கிறிஸ்டோபர் ஹெலண்ட்

கிறிஸ்டோபர் ஹெலண்ட் கனடாவின் டல்ஹெளசி பல்கலைக்கழகத்தில் மதத்தின் சமூகவியல் பேராசிரியராக உள்ளார். மத அதிகாரம் மற்றும் அதிகாரம், நடத்தை தேடும் மத தகவல்கள், சடங்கு நடைமுறைகள் மற்றும் மாறும் நம்பிக்கை முறைகள் தொடர்பாக டிஜிட்டல் ஊடகத்தின் பங்கை ஹெலண்டின் ஆராய்ச்சி ஆராய்கிறது. புலம்பெயர்ந்த மதக் குழுக்களில் கணினி-மத்தியஸ்த தகவல்தொடர்புகளின் விளைவுகளை ஆராய்வது அவரது தற்போதைய ஆராய்ச்சித் திட்டமாகும். ஹெலண்ட் சமகால முன்கூட்டிய மற்றும் அபோகாலிப்டிக் இயக்கங்கள் பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் மற்றும் பல்வேறு யுஎஃப்ஒ அடிப்படையிலான புதிய மதக் குழுக்களை ஆய்வு செய்தார். இந்த துறையில் அவர் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி ரெயிலியன் இயக்கம், அஷ்டார் கட்டளை மற்றும் ஜார்ஜ் வான் டாசெல் ஆகியோரை ஆய்வு செய்தது.

இந்த