Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

magbahagi

Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

Tagapagtatag: Joseph Smith III, anak ng tagapagtatag ng Simbahang Mormon, Joseph Smith Jr.

Petsa ng Kapanganakan at Kamatayan: 1832-1914

Ang Grupo ng Taon ay Itinatag: 1860

Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Ang Biblia, Ang Aklat ni Mormon, Ang Doktrina at mga Tipan

Sukat ng Grupo: Inililista ng mga mapagkukunan ng RLDS ang kanilang laki ng pangkat bilang mga miyembro ng 250,000 sa buong mundo, mula sa 350,000 isang dekada na ang nakakalipas (Salt Lake Tribune Hunyo 29, 1996).

kasaysayan

Sinabi ni Joseph Smith Jr. na makatanggap ng paghahayag mula sa Diyos na nagtuturo sa kanya kung paano ibalik sa lupa ang parehong simbahan na itinatag ni Cristo. Sa gayon ay naging tagapagtatag, pangulo at propeta ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Mormon Church). Noong Hunyo, 1844, pinatay si Smith ng mga mandurumog sa Carthage, Illinois. Sa kasunod na kaguluhan, ang karamihan ng mga Mormon ay tinanggap ni Brigham Young bilang susunod na propeta ng simbahan. Ang ilang mga, gayunpaman, naisip na Smith itinalaga kanyang 12 taon gulang na anak na lalaki Joseph Smith III bilang kanyang kahalili. Ang grupong ito ay hindi sumunod sa karamihan ng mga Mormon sa Utah, at sa 1860, nang mag-mature si Joseph Smith III, itinatag ng grupong ito ang Simbahang RLDS sa Illinois na may Smith bilang propeta. Inilipat ng simbahan ang punong tanggapan nito sa Independence, Missouri sa 1920 dahil sa pahayag ni Joseph Smith Jr. ng 19th siglo na nagtatalaga sa lungsod bilang Sion.

paniniwala

Ang Diyos ang mapagmahal na tagalikha, si Jesucristo ang pagpapahayag ng Diyos sa laman, at ang Espiritu Santo ay ang presensya ng Diyos sa mundo. Kailangan ng isa na tanggapin si Cristo upang makamit ang kaligtasan at mabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog, bagaman hindi kinakailangan na mabinyagan partikular sa loob ng RLDS Church. Ang Biblia ay pinalaki bilang banal na kasulatan sa pamamagitan ng Ang Aklat ni Mormon at Ang Doktrina at mga Tipan, dalawang aklat na naglalaman ng karagdagang impormasyon tungkol kay Jesucristo. Ang patuloy na paghahayag mula sa Diyos para sa simbahan ay matatanggap ng propeta - kasalukuyang W. Grant McMurray.

Pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng RLDS at LDS na paniniwala

Ang konsepto ng RLDS ng Diyos ay higit pa sa linya ng pangunahing Kristiyanismo. Sumuskribi ang RLDS sa higit pang klaseng pananaw na ang Diyos, si Jesu-Cristo, at ang Espiritu Santo ay isang pagkatao sa halip na ang paniniwala sa mga Mormon na sila ay tatlong magkakaibang entidad. Sinasabi din ng Iglesia ng RLDS na ang lahat ng mga ordenansa na nangyayari sa mga templo ng LDS ay hindi kinakailangan: ibig sabihin, walang pangangailangan para sa karapat-dapat na mga miyembro na lumahok sa mga ritwal sa templo upang makatanggap ng kaligtasan, hindi na kailangang mabinyagan ng proxy para sa mga patay upang ang mga patay maaaring makatanggap ng kaligtasan, at walang pangangailangan para sa mga miyembro ng pamilya na maging "selyado" upang ipagpatuloy ang mga galing sa pamilya sa kabilang buhay. Susunod, pinayagan ng RLDS Church ang mga babae na hawakan ang kanyang priesthood mula noong 1984. Panghuli, binibigyang-diin ng RLDS na ang kanilang simbahan ay hindi kailanman nagtataguyod ng poligamya.

Mga Isyu / Kontrobersiya

Dahil sa 1950s, ang Iglesia ng RLDS ay gumawa ng isang malakas na pagsisikap na maisama sa pangunahing komunidad Kristiyano (tingnan ang Roger Launius '"Ang RLDS Church at ang Dekada ng Desisyon" sa seksyon ng bibliograpiya ng pahinang ito). Ang ilang mga doktrina ay binago nang radikal at ngayon ay mas angkop sa teolohiya ng Protestante kaysa sa mga pananaw ng kanilang grupo ng magulang, ang Simbahang Mormon. Ang mga natatanging doktrina ng mga Banal na Araw ng mga Huling Araw, tulad ng pagpapanumbalik ni Joseph Smith ng primitive na iglesyang Kristiyano, ay na-emphasized. Sa katunayan, kasalukuyang nasa RLDS Church mayroong isang malakas na kilusan upang baguhin ang pangalan ng iglesia sa Komunidad ni Cristo, na higit pang ibukod ang mga ito mula sa mas matagumpay na Simbahang Mormon at binibigyan sila ng kanilang sariling pagkakakilanlan bilang isang grupong Kristiyano.

Sa pamamagitan ng mga pagbabago sa teolohikal sa doktrina ng RLDS, may kasalukuyang debate sa loob ng simbahan tungkol sa kanilang mga paniniwala. Halimbawa, ang konserbatibong pangkat ng iglesia ay matatag na nagtatanggol sa paghahabol ni Joseph Smith Jr. na isinalin niya ang Aklat ni Mormon mula sa isang sinaunang tala. Ang mas maluwag na pakpak ng RLDS Church ay hindi na tumitingin sa Ang Aklat ni Mormon bilang sinaunang banal na kasulatan - itinuturing nila itong isang paglikha ng 19th-century na Smith. Ang liberal na elemento ay may higit na kontrol sa doktrina ng simbahan; samakatuwid ang kasalukuyang pilosopiyang RLDS ay nagpapahiwatig ng mga koneksyon ng iglesya sa pangunahing Kristiyanismo (kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo, Ang Biblia) sa halip na ang mga pagkakaiba nito (Ang Aklat ni Mormon, si Joseph Smith). Ang liberal / konserbatibong tensyon ay kamakailang naka-mount sa isang punto kung saan ang ilang mga conservatives ay pinagputul-putol ang Iglesia ng RLDS upang bumuo ng Iglesia ng Pagpapanumbalik.

Biblyograpya

Blair, Alma R. 1973. "Ang Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints: Mga Moderate Mormons." Ang Movement ng Pagpapanumbalik: Mga Sanaysay sa Kasaysayan ng Mormon. Lawrence, KA. Coronado Press.

Launius, Roger D. 1996. "Ang RLDS Church at ang Dekada ng Desisyon." Sunstone Septiyembre: pp. 45-55.

Launius, Roger D. 1988. Joseph Smith III: Pragmatic Prophet. Urbana at Chicago: University of Illinois Press.

Marty, Martin E. 1994. "Ang Proyekto ng Kapayapaan sa RLDS Peace Temple." Ang Kristiyanong Siglo Pebrero 23.

Melton, J. Gordon. 1986. Encyclopaedic Handbook of Cults in America. New York at London: Garland Publishing, Inc.

Shields, Steven R. 1986. Latter Day Saint Beliefs: Paghahambing sa Pagitan ng Ang RLDS Church at ang LDS Church. Independence, MO: Herald Publishing House.

Stack, Peggy Fletcher. 1996. "RLDS Paglilipat ng Higit Pa Mula sa mga Mormons." Ang Salt Lake Tribune. Hunyo 29.

Nilikha ni Matthew Moench
Para sa Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
Spring Term, 1997
University of Virginia Huling na-update: 07 / 23 / 01

magbahagi
Nai-update: - 6:04 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander