மைக்கேல் அமோருசோ

மைக்கேல் அமோருசோ ஆக்ஸிடெண்டல் கல்லூரியில் மத ஆய்வுகள் துறையில் உதவி பேராசிரியராக உள்ளார். அவரது ஆராய்ச்சி அமெரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்காவில் மரணம், இனம் மற்றும் இயக்கம் குறித்து கவனம் செலுத்துகிறது. அவரது தற்போதைய புத்தக திட்டம், இறந்தவர்களால் நகர்த்தப்பட்டது, வட கரோலினா பல்கலைக்கழக பதிப்பகத்துடன் வரவிருக்கும், இந்த கருப்பொருள்களின் சந்திப்பை துன்புறுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கான பக்தியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தேவாலயத்தில் மற்றும் சாவோ பாலோவில் உள்ள பிற தளங்களை ஆராய்கிறது. நகரத்தில் மதத்தைப் பற்றிய ஒரு ஆய்வு, சாவோ பாலோவின் மாற்றும் கலாச்சார புவியியலில் உள்ள பக்தியை இந்த புத்தகம் கண்டறிந்துள்ளது, நகர்ப்புறத்தில் வரலாற்று பிரதிநிதித்துவம் குறித்த பொதுப் போராட்டங்களில் இந்த நடைமுறை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

இந்த