Kababaihan sa mga Pundamental na Pagdiriwang ng mga Pundamentalista sa Huling Araw

Christine L. Cusack
Lori G. Beaman

magbahagi

MGA KABABAIHAN SA MGA PAMAMAGITAN NG MGA SUNDALO NG MGA PAMPUBLIKONG PUNDAYAN NG MGA SUNDALO TIMELINE

1820: Ang tagapagtatag ng Mormonismo, si Joseph Smith Jr., ay nagkaroon ng kanyang "Unang Pangitain" sa edad na labing-apat malapit sa Palmyra, New York.

1827 (Enero 18): Si Joseph Smith at ang kanyang legal na asawa na si Emma Hale ay kasal sa South Bainbridge, New York.

1830: Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (LDS Church) opisyal na nakaayos sa Fayette Township, New York. Inilathala ang Aklat ni Mormon.

Mid-1830s: Kinausap ni Joseph Smith ang kasal ni Fanny Alger sa Kirtland, Ohio.

1841 (Abril): Pinakasal ni Joseph Smith ang kanyang unang opisyal na pangmaramihang asawa, si Louisa Beaman, sa Nauvoo, Illinois.

1842: Ang Relief Society, isang lider ng pamunuan at serbisyo ng auxiliary para sa mga babaeng LDS, ay naorganisa.

1844 (Hunyo 27): Si Joseph Smith at ang kanyang kapatid na si Hyrum Smith ay pinatay ng isang nagkakagulong mga tao sa Carthage, Illinois. Si Brigham Young ang naging ikalawang pangulo ng LDS Church.

1846-1847: Pinamunuan ni Brigham Young ang mga miyembro ng LDS Church sa isang paglipat sa kanluran, sa kalaunan ay nananatili sa Salt Lake Valley.

1852: Ipinahayag ng LDS Church ang doktrina ng maramihan na kasal sa Salt Lake City.

1886: Ang mga pundamentalista ay nagpahayag na ang Pangulo ng LDS Church na si Pangulong John C. Taylor ay tumanggap ng banal na pagtuturo tungkol sa pagpapatuloy ng kasal na pangmaramihan.

1887: Ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Batas Edmunds-Tucker na nagbabawal sa poligamya sa Teritoryo ng Utah at pinahihintulutan ang pag-agaw ng mga ari-arian ng LDS Church.

1890: Nagbigay ang Pangulo ng LDS Church na si Wilford Woodruff ng isang manipesto na tumatawag para sa isang opisyal na pagtatapos sa poligamya. Tinanggihan ng mga pundamentalista ang manifesto at patuloy ang kanilang paniniwala sa maramihan na pag-aasawa bilang orden ng Diyos.

1929-1935: Ang maraming mga schisms kabilang sa mga nag-aangking awtoridad upang mapanatili ang pagsasanay ng pag-aasawa ng maramihan ay unti-unting hugis ng indibidwal na mga grupo na makikilala tulad ng Pundamentalistang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga Huling Araw Santo (FLDS, 1929), ang Apostolic United Brethren (AUB, 1929) , at ang Kingston Group (1935), bukod sa iba pa.

1935: Maikling Creek, Arizona ay itinatag bilang poligamous na komunidad ng mga miyembro ng FLDS ng Simbahan.

1953: Ang komunidad ng FLDS sa Maikling Creek na sinalakay ng mga awtoridad mula sa estado ng Arizona; Ang mga batang 263 ay ginanap sa pag-iingat ng estado.

2006 (Agosto): Ang pinuno ng FLDS na si Warren Jeffs ay naaresto sa Nevada sa mga singil ng sekswal na pang-aatake.

2008 (Abril 3): Ang komunidad ng FLDS sa Yearning para sa Zion Ranch malapit sa El Dorado, Texas na sinalakay ng mga awtoridad ng estado, kung saan ang mga bata 439 ay inilagay sa kustodiya ng estado. Ang mga bata ay kalaunan ay muling nakasama sa kanilang mga pamilya matapos ang korte na pinasiyahan ang mga pagkilos ng estado ay hindi makatarungan.

2011: Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsubok sa Utah, Arizona, at Texas, ang pinuno ng FLDS na si Warren Jeffs ay nahatulan ng sekswal na pag-atake ng mga menor de edad at sinentensyang mabilanggo.

KASAYSAYAN NG MGA BABAE AT PANGKALAHATANG KAMYANAN

Ang unang pag-unlad ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (LDS Church o Mormon Church) ay bumalik sa makasaysayang panahon ng siyamnapung siglo na kilala bilang Ikalawang Mahusay na Paggising. Ikinategorya sa mga tradisyon ng muling pagbabagong Kristiyano, ang mga Banal sa mga Huling Araw (LDS) ay karaniwang tinutukoy bilang Mormons, isang pagtatalaga na tumutukoy sa kanilang pangunahing kasulatan, ang Aklat ni Mormon (1830). Ang mga kilusang Latter Day Saint ay mga independiyenteng mga tradisyon ng Latter Day Saint na nahati mula sa orihinal na LDS Church na itinatag ni Joseph Smith Jr. (1805-1844) sa 1830. Bilang salaysay ng founding, ang "Unang Pangitain" ni Smith sa 1820 ay isinasaalang-alang ang pagbisita ng dalawang banal na nilalang (Diyos Ama at ng kanyang Anak na si Jesucristo). Kahit na mag-iba ang maramihang mga account, ito ay pinahalagahan sa Mormonismo bilang simula ng isang proseso kung saan ang unang Kristiyanismo ay naibalik sa mundo. (Para sa isang mas detalyadong pangkalahatang ideya ng unang bahagi ng kasaysayan ng LDS Church tingnan ang Mason at Mauss 2013).

Noong Enero 18, 1827, kasal si Emma Hale sa South Bainbridge, New York, at sa mga sumusunod na taon ay nagbuo ng kanyang mga ideya tungkol sa poligamya batay sa pag-aaral ng Hebrew Bible. Kahit na pinagtatalunan, ang makasaysayang rekord ay tumuturo sa kanyang kaugnayan sa boarder at katulong na si Fanny Alger sa Kirtland, Ohio sa panahon ng kalagitnaan ng 1830s bilang una sa higit sa tatlumpung mga unyon sa plural. Pinasisigla sa malaking bahagi ng pag-uusig, ipinagpatuloy ng mga Mormons ang kanilang paglipat sa kanluran, na naninirahan sa Nauvoo, Illinois sa 1839 kung saan si Smith ay kasal ng mga karagdagang asawa, mula sa edad na labing-apat hanggang limampu't anim. Ang ilang makasaysayang interpretasyon ay nagpapahiwatig ng unang asawa ni Smith na si Emma ay maaaring unang tinanggap ang poligamya habang ang iba ay tumuturo sa kanya na labis na nagugulo sa pagsasanay ("Plural Marriage sa Kirtland at Nauvoo" nd). Itinatago ni Smith ang kaalaman ng marami sa kanyang maramihang kasal na lihim mula kay Emma, ​​gamit ang Biblikal na Batas ni Sarah bilang pagbibigay-katwiran sa pag-aasawa ng higit pang mga kababaihan sa kabila ng kanyang hindi pagkakasundo ("Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo" nd).

Sa 1844, Ang Nauvoo Expositor inilathala ang isang pagbubunyag ng mga polygamous union ng Smith at iba pang mga polygamous union ng mga apostol ng Mormon. Si Smith, na naging alkalde ng Nauvoo noong panahong iyon, ay nag-utos sa pagkawasak ng imprenta. Sa kasunod na kaguluhan, siya at ang kanyang kapatid na si Hyrum ay ibinilanggo sa Carthage, Illinois; kapwa sila ay pinatay ng isang nagkakagulong mga tao. Si Brigham Young ang naging kasunod na propeta ng LDS Church, at sa 1846, pinangunahan ang mahabang tula sa kanluran na migrasyon ng Mormon, sa huli ay tumatawid sa Rocky Mountains sa Salt Lake Valley kung saan sila nanirahan.

Pagkatapos ng publiko na kinilala ng LDS Church ang doktrina ng poligamya noong Agosto 29, 1852, nakita ng sumunod na dalawang dekada ang pagtaas sa parehong pampublikong pagtutol at ang pagbabanta ng interbensyon ng pamahalaan sa Teritoryo ng Utah. Ang pederal na pamahalaan ay nagpasa ng batas na anti-polygamy na kilala bilang Batas Edmunds-Tucker sa 1887, at ang kasunod na pag-agaw ng ari-arian at ari-arian ng Simbahan (pinagsama sa pagkabilanggo ng maraming pinuno) ay humimok ng muling pagsasaalang-alang ng poligamya ng mga pinuno ng LDS bilang isang hindi mapanatiling gawain. Sa 1890, ang LDS Church ay nagbigay ng isang opisyal na pagpapahayag ng Pangulo ng LDS Church na si Wilford Woodruff na nagdedeklara ng pagtatapos sa pag-aasawa ng maramihan. Ang Manipesto, tulad ng ito ay kilala, ay hindi tinanggap ng lahat ng mga tao o nabuhay ng mga miyembro. Ang mga pagbabago sa doktrina ay nagpapatuloy sa 1900s, lalo na sa tanong ng poligamya, pinagputul-putol ang lumilitaw na relihiyon sa maraming grupo. Ang mga miyembro ng pangunahing Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (na bumubuo sa pinakamaraming bilang ng mga tagasunod sa buong mundo) ay unti-unti na inabandonang ang pagsasanay pagkatapos ng maramihang pag-aasawa ay naging isang kasamaan na post-Manifesto (Hardy 1993). Gayunpaman, ang mga grupo ng mga pundamentalista ay patuloy na nagsasagawa ng maramihan na pag-aasawa batay sa kanilang matatag na paniniwala sa pahayag ng 1886 na tinanggap ng Pangulong John Taylor noon-LDS.

Ang mga umiiral na organisasyon tulad ng Apostolic United Brethren (AUB), ang Kingston group, at ang Pundamentalistang Simbahan ni Jesu-Cristo ng mga Huling Araw ng mga Santo (FLDS), bukod sa iba pa, ay may ilang doktrinal, pagkakamag-anak o kultural na ugnayan sa unang Mormonismo. Ang mga Pundamentalistang Mormons ay nagpapanatili ng mga discrete community lalo na sa kanluran ng Estados Unidos (Arizona, Montana, Nevada, Texas, at Utah), Western Canada, at Mexico. Ang mga iskolar na nag-aaral ng mga pundamentalista ay nagtataya ng bilang ng mga indibidwal na Mormon na nagsasagawa ng poligamya sa Estados Unidos upang maging sa pagitan ng 40,000 at 50,000 (Bennion at Joffe 2016b: 6).

DOCTRINES / BELIEFS CONCERNING WOMEN'S ROLES

Ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala ay umiiral sa mga pangkat na pundamentalista ng Mormon, bagaman ang mga pangunahing doktrina na nauugnay sa makasaysayang Mormonismo ay umiikot sa paniwala ng mga pamilya na tinatakan para sa buhay na ito at sa susunod. Ang mga mananampalataya ay nagpapatunay ng maramihan na pag-aasawa bilang mahalaga sa kaligtasan at igiit na ang mga kalalakihan at kababaihan ay hindi maaaring makamit ang pinakamataas na antas ng pag-iral sa langit, o ang "kahariang selestiyal," nang hindi ginagampanan ang banal na kaayusan ng kasal. Ang maternity ay itinuturing na pinakamataas na layunin ng isang babae, at ang malalaking pamilya ay isang tanda ng pundamentalista na buhay panlipunan ng Mormon. "Ang Mormon fundamentalism ay nagbabalanse sa mga deprivasyon at paghihirap ng buhay ng mga asawa na maraming asawa na may pangako ng isang buhay na buhay bilang 'queens at priestesses'" (Bennion at Joffee 2016b: 12). Ang isang pundasyong paniniwala na "ang mga pamilya ay walang hanggan," ibig sabihin, ang mga bono ng pagkakamag-anak ay nananatiling buo sa kawalang-hanggan, pinatitibay ang paniwala na ang pag-aasawa at mga anak ang sentral na pokus ng buhay ng isang tao. Ang pagpapalaganap sa loob ng kasal ay itinuturing na kinakailangan para sa kaligtasan, na ang pagiging ina ay naiintindihan na pinakamataas na tawag sa lupa sa babae. Ang pag-navigate ng relasyong kapatiran sa pagitan ng mga asawang may asawa sa parehong lalaki ay pinaniniwalaan din na gumawa ng mga personal na katangian tulad ng kawalang-pag-iimbot, pagkamahabagin, at masayang disposisyon sa paglilingkod, lahat ng lubos na pinahahalagahan sa pundamentalistang ideolohiya ng Mormon at sa mas malawak na tradisyon ng LDS. Samakatuwid, ang mga ugaling katangian na nabuo sa panahon ng buhay sa lupa ay pinaniniwalaan na humuhubog din ng mga karanasan sa susunod na buhay.

Taliwas sa iba pang mga tradisyon Kristiyano kung saan ang biblikal canon ay isinasaalang-alang sarado, ang Mormons kinikilala patuloy na paghahayag sa pamamagitan ng isang lalaki na propeta. Ang gayong huwaran ng pagkapangulo ng lalaki ay paulit-ulit sa organisasyon ng congregational, pamamahala ng komunidad, at sa indibidwal na istruktura ng pamilya. Ang mga lalaki lamang ay inorden sa pagkasaserdote. Ang patriyarkal na pagkakasunud-sunod na ito ay nauunawaan na inspirasyon ng Diyos, kaya may bisa sa mga mananampalataya na nais manatiling tapat sa kanilang mga panata sa kasal at mga pangako sa relihiyon. Ang mga Pundamentalistang Mormons ay nagbabahagi ng mga pananaw na ito. Ang marami sa kanilang mga komunidad ay nagsasagawa rin ng batas ng pagtatalaga kung saan ang mga materyal na kalakal tulad ng pag-aari ay maaaring pagmamay-ari ng komunidad at sobrang mga kalakal o mga ari-arian na ibinahagi sa loob ng komunidad. Ang mga pundamentalista, sa pangkalahatan, ay lubos na kritikal sa mga pangunahing Mormons dahil sa pag-abanduna ng mga orihinal na doktrina tungkol sa pagsasagawa ng poligamya at pag-isipan ang kanilang sariling mga paniniwala na mas malapit na nakahanay sa mga ideya ni Joseph Smith tungkol sa mga walang hanggang pamilya.

ORGANIZATIONAL ROLES na ginawa ng mga kababaihan

Ang mga pangsamahang tungkulin na ginaganap ng mga kababaihan sa pundamentalistang mga komunidad ng Mormon ay nag-iiba mula sa grupo patungo sa pangkat at pahabain nang higit sa nakabatay sa pamamahala ng mga malalaking sambahayan. Ang legal na iskolar na si Angela Campbell ay tinatalakay ang mga benepisyo ng "mga benepisyo ng polygamy," at binabanggit kung paano hatiin ng mga kapatid ang mga responsibilidad sa pangangalaga ng bata pagkatapos ng kapanganakan, kung paano sila makipag-ayos sa mga tungkulin sa tahanan upang mapadali ang trabaho ng kababaihan sa labas ng bahay, o kung paano nila pinalalakas ang mga kapatid na babae ang kanilang edukasyon (Campbell 2016: 60). Ang ilang mga kapatid na babae-asawa ay kumikita sa kanilang karanasan sa administrasyong pampinansya ng pamilya at nagtutulungang pagpapalaki ng bata sa labas ng lokal na kalagayan, kung saan "maaari rin silang maglaro ng mga tiyak na tungkulin sa pangangasiwa ng kapakanan ng komunidad at pamamahala, na nagsisilbing masigla at nakikita na mga gumagawa ng desisyon" (Campbell 2016: 62). Ang mga tungkulin ng kababaihan ay madalas na hugis ng utos ng Relief Society, isang organisasyon para sa kababaihan na pinasimulan ng pagpapala ni Joseph Smith sa 1842. Ang Relief Society ay inilaan upang magkaloob ng "mga pagkakataon para sa pagsasamahan, pamunuan, kaligaligan na SERBISYO, at edukasyon" at pinahihintulutan ang kababaihan ng isang tiyak na antas ng "awtoridad" sa pamamahala ng simbahan at pagtuturo ng iba pang mga kababaihan (Cannon and Mulvay-Derr 1992: 1199, orihinal). Sa kanyang pag-aaral ng mga kababaihan mula sa Apostolic United Brethren sa Montana, sinasaliksik ng antropologong si Janet Bennion (2012) ang samahan ng

"Mahusay na babaeng pang-ekonomiya at espirituwal na mga network na kasama ang isang programa sa Montessori school, isang wheat mill mill, isang cannery ng prutas, at isang dairy-na pinatatakbo ng Relief Society, isang pantulong na proyekto na pinangungunahan ng mga kababaihan na idinisenyo upang tulungan na matupad ang mga pangangailangan ng komunidad "(57).

Ang mga Pundamentalistang kababaihan ng Mormon sa ilang mga komunidad ay nagsisilbi rin bilang espirituwal na lider, na ang ilan ay gumagawa ng pagpapahid at pagpapala ng iba pang kababaihan (Bennion 2012: 94; 1998: 42, 50, 61).

MGA ISYU / MGA TULONG PAGBABALIK SA MGA BABAE SA MGA PAMAMAGITAN NG MGA SUNDALO

Mayroong maraming mga isyu na natatangi sa mga fundamentalist na kababaihang Mormon: una, kahinaan na sanhi ng pagiging lihim; ikalawa, at nauugnay sa una, nakompromiso na kapasidad para sa panlipunang pagbabago mula sa loob; at ikatlo, pinahusay na panganib ng pagkagambala ng pamilya.

Ang mga Pundamentalistang kababaihan ng Mormon sa mga polygamous marriages at pamilya ay nakatira sa kanilang buhay sa loob ng balangkas na itinayo sa kamalayan na iba ang kanilang pamumuhay kaysa sa karamihan ng lipunan. Ang pagkakaiba na ito ay ang pinagmumulan ng negatibong kapahintulutan sa anyo ng mga batas na nagrereklamo sa kanilang mga kaayusan sa pamilya. Ang mga ito ay pinilit na ipamuhay ang kanilang buhay sa kamag-anak na kamag-anak na sinimulan ng isang kumbinasyon ng dalawang mga salik na nilikha sa labas: kriminalisasyon at negatibong mga stereotype. Ang kahinaan ay lalong pinalala ng panloob na mga kadahilanan. Ang posisyon ng kriminal na likas na katangian ng maramihan na asawa bilang problema, sa halip na ang mga pagpili ng mga babae sa loob ng poligamya kada se, Janet Bennion at propesor ng batas at pag-aaral ng kasarian na propesor na si Lisa Fishbayn Joffe ay nagpapalaya na ang marginalization ng mga pamilyang poligamya ay maaaring maging sanhi ng pang-aabuso (2016a). "Ang mga kondisyon kung saan ang poligamya ay ginagawa sa Hilagang Amerika," ayon sa mga may-akda "ay maaaring pahintulutan ang karahasan sa tahanan na umunlad. Ang mga abuser ay maaaring sadyang pumili upang manirahan sa mga malalayong lugar upang mapanatili ang kontrol sa kanilang mga biktima nang hindi sinusunod, at ang mga kababaihan sa mga natitirang lugar ay hindi madaling umalis sa komunidad "(Bennion and Joffe 2016b: 11). Gayunpaman, tulad ng data tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan ay nagpapahiwatig, sa anumang kilalang sitwasyon kung saan ang mga kababaihan ay inabuso madalas sila ay nag-aatubalang mag-ulat ng pang-aabuso. Samakatuwid, ang mga panloob at panlabas na mga salik ay maaaring magtulungan upang madagdagan ang "banal na pangangaso" sa paligid ng pang-aabuso (Nason-Clark 2008: 172). Hindi ito ang mga babae ay mas malamang na inabuso sa mga polygamous na relasyon, ngunit na kapag sila ay inabuso sila ay mas mahina kaysa sa iba pang mga kababaihan. Sumasang-ayon si Angela Campbell. Sa kanyang tugon sa isang Hulyo 2017 legal na desisyon sa British Columbia na nagpatibay ng polygamy bilang isang kriminal na pagkakasala sa Canada (tingnan ang Graveland 2017), ipinagtanggol ni Campbell na patuloy na legal na mga sanction ang pumipinsala sa mga kababaihan at mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng takot sa pag-uulat ng mga pang-aabuso. Sa kanyang pananaw, "ang paggawa ng krimen ay imposible para sa kanila na humingi ng mga mapagkukunan o serbisyo na kailangan nila, kabilang ang mga kaso ng karahasan sa tahanan. Ang kanilang pag-aalala ay na ang pag-abot ay 'out' sa kanila bilang mga asawa na poligamya, posibleng magpapalit ng pagsisiyasat sa kapakanan ng bata o mga kriminal na singil laban sa kanila "(Campbell 2017).

Kaugnay nito ay ang silencing effect ng iligal na kalagayan ng poligamya, na nagpipigil sa pagsisikap ng mga babae na mag-lobby para sa pagbabago mula sa loob. Ang mga isyu tulad ng pag-aasawa ng mga batang babae sa edad at mga "nawawalang lalaki," na pinalayas mula sa pundamentalistang mga pamayanang Mormon, ay nababahala sa mga babaeng fundamentalist na Mormon, ngunit inilalantad ng aktibismo ang mga babae sa mas malawak na lipunan bilang nakatira sa mga pamilyang pangmaramihan (Eckholm 2007). Ito ay nagbubukas ng mga ito upang masusing pag-aralan at posibleng kriminal na pag-uusig.

Sa wakas, ang panganib ng pagkagambala ng pamilya ay nasa lahat ng lugar para sa mga kababaihan sa mga komunidad ng poligamya. Ang mga pag-atake na isinagawa sa iba't ibang mga fundamentalist na populasyon ng mga Santo Santo sa loob ng maraming dekada ay binibigyang diin ang pagbabanta ng paghihiwalay ng asawa, pag-aalis ng bata, kahirapan sa pananalapi, at pagbaba ng kakayahang makihalubilo sa lipunan na hindi poligamena (Wright at Palmer 2016). Sa katunayan, ang paglalarawan ng poligamya bilang isang monolithic practice ay nakakubli sa ibang mga isyu, tulad ng edukasyon ng kababaihan, trabaho, at mga relasyon sa lipunan bukod sa kani-kanilang mga yunit ng pamilya. Mayroong malawak na pagkakaiba-iba ng pagsasanay sa mga pundamentalista na komunidad ng mga Mormon, at ang buhay na karanasan ng mga kababaihan sa mga pamilyang poligamante sa labas ng mas maraming mga grupong nakapagpalumbay ay hindi pinapahintulutan sa akademikong panitikan.

Ang isang pangunahing hamon para sa mga kababaihan ay ang stereotypical portrayal ng fundamentalist na grupo ng Mormon sa mainstream na media. Ang coverage ng media ay madalas na nakatuon sa kahindik-hindik sa halip na ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya, na talagang medyo pangkaraniwan (Campbell 2009). Sa kanyang mga interbyu sa polygamous women sa Bountiful, British Columbia, inilalarawan ni Campbell ang mga ordinaryong sandali ng community gardening, mga tin-edyer na nag-uusap tungkol sa musika, o inaalok ng ice cream bar bilang mga pangyayari sa araw-araw na buhay, sa buong kapabayaan ng media (Campbell 2009). Tanging dramatikong mga insidente ay may posibilidad na makakuha ng pansin sa media, tulad ng mataas na publicized arrest ng magulang at pag-aalis ng mga bata mula sa mga polygamous community. Marahil ang mga kilalang insidente sa kasaysayan ng fundamentalist na Mormon ay ang mga pagsalakay sa komunidad ng mga Fundamentalist na Latter Day Saint (FLDS) sa Short Creek (mamaya na kilala bilang Colorado City), Arizona sa 1953 kung saan ang mga batang 263 ay inilagay sa state custody, at ang FLDS komunidad sa Yearning para sa Zion Ranch malapit sa Eldorado, Texas sa 2008, kapag ang 439 na mga bata ay tinanggal mula sa kanilang mga pamilya (Bradley 1993; Bennion 2012; Wright at Palmer 2016: 154). Ang mga pangyayaring ito ay itinayo (at pinatibay) ang isang patuloy na pag-uusap sa publiko tungkol sa pagsumite ng babae, kasama ang pang-aabuso, pagpapabaya, at pagsasamantala sa mga bata. Ang mahigpit na patriyarkal na mga istruktura sa fundamentalist na paggalaw ng Mormon na kasama ng mga legal na balangkas ng estado na nag-criminalize ng poligamya ay nag-aambag sa mahusay na dokumentado na mga pang-aabuso na sumasakit sa ilang mga komunidad. Gayunpaman ito ay ang mga dramatic na mga kuwento, sa halip na mga account ng araw-araw na buhay, na patuloy na humimok ng mga negatibong narratives sa media.

Sa nakalipas na mga taon nagkaroon ng unti-unti paglilipat sa mga pagsasalarawan ng media sa mas sopistikadong pag-render ng fundamentalist na taong may maraming asawa na polygamous family life. Sa isang ulat mula sa 2010 National Geographic, halimbawa, natutunan ng mga mambabasa ang tungkol sa karaniwan sa isang detalyadong account ng buhay panlipunan sa dalawang polygamous hamlets. Inilarawan ng mamamahayag na si Scott Anderson ang "komunal na espiritu" na kanyang naobserbahan bilang mga miyembro ng komunidad ng FLDS na naninirahan sa Hildale, Utah at Colorado City, Arizona ay nagtagpo upang makatulong sa mga proyekto sa pagtatayo ng kapitbahayan, pagbuo ng bahay sa isang araw. Ang kanyang pagtatasa: "ang paggugol ng oras sa Hildale at Colorado City ay umalis na may mas nuanced view" (Anderson 2010: 4). Gayundin, ang katanyagan ng mga dramang telebisyon at katotohanan ay nagpapakita tulad ng Malaking Pag-ibig, Sister Wives, at Aking Limang Asawa ay nagbukas ng mas matatag na pampublikong pag-uusap sa polygamy ng Mormon at maaaring makabago nang malaki sa opinyon ng publiko (Bennion 2012). Sa pagkomento sa legal na hamon ng 2016 na dinala ng katotohanan na personalidad sa telebisyon na si Cody Brown Brown v. Buhman, Binabantayan ni Bennion at ni Joffe na "ang mga pampulitikang pamamahayag ay maaaring humihikayat sa isang social shift sa lipunan na pabor sa pag-tolerate at decriminalization ng poligamya. Ang primetime telebisyon ay nilalaro walang maliit na bahagi sa normatibong pagbabagong ito "(Bennion at Joffe 2016b: 18).

Mayroong isang kayamanan ng akademikong panitikan na sumusuri sa pagtanggi ng ahensiya sa mga relihiyosong kababaihan, ang pinaka-kamakailang alon na nakatuon sa mga kababaihan ng Muslim (Mahmood 2011), Orthodox Jewish na babae (Davidman 2015), at evangelical Christian identity at kasarian (Gallagher 2003) , Bukod sa iba pa. Ang katawan ng scholarship na ito ay isang imbitasyon upang muling isaalang-alang ang paglalarawan ng mga relihiyosong kababaihan bilang pagkakaroon ng limitado o walang kalayaan. "Ang mga kababaihang relihiyoso, lalo na ang pundamentalista, kinikilala, mapagmasid, o nagsasanay (tulad ng iba-ibang pangalan at label ang kanilang sarili) ay hindi naisip na gumawa ng mga pagpipilian sa parehong paraan ng 'libreng' na kababaihan ng liberal na liberal na merkado ng kapitalistang neoliberal "(Beaman 2016: 43). Ayon sa sosyolohista na si Lori G. Beaman na ang kanilang mga pagpipilian ay itinuturing na "hindi tunay na mga pagpipilian" sa pamamagitan ng mga tagamasid ng etika, ang mga relihiyosong kababaihan ay kadalasang nag-iisip na katangi-tanging pinahihirapan sa mga patriyarkal na grupo (Beaman 2014: 242). Ipinalagay niya ang ahensya ng relihiyosong kababaihan na lampas sa "buod ng pagpapaalis sa kanila bilang brainwashed, pagkakaroon ng maling kamalayan o bilang mga doormat" sa tinatawag na sekular na mga feminist (Beaman 2013: 1147-48). Ang haka-haka na ito ay itinayo nang wala ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga pagtutol, at ang kanilang mga estratehiya para sa pagbabago, at hindi ginagalang ang paggalang sa relihiyon ng kababaihan. Ang Campbell ay gumagawa ng katulad na punto kung paano "ang mga kuwento ng kababaihan, na naitala sa pamamagitan ng empirical scholarship, ay madalas na sumasalungat sa suppositions at aspirations nagmamaneho ng pormal na pamamahala ng poligamya" (Campbell 2016: 5). Ang mga kuwento tungkol sa polygamous family structures, kung gayon, ay kadalasang madalas na hinihimok ng media na mga eroplano na halos ganap na bukod sa mga inaangkin nila upang ilarawan. Ang batas ay nagsilbi rin upang palakasin ang mga negatibong stereotypes sa mga biktima-lamang na mga account ng mga fundamentalist na kababaihan. Kaya, nakikita natin ang kahalagahan ng mga kontribusyon tulad ng Campbell's, na nag-aalok ng mga alternatibo sa umiiral na stereotypical representasyon. Sa pagbibigay-diin sa kung paano ang mga kababaihan na kanyang hinarap na "pinalayas ang Bountiful bilang isang magkakaiba at pabago-bagong puwang panlipunan at pampulitika, kung saan ang ilan sa mga kababaihan ay nakapagbibigay ng malaking awtoridad sa kanilang mga mag-asawa, pamilya, at komunidad," ang pagkakataon para sa mas nakakatawang salaysay ng kanilang buhay na karanasan lumitaw (Campbell 2009: 188).

Ano ang mas malalim na eksaminasyon sa buhay ng mga fundamentalist na kababaihan ng Mormon sa mga polygamous marriages at pamilya na ipinahihiwatig para sa batas at pampublikong patakaran? Para sa sosyal na sikologo na si Irwin Altman at antropologo na si Joseph Ginat, ang kanilang landmark na pag-aaral ng relationality at social bonding sa mga grupo ng poligamya ay naudyukan ng pagnanais na maunawaan ang "mga bagong umuusbong na paraan ng pamilya" at magtrabaho patungo sa mga layunin ng aspirasyon ng pagtagumpayan ng "mga hatol, divisiveness "tungkol sa ibang relihiyon (Altman at Ginat 1996: x, xiii). Ang legal na iskolar na si Gillian Calder ay nakikita ang pag-uusap sa mga lumilitaw na mga porma ng pamilya na gaya ng pagwawalang-bahala kung ano ang ipinapalagay ng marami sa mga katanungan tungkol sa "constitutionality of polygamy" (Calder 2014: 230). Mula sa mga kapatid na babae na gumagamit ng mga bagong batas tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mag-asawa upang mag-asawa ng isa't isa bilang isang paraan ng paglaban laban sa estado, sa isang kamakailang paghatol tungkol sa mga di-conjugal na "co-mammas" na nagtutulungan ng isang bata (Bramham 2017; Ireton 2017) ng monogamous marriage ay nasa pagkilos ng bagay at ang pagkakasunud-sunod ng magkakaibang mga porma ng pamilya ay naging pag-uusap tungkol sa pagkakaiba. Ang polygamya bilang isang pagpipilian para sa pag-aayos ng mga yunit ng pamilya, pagkatapos ay nagiging isa sa maraming mga lehitimong pagpipilian.

Ayon kay Bennion at Joffe, "Sa loob ng maraming siglo, ang poligamya ay may ginagampanan sa pampublikong imahinasyon bilang metapora at katalista para sa pagtalakay sa iba pang mga mapanghamong gawi sa pag-aasawa. Sa katunayan, ang kasaysayan ng regulasyon ng poligamya ay nagbubukas ng mga legacies ng relihiyoso at kultural na hindi pagpaparaan "(2016b: 8). Bagama't kadalasan ay napakasalungat, ang mga tanong na itinataas ng mga babaeng fundamentalist na Mormon ay napakahalaga sa mga konstruktura ng sosyal at legal na kung ano ang ibig sabihin ng "pamilya" at ang konseptwalisasyon ng ahensiya sa loob ng istruktura.

Mga sanggunian

Anderson, Scott. 2010. "Ang Polygamists." National Geographic. Pebrero. Na-access mula sa http://ngm.nationalgeographic.com/2010/02/polygamists/anderson-text/1 sa 5 Hulyo 2018.

Altman, Irwin, at Joseph Ginat. 1996. Polygamous Families sa Contemporary Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Beaman, Lori G. 2016. "Paghadlang sa Pag-aasawa ng Poligamya: Isang Bagay sa Pagkapantay-pantay o Patriyarka?" 42-61 sa Ang Tanong sa Polygamy, na na-edit ni Janet Bennion at ni Lisa Fishbayn Joffe. Logan: Utah State University Press.

Beaman, Lori G. 2014. "Ang Lahat ay Tubig ': Sa Pagiging Nabautismuhan sa Sekularismo." 237-46 sa Sekularismo sa Edge: Pag-uulit ng Relasyon ng Iglesia-Estado sa Estados Unidos, Pransiya, at Israel, na-edit ni Jacques Berlinerblau, Sarah Fainberg, at Aurora Nou. New York: Palgrave Macmillan.

Beaman, Lori G. 2013. "Overdressed at Underexposed o Underdressed and Overexposed?" Oyen Socio-Legal Series 3: 1136-57. Na-access mula sa http://ssrn.com/abstract=2356817 sa 5 Hulyo 2018.

Bennion, Janet. 2012. Polygamy sa Primetime: Media, Kasarian, at Pulitika sa Mormon Fundamentalism. Lebanon, NH: Brandeis University Press.

Bennion, Janet. 1998. Kababaihan ng Prinsipyo: Babae Networking sa Contemporary Mormon na Polygyny. New York: Oxford University Press.

Bennion, Janet, at Lisa Fishbayn Joffe, eds. 2016a. Ang Tanong sa Polygamy, Logan: Utah State University Press.

Bennion, Janet, at Lisa Fishbayn Joffe. 2016b. "Panimula." Pp. 3-24 sa Ang Tanong sa Polygamy, na na-edit ni Janet Bennion at ni Lisa Fishbayn Joffe. Logan: Utah State University Press.

Bradley, Martha Sontag. 1993. Inagaw mula sa Land na iyon: Ang Pag-aalsang ng Pamahalaan sa Maikling Mga Polygamist ng Creek. Lungsod ng Salt Lake: Pindutin ang Unibersidad ng Utah.

Bramham, Daphne. 2017. "Real Life Polygamy: Saan ang Sisters ay Sister-Wives at Minsan Kahit Asawa-at-Asawa." National Post, Abril 14. Na-access mula sa http://nationalpost.com/news/real-life-polygamy-where-sisters-are-sister-wives-and-sometimes-even-wife-and-wife/wcm/046af244-a1e6-458c-a766-feba627fc1f3 sa 5 Hulyo 2018.

Calder, Gillian. 2014. "'Sa Pagbubukod ng Lahat ng Iba'-Polygamy, Monogamy, at ang Legal na Pamilya sa Canada." 215-33 sa Karapatan ng mga Polygamy at Wrong: Mga Pananaw sa Kapansanan, Pamilya, at Batas, na na-edit ni Gillian Calder at Lori G. Beaman. Vancouver: Press of University of British Columbia.

Campbell, Angela. 2016. Sister Wives, Surrogates and Sex Workers: Outlaws by Choice? New York: Routledge.

Campbell, Angela. 2017. "Ang Banal na Pampulitika ay Hindi Nagtatanggol sa mga Babae at mga Bata." Ang Globe at Mail, Hulyo 25. Na-access mula sa https://www.theglobeandmail.com/opinion/polygamy-ban-fails-to-protect-women-and-children/article35790131/ sa 5 Hulyo 2018.

Campbell, Angela. 2009. "Bountiful Voices." Osgoode Hall Law Journal 2: 183-234.

Cannon, Janath Russell, at Jill Mulvay-Derr. 1992. "Relief Society." Pp. 1199-1206 sa Encyclopedia ng Mormonism, na na-edit ni Daniel H. Ludlow. New York: MacMillan.

Davidman, Lynn. 2015. Pagkakaroon ng hindi pangkaraniwan: Mga Kuwento ng mga Ex-Hasidic na Hudyo. New York: Oxford University Press.

Eckholm, Erik. 2007. "Ang mga Boys na Inalis ng mga Polygamist Maghanap ng Tulong." New York Times, Setyembre 9. Na-access mula sa http://www.nytimes.com/2007/09/09/us/09polygamy.html sa 5 Hulyo 2018.

Gallagher, Sally K. 2003. Evangelical Identity at Gendered Family Life. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Graveland, Bill. 2017. "Dalawang Magaling na Bishop na Pinagkasunduan ng Polygamy na Pinagsama ang Isolated Sect sa Bountiful, BC" Ang Globe at Mail, Hulyo 24. Na-access mula sa https://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/two-former-bishops-guilty-of-polygamy-involving-isolated-sect-in-bountiful-bc/article35783941/ sa 5 July 2018.

Hardy, B. Carmon. 1993. Ang Solemn Covenant: Ang Mormon na Polygamous Passage. Urbana: University of Illinois Press.

Ireton, Julie. 2017. "Pagtaas ng Elaan: Ang 'Co-mommas' ng Malalim na Disabled Boy ay Gumawa ng Legal na Kasaysayan." CBC News, Pebrero 21. Na-access mula sa http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/multimedia/raising-elaan-profoundly-disabled-boy-s-co-mommas-make-legal-history-1.3988464 sa 5 Hulyo 2018.

Mahmood, Saba. 2011. Ang Politika ng Pagkatao: Ang Islamic Revival at ang Paksa ng Feminist. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mason, Patrick, at Armand Mauss. 2013. "Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw." Proyekto ng Relihiyon at Espirituwalidad. Na-access mula sa https://wrldrels.org/2016/10/08/lds/ sa 5 Hulyo 2018.

Nason-Clark, Nancy. 2008. "Kapag Sumalakay ang Malaking Takot sa Bahay Kristiyano." 167-83 sa Higit Pa sa Pang-aabuso sa Tahanan ng Kristiyano: Pagtataas ng mga Tinig para sa Pagbabago, ed. Catherine Clark Kroeger, Nancy Nason-Clark, at Barbara Fisher-Townsend. Eugene, OR: Wipf at Stock.

"Plural Marriage sa Kirtland at Nauvoo." Nd Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Na-access mula sa https://www.lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng sa 22 May 2018.

Wright, Stuart A., at Susan J. Palmer. 2016. Storming Zion: Pagsalakay ng Pamahalaan sa mga Relihiyosong Komunidad. New York: Oxford University Press.

SUPPLEMENTARY RESOURCES

Bushman, si Richard Lyman. 2005. Joseph Smith Magaspang Stone Rolling: Isang Kultura ng Talambuhay ng Tagapagtatag ng Mormonism. New York: Alfred A. Knopf.

"Kronolohiya ng Kasaysayan ng Simbahan: Timeline." Nd Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Na-access mula sa https://history.lds.org/timeline/tabular/chronology-of-church-history?lang=eng sa 22 May 2018.

Compton, Todd. 1997. Sa Banal na Kalungkutan: Ang mga Pang-waring Asawa ni Joseph Smith. Salt Lake City: Signature Books.

Driggs, Ken, at Marianne Watson. 2011. "Fundamentalist Mormon at FLDS Timeline." Pp. xi-xv in Modern Polygamy sa Estados Unidos: Mga Isyu sa Makasaysayang, Pangkultura, at Legal, na na-edit ni Cardell K. Jacobsen at Lara Burton. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Cardell K. at Lara Burton, eds. 2011. Modern Polygamy sa Estados Unidos: Mga Isyu sa Makasaysayang, Pangkultura, at Legal. New York: Oxford University Press.

Vance, Laura. 2017. "Ang Tanong ng Ordinasyon at Mga Tungkulin ng Kababaihan sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw." Na-access mula sa https://wrldrels.org/2017/03/11/the-question-of-womens-ordination/ sa 22 May 2018.

Petsa ng Pag-post:
7 2018 Hulyo

magbahagi
Nai-update: - 12:22 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander