ஜெர்மி ராப்போர்ட்

ஜெர்மி ராப்போர்ட் மத ஆய்வுகள் இணை பேராசிரியராகவும், வூஸ்டர் கல்லூரியில் மத ஆய்வுகள் துறையின் தலைவராகவும் உள்ளார். அவரது ஆராய்ச்சி அமெரிக்காவில் புதிய மற்றும் மாற்று மத இயக்கங்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. அவர் கிறிஸ்தவ அறிவியல், ஏழாம் நாள் அட்வென்டிஸ்டுகள் மற்றும் கிறிஸ்தவத்தின் ஒற்றுமை பள்ளி பற்றிய கட்டுரைகள் மற்றும் புத்தக அத்தியாயங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த