 2013.

Mga May-akda:
David G. Bromley
Elizabeth Phillips

Petsa ng Pag-post:
26 2013 May

magbahagi
Nai-update: - 5:49 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander