மாசிமோ இன்ட்ரோவிக்னே

டேசூன் ஜின்ரிஹோ

டேசூன் ஜின்ரிஹோ டைம்லைன் *

* (எல்லா தேதிகளும் சந்திர நாட்காட்டியைக் குறிக்கின்றன, இது டேசூன் ஜின்ரிஹோவால் பயன்படுத்தப்படுகிறது)

1871 (செப்டம்பர் 19): காங் இல்-சன் (பின்னர் காங் ஜியுங்சன் என்று அழைக்கப்பட்டார், 姜 甑: கொரிய ஹங்குல் எழுத்துக்களைக் காட்டிலும் சீன மொழியில் முக்கிய பெயர்களின் பதிப்பைக் குறிப்பிடுகிறோம், இது இயக்கத்தில் பொதுவான பயன்பாடு என்பதால்) கெய்க்மாங்கில் பிறந்தார் -ரி, வுடோக்-மியோன், கோபு-துப்பாக்கி, வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணம் (இன்றைய சின்சோங் கிராமம், சின்வோல்-ரி, தியோச்சியோன்-மியோன், வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணத்தின் ஜியோன்கூப் நகரம்), கொரியா.

1891: காங் ஜியுங்சன் கிம்ஜே மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஜியோங் என்ற பெண்ணை மணந்தார்.

1894: காங் ஜியுங்சன் தனது மைத்துனரின் வீட்டில் ஒரு கிராமப் பள்ளியை இயக்கத் தொடங்கினார்.

1895 (டிசம்பர் 4): ஜோ சியோல்-ஜெ (பின்னர் ஜோ ஜியோங்சன் என்று அழைக்கப்பட்டார், 趙鼎 山) ஹோமான்-ரி, ஹாமன்-துப்பாக்கியின் சில்சியோ-மியோன், தெற்கு கியோங்சாங் மாகாணத்தில் பிறந்தார் (இன்றைய ஹோமுன் கிராமம், ஹொய்சன்-ரி, சில்சியோ- மைமன் ஆஃப் ஹமான்-துப்பாக்கி, தெற்கு கியோங்சாங் மாகாணம்), கொரியா.

1897-1900: காங் ஜியுங்சன் கொரியாவைச் சுற்றி மூன்று ஆண்டுகள் பயணம் செய்தார்.

1901 (ஜூலை 5): அவரைப் பின்பற்றுபவர்களின் கூற்றுப்படி, காங் ஜியுங்சன் வானம் மற்றும் பூமியின் தெய்வீக மனிதர்களை நியாயந்தீர்த்தார், மேலும் டேவோன்சா கோவிலில் கிரேட் தாவோவைத் திறந்தார்.

1907 (டிசம்பர் 25): ஜப்பானுக்கு எதிராக இராணுவத்தை எழுப்பிய சந்தேகத்தின் பேரில் காங் ஜியுங்சனை ஜப்பானிய போலீசார் கைது செய்தனர். அவர் பிப்ரவரி 4, 1908 அன்று விடுவிக்கப்பட்டார்.

1908: கொரியாவின் வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணம், ஜியோன்ஜு-துப்பாக்கியின் டோங்கோக்-ரி (இன்றைய சியோங்டோ-ரி, கிம்ஜே நகரத்தின் கியூம்சன்-மியோன்) இல் “டோங்காக் கிளினிக்” திறக்கப்பட்டது.

1909 (ஏப்ரல் 28): ஜோ ஜியோங்சன் தனது தந்தையை மஞ்சூரியாவுக்குப் பின் தொடர்ந்தார், அங்கு அவர் ஜப்பானிய எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தப்பி ஓட வேண்டியிருந்தது.

1909 (ஜூன் 24): காங் ஜியுங்சன் இறந்தார்.

1917 (பிப்ரவரி 10): ஜோ ஜியோங்சன், காங் ஜியுங்சனிடமிருந்து தனக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைத்ததாகவும், “கிரேட் டேசூன் சத்தியத்திற்கு” விழித்துக் கொண்டதாகவும், அதன் மூலம் மதத்தின் மரபுவழியில் காங்கிற்குப் பின் வந்ததாகவும் கூறினார். 1919 மற்றும் 1925 க்கு இடையில், காங் ஜியுங்சனின் பிற பின்பற்றுபவர்கள் ஜோ ஜியோங்சனின் கூற்றை மறுத்து, தனி கிளைகளை நிறுவினர்.

1917 (நவ.

1917-1918: கொரியாவின் தெற்கு சுங்சியோங் மாகாணம், சியோசன்-துப்பாக்கியின் அன்மியோன் தீவில் (இன்றைய தியான்-துப்பாக்கியின் அன்மியோன்-யூப்) மத ஒழுங்கின் ஆரம்ப வடிவம் ஜோ ஜியோங்சனால் நிறுவப்பட்டது.

1925: ஜோ ஜியோங்சன், கொரியாவின் வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணம், குட்டாயினில் (இன்றைய ஜியோன்கூப் நகரத்தின் தைன்-மியோன்) முஜுக்டோவை நிறுவினார்.

1941: இரண்டாம் உலகப் போரின் பின்னணியில் ஜப்பானிய சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரத்தை ஒப்புக் கொள்ளாத கொரிய மத இயக்கங்களை கலைக்க உத்தரவிட்ட ஜப்பானிய ஆணை காரணமாக ஜோ ஜியோங்சன் முஜுக்டோவை கலைத்தார்.

1945: இரண்டாம் உலகப் போரில் ஜப்பான் தோல்வியடைந்தவுடன், ஜோ ஜியோங்சன் தனது மத நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்கினார்.

1948: ஜோ ஜியோங்சன் தெற்கு கியோங்சாங் மாகாணத்தின் புசானில் முஜுக்டோவின் தலைமையகத்தை மீண்டும் நிறுவினார் (இன்றைய கொரியாவின் பூசன் பெருநகர நகரம்) மற்றும் அமைப்பை சீர்திருத்தினார்.

1950: முஜுக்டோவின் பெயர் டேஜுக்டோ என மாற்றப்பட்டது.

1957: ஜோ ஜியோங்சன் டேஜுக்டோவின் சடங்குகளையும் விதிகளையும் வரையறுத்தார்.

1958 (மார்ச் 6): ஜோ ஜியோங்சன் பார்க் வுடாங்கை அவர் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு தனது வாரிசாக நியமித்தார்.

1967-1968: டைஜுக்டோவின் சில உறுப்பினர்கள் பார்க் வுடாங்கின் அதிகாரத்தை மறுத்தனர். இதன் விளைவாக, அவர் பூசானில் உள்ள டேஜுக்டோவின் தலைமையகத்தை விட்டு வெளியேறினார், இயக்கம் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது.

1969: பார்க் வுடாங் ஒரு புதிய மத ஒழுங்கை உருவாக்கினார், இது "டேசூன் ஜின்ரிஹோ" (大 巡 眞 理會) என அழைக்கப்பட்டது, இது டேஜுக்டோவிலிருந்து பல தலைவர்களையும் பின்பற்றுபவர்களையும் கூட்டியது. கொரியாவின் சியோலின் ஜுங்கோக்-டோங், சியோங்டாங்-கு (இன்றைய ஜுங்காக்-டோங், குவாங்ஜின்-கு) இல் தலைமையகங்கள் நிறுவப்பட்டன.

1984: டேஜின் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்டது. டேஜின் உயர்நிலைப்பள்ளி திறக்கப்பட்டது.

1986: கொரியாவின் கியோங்கி மாகாணத்தில் உள்ள யோஜு-துப்பாக்கியின் (இன்றைய யோஜு நகரம்) காங்சியோன்-மியோனில் ஒரு பெரிய அளவிலான சாகுபடி கோயில் வளாகம் திறக்கப்பட்டது.

1989: ஜெஜு தீவில் மேலும் கோயில், ஜெஜு பயிற்சி கோயில் கட்டப்பட்டது.

1991: கொரியாவின் போச்சியோன்-துப்பாக்கியின் (இன்றைய சியோண்டன்-டோங், போச்சியோன் நகரம்) சியோண்டன்-ரி என்ற இடத்தில் டேஜின் பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது.

1992: போச்சியோன் சாகுபடி கோயில் வளாகம் போச்சியோன்-துப்பாக்கியில் (இன்றைய போச்சியோன் நகரம்) கட்டப்பட்டது, அதன்பிறகு டேஜின் மருத்துவ அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்டது.

1993: தலைமையகம் கொரியாவின் கியோங்கி மாகாணம், யோஜு-துப்பாக்கிக்கு (இன்றைய யோஜு நகரம்) மாற்றப்பட்டது.

1995: கொரியாவின் கேங்வோன் மாகாணம், கோசோங்-துப்பாக்கியின் டோசோங்-மியோனில் கியும்கான்சன் தோசோங் பயிற்சி கோயில் வளாகம் கட்டப்பட்டது.

1995 (டிசம்பர் 4): பார்க் வுடாங் இறந்தார்.

1997: கியும்காங் மலைப் பகுதியில் உள்ள கியும்காங்சன் கோயில் வளாகத்தில் ஒரு மாபெரும் மைத்ரேய புத்தர் சிலை பொறிக்கப்பட்டிருந்தது, அங்கு பார்க் வுடாங்கும் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

1998: கொரியாவின் கியோங்கி மாகாணம், சியோங்னம் நகரத்தின் பூண்டாங்-கு, சியோஹியோன்-டோங்கில் புண்டாங் ஜெசெங் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டது.

1999-2000: பார்க் வுடாங்கின் புனரமைத்தல் (சிதைத்தல்) பற்றிய இயக்கத்திற்குள் கோட்பாட்டு மோதல்கள்.

2009: கொரியாவின் கியோங்கி மாகாணம், யோஜு நகரத்தின் கேங்சியோன்-மியோனில் டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை திறக்கப்பட்டது.

2013: உள் மோதல்களைத் தீர்ப்பதற்காக யோஜு தலைமையக கோவிலில் மத்திய சபை நடைபெற்றது.

FOUNDER / GROUP வரலாறு

டேசூன் ஜின்ரிஹோ ("டேசூன்-ஜில்-லீ-ஹைவ்" என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது, அதாவது "டேசூன் சத்தியத்தின் பெல்லோஷிப்") கொரியாவில் தோன்றிய சுமார் நூறு குழுக்களில் மிகப்பெரிய இயக்கம் காங் இல்-சன் நடவடிக்கைகளில் இருந்து அவருக்குத் தெரியும் சீடர்கள் காங் ஜியுங்சன் (1871-1909). பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கொரியாவில் வெளிவந்த மதத் திறனின் பின்னணியில், வெளிநாட்டு ஏகாதிபத்தியம் (மேற்கத்திய, சீன மற்றும் ஜப்பானிய) ஆகிய இரண்டிற்கும் எதிரான எதிர்விளைவாகவும், வறிய விவசாயிகளின் துன்பங்கள் கடுமையான கட்டமைப்பிற்குள் காங்கின் பிரசங்கம் நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கொரிய வர்க்க அமைப்பு.

இந்த காலகட்டத்தில் கொரியாவில் தோன்றிய முன்னணி தீர்க்கதரிசன நபர் சோய் ஜெ-வு (1824-1864) ஆவார், அவர் 1860 இல் ஒரு வெளிப்பாடு மற்றும் ஒரு விசித்திரமான தாயத்து மற்றும் ஒரு மந்திரத்தை “ஒன்பதாவது பரலோக இறைவன்” (குசோன் சங்கீஜ், 九天). அவர் டோங்காக் ("கிழக்கு கற்றல்," "மேற்கத்திய கற்றலுக்கு", அதாவது கிறிஸ்தவத்திற்கு மாறாக) ஒரு புதிய மதத்தை நிறுவினார் மற்றும் பின்பற்றுபவர்களை சேகரிக்கத் தொடங்கினார். சோயின் பின்னணி நவ-கன்பூசியன், ஆனால் அவருடைய கடவுள் பற்றிய கருத்து, சிலர் ஏகத்துவத்தை நோக்கி சாய்வதாகக் கருதினர், மற்றும் அவரது முற்போக்கான சமூகக் கருத்துக்கள், அவர் கிறிஸ்தவத்திற்கு நெருக்கமானவர் என்று அதிகாரிகள் சந்தேகிக்க வைத்தது, அந்த நேரத்தில் கொரியாவில் தடைசெய்யப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டது. அவர் 1864 இல் தூக்கிலிடப்பட்டார், ஆனால் டோங்ஹாக் தொடர்ந்தார் மற்றும் 1894 ஆம் ஆண்டு விவசாயிகள் கிளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தார், இது டோங்ஹாக் புரட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கொரிய அரசாங்கத்தால் தோற்கடிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், கொரிய பிராந்தியத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதியைக் கட்டுப்படுத்த டோங்காக் கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்தனர், முதலில் சீனர்களும் பின்னர் ஜப்பானிய துருப்புக்களும் (ரீ எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) ஆதரித்தனர். ஒரு இரத்தக்களரி அடக்குமுறை தொடர்ந்தது, மற்றும் டோங்காக் சியோண்டோகியோ என மறுசீரமைக்கப்பட்டது, இது அரசியல் சாராத மத இயக்கம் என்று கூறிக்கொண்டது, இருப்பினும் அதன் தலைவர்கள் சிலர் ஜப்பானில் இருந்து கொரிய சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். சியோண்டோகியோ இன்றுவரை தென் மற்றும் வட கொரியா இரண்டிலும் உள்ளது (லீ 2007: 2016-44 ஐப் பார்க்கவும்).

செப்டம்பர் 19, 1871 இல் ஜியோல்லா மாகாணத்தில் (கொரியாவின் வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணம், ஜியோங்அப் நகரத்தின் இன்றைய டியோச்சியோன்-மியோன்) கோபு-துப்பாக்கியில் காங் ஜியுங்சன் பிறந்தார். தனது இருபது வயதில், 1891 இல், ஜியோங் (1874-1928) என்ற கிம்ஜே மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை மணந்தார், மேலும் அவரது மைத்துனரான ஜியோங் நாம்-ஜியின் வீட்டில் ஒரு கிராமப் பள்ளியை நடத்தத் தொடங்கினார். அவர் ப Buddhism த்தம், கன்பூசியனிசம் மற்றும் தாவோயிசம் ஆகியவற்றைப் படித்தார், மேலும் தெய்வீக சக்திகளைக் கொண்ட ஒரு மனிதராக இப்பகுதியில் மதிக்கப்பட்டார். கொரிய மொழியின் புகழ்பெற்ற அறிஞரையும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்ததாக கூறப்படுகிறது நான் சிங் (மாற்றங்கள் புத்தகம்), கிம் இல்-பு (1826-1898).

1894 டோங்ஹாக் கிளர்ச்சி தோல்வியடையும் என்று காங் கணித்து, சண்டையில் பங்கேற்க வேண்டாம் என்று அவரது சீடர்களை வற்புறுத்தினார். டோங்காக்கின் தோல்வி குறித்த தனது துல்லியமான கணிப்புடன், காங் உலகத்தைப் புதுப்பிப்பது அமைதியான வழிமுறைகளால் அடையப்படும் என்றும் ஆயுதப் புரட்சிகள் எதிர்-உற்பத்தி என்றும் யோசனை முன்வைத்தார். தனது நாட்டில் வளர்ந்து வரும் ஜப்பானிய இருப்பை எதிர்கொள்ளும் போது அவர் கடைப்பிடித்த அணுகுமுறை இதுதான், இது 1910 இல் ஜப்பானால் கொரியாவை இணைக்க வழிவகுக்கும்.

1897 மற்றும் 1900 க்கு இடையில், காங் மூன்று ஆண்டுகளாக கொரியாவை சுற்றித் திரிந்தார். 1900 இல், அவர் தனது பணியாகக் கருதியதைத் தொடர வீடு திரும்பினார். அவரது சீடர்கள் நம்புகிறார்கள், 1901 கோடையில், அவர் நாற்பத்தொன்பது நாட்கள் தெய்வீகத்தின் மூலம் வானம் மற்றும் பூமியின் பெரிய தாவோவைத் திறந்தார் Gongbu (அதாவது நாற்பத்தொன்பது நாட்களில் தொடர்ச்சியாக செய்யப்படாத முயற்சிகள்) கொரியாவின் வடக்கு ஜியோல்லா மாகாணத்தின் மோக் மலையில் உள்ள டேவோன்சா கோவிலில், அவர் ஜூலை 5, 1901 இல் முடித்தார். உண்ணாவிரதத்தின் இந்த காலகட்டத்தில், முன்னாள் உலகத்திற்கு பொறுப்பான தெய்வங்கள் மீதும் அவர் தீர்ப்பை வழங்கியதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர் (Seoncheon). 1901 முதல் 1909 இல் அவர் கடந்து செல்லும் வரை, காங் ஜியுங்சன் பல மத சடங்குகளைச் செய்தார், இது "பிரபஞ்சத்தின் மறுசீரமைப்பு" என்று அழைக்கப்படுகிறது (சேய்ஜி ஜிங்கோங்கா, 天地), மற்றும் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான சீடர்களை சேகரித்தார்.

டிசம்பர் 25, 1907, காங் ஜியுங்சன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் ஜப்பானிய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இராணுவத்தை எழுப்பினர் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஜப்பானிய பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டு பிப்ரவரி 4, 1908 இல் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர். சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட காங், உலகின் அனைத்து மக்களுக்கும் உலகளாவிய இரட்சிப்பை நோக்கமாகக் கொண்ட பிரபஞ்சத்தை மறுசீரமைக்கும் தனது சடங்குகளை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தார், அவர் ஜூன் 24, 1909 இல் அவர் 1908 இல் நிறுவிய டோங்காக் கிளினிக்கில் காலமானார் வரை (சோங் 2016: 17 -58).

செப்டம்பர் 1911 இல், கோ பான்-லை (Subu, அதாவது “ஹெட் லேடி,” 1880-1935), காங் ஜியுங்சனின் பெண் சீடர், அவரைப் பின்தொடர்ந்த பலரைச் சுற்றி கூடினார். கோவின் ஆண் உறவினர், சா கியோங்-சியோக் (1880-1936), இறுதியில் அவரது மத ஒழுங்கில் ஆதிக்க சக்தியாக மாறி, அவளை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முயன்றார். 1919 ஆம் ஆண்டில், கோ சாவிலிருந்து பிரிந்து தனது சொந்த மத ஒழுங்கை நிறுவினார், இது 1935 இல் இறந்த பிறகு பல போட்டி பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. 1920 களில், போச்சியோனிசம் (“யுனிவர்சல் ஹெவன் கோட்பாடு”) என அழைக்கப்படும் சாவின் கிளை மிகப்பெரிய கொரிய புதிய மத இயக்கமாக மாறியது. இருப்பினும், அது விரைவாகக் குறைந்து பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. சா தானே 1928 இல் காங் ஜியுங்சன் மீதான நம்பிக்கையை கைவிட்டு 1936 இல் இறந்தார்.

காங் ஜியுங்சனின் மற்ற முன்னணி சீடரான கிம் ஹியோங்-ரியோல் (1862-1932), முதலில் சாவுடன் தொடர்புடையவர். இருப்பினும், 1914 ஆம் ஆண்டில், உள் தகராறுகள் காரணமாக அவர் சாவின் குழுவை விட்டு வெளியேறி, காங் ஜியுங்சனின் விதவை ஜியோங்குடன் ஒரு சுயாதீனமான மத ஒழுங்கை ஏற்படுத்தினார். இந்த கிளைகள் அனைத்தும் கொரிய அறிஞர்களால் “ஜியுங்சன் கிளைகள்” என்று அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் ஜியோங்சன் ஆன்மீக ரீதியில் மோக் மலையில் உள்ள கியூம்சன்சா கோவிலில் உள்ள மைத்ரேய புத்தர் சிலையில் வசித்து வருகிறார் என்ற நம்பிக்கையுடன் (லீ 1967; ஜோர்கென்சன் 1999; ஃப்ளாஹெர்டி 2011: 334-38) .

1920 களில் ஜோ சியோல்-ஜெவைச் சுற்றி மற்றொரு பெரிய கிளை உருவானது, அவரது சீடர்களுக்கு ஜோ ஜியோங்சன் (1895-1958) என்று அறியப்பட்டது. மற்ற கிளைகளின் நிறுவனர்களைப் போலல்லாமல், ஜோ ஜியோங்சன் காங் ஜியுங்சனின் நேரடி சீடர் அல்ல, ஆனால் அவர் காலமான பிறகு அவரிடமிருந்து ஒரு வெளிப்பாடு கிடைத்ததாகக் கூறினார். ஜோ ஜியோங்சன் டிசம்பர் 4, 1895 அன்று தென் கியோங்சாங் மாகாணத்தின் ஹாமன்-துப்பாக்கியின் சில்சியோ-மியோன் (இன்றைய ஹோமூன் கிராமம், ஹொய்சன்-ரி, ஹமானின் சில்சியோ-மியோன், தெற்கு கியோங்சாங் மாகாணம்), கொரியாவில் பிறந்தார். ஜப்பானிய எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக மஞ்சூரியாவுக்கு தப்பிக்க வேண்டிய தந்தையை அவர் பின் தொடர்ந்தார். காங் ஜியுங்சனும் ஜோ ஜியோங்சனும் சந்தித்ததில்லை. இருப்பினும், பிந்தையவரின் சீடர்களின் கூற்றுப்படி, ஏப்ரல் 28, 1909 இல், காங் ஜியுங்சன் ஒரு ரயில் கடந்து செல்வதைக் கண்டார், அதில் ஜோ ஜியோங்சன் மஞ்சூரியாவுக்குச் சென்றார், பின்னர் பதினைந்து வயது, கப்பலில், அவர் கூறினார்: “ஒரு மனிதன் 15 வயதில் எதையும் செய்ய முடியும் அவர் தனது அடையாள குறிச்சொல்லை எடுக்க முடிந்தால் (hopae) அவனுடன்." இந்த வார்த்தைகளால், காங் ஜியுங்சன் அவரை தனது வாரிசாக அங்கீகரித்தார் என்று ஜோ ஜியோங்சனின் சீடர்கள் நம்புகிறார்கள் (கோ 2016).

பிப்ரவரி 10, 1917 அன்று, அவர் மஞ்சூரியாவில் இருந்தபோது, ​​ஜோ ஜியோங்சன் காங் ஜியுங்சனிடமிருந்து ஒரு வெளிப்பாடு கிடைத்ததாகக் கூறினார். அவர் கொரியாவுக்குத் திரும்பியபோது, ​​காங் ஜியுங்சனின் சகோதரி சியோண்டோலை (ஏறத்தாழ 1881-1942) சந்தித்தார், அவர் காங் தனது வாரிசுக்காக விட்டுச் சென்ற ஒரு சீல் உறை ஒன்றைக் கொடுத்தார். அவர் காங் ஜியுங்சனின் தாய் குவான் (1850-1926) மற்றும் அவரது மகள் சன்-இம் (1904-1959) ஆகியோரையும் கவனித்துக்கொண்டார். இருப்பினும், பின்னர், சன்-இம் ஜோ ஜியோங்சனை விட்டு வெளியேறி தனது தனி கிளையை உருவாக்கினார். இதற்கிடையில், ஜோ ஜியோங்சன் 1920-1930 களில் அன்மியோன் தீவு மற்றும் வொன்சன் தீவில் தனது பின்பற்றுபவர்களுடன் நிலத்தை மீட்டெடுக்கும் விவசாய திட்டங்களை நிறுவினார், அவர் ஒரு மத அமைப்பை அமைப்பதில் பணிபுரிந்தபோது, ​​அவர் இறுதியாக 1925 இல் முஜுக்டோவாக இணைத்தார்.

முஜுக்டோ முன்னேறினார் மற்றும் காங் ஜியுங்சனின் வாரிசாக ஜோ ஜியோங்சனின் நியாயத்தன்மையை அவர் பெற்றுக்கொண்டதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது, சீல் செய்யப்பட்ட உறைக்கு கூடுதலாக, "புனித மார்பு" (ஒரு மரபுவழி மத பரம்பரையின் தொடர்ச்சியை வழங்குவதாக நம்பப்படும் புனித நினைவுச்சின்னங்களின் தொகுப்பு) மற்றும் காங் ஜியுங்சனின் சொந்த எலும்புகள். ஜப்பானியர்களால் "போலி மதங்கள்" என்று பெயரிடப்பட்ட பல கொரிய மத இயக்கங்களை கலைக்கும் 1936 ஆம் ஆண்டின் கட்டளை மற்றும் 1941 ஆம் ஆண்டின் பொது ஒழுங்கு பராமரிப்பு சட்டம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, ஜோ ஜியோங்சன் 1941 இல் முஜுக்டோவை கலைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது (டேசூன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரிலிஜியன் அண்ட் கலாச்சாரம் 2016: 203-05).

ஜோ ஜியோங்சன் தனது மத நடவடிக்கைகளை இரகசியமாகத் தொடர்ந்தார், 1945 இல் ஜப்பான் தோல்வியடைந்த பின்னர், அவர் முஜுக்டோவை மறுசீரமைத்தார். 1948 ஆம் ஆண்டில், புதிய தலைமையகம் கொரியாவின் தெற்கு கியோங்சாங் மாகாணத்தின் பூசன் நகரத்தின் போசு-டோங்கில் (இன்றைய போசு-டோங், பூசன் பெருநகர நகரத்தின் ஜங்-கு) நிறுவப்பட்டது. 1950 ஆம் ஆண்டில், ஜோ ஜியோங்சன் ஆர்டரின் பெயரை டேஜுக்டோ என்று மாற்றினார். டேஜுக்டோவின் சடங்குகள் மற்றும் விதிகளை வரையறுத்த பிறகு, ஜோ ஜியோங்சன் பார்க் ஹான்-கியோங்கை நியமித்தார், பின்னர் பார்க் வுடாங் (1917-1995, அல்லது சூரிய நாட்காட்டியின்படி 1918-1996) என அழைக்கப்பட்டார், அவரது வாரிசாக, மார்ச் 6, 1958 அன்று காலமானார். .

பார்க் வுடாங் நவம்பர் 30, 1917 இல் பாங்காக்-ரி, வட சுங்க்சியோங் மாகாணத்தின் கோய்சன்-துப்பாக்கியின் ஜாங்கியோன்-மியோன் பிறந்தார். அவர் ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றி 1946 இல் இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். தலைமையகத்தில் சில தலைவர்கள் பார்க் வுடாங்கின் அதிகாரத்தை மறுத்தனர், மேலும் இந்த மோதல்கள் அவரை 1968 இல் பூசனை விட்டு வெளியேறி 1969 இல் டேசூன் ஜின்ரிஹோ என்ற பெயரில் சியோலில் இயக்கத்தை மறுசீரமைக்க வழிவகுத்தது. தலைமையகம் கட்டப்பட்டது சியோலின் ஜுங்கோக்-டோங், சியோங்டாங்-கு (இன்றைய ஜுங்காக்-டோங், குவாங்ஜின்-கு).

பார்க் வுடாங்கின் முயற்சிக்கு நன்றி, டேசூன் ஜின்ரிஹோ விரைவான விரிவாக்கத்தை அனுபவித்து கொரியாவின் மிகப்பெரிய புதிய மதமாக மாறினார். 1986 ஆம் ஆண்டில், கொரியாவின் கியோங்கி மாகாணத்தின் யோஜு-துப்பாக்கியில் ஒரு பெரிய அளவிலான கோயில் வளாகம் திறக்கப்பட்டது [படம் வலதுபுறம்] (இன்றைய யோஜு நகரம்), கொரியாவிலும், 1989 ஆம் ஆண்டில் ஜெஜுவில் மற்றொரு கோவிலும் இருந்தது. 1991 இல், டேஜின் பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது கியோங்கி மாகாணத்தின் போச்சியோன்-துப்பாக்கி (இன்றைய போச்சியோன் நகரம்) மற்றும் புதிய மத இயக்கங்களால் இயக்கப்படும் மூன்று கொரிய அங்கீகாரம் பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாகும் (மற்றவை ஒன்றுபட்ட தேவாலயம் மற்றும் ப Buddhism த்த மதத்தை வென்றவை). 1992 ஆம் ஆண்டில், போச்சியோன் சாகுபடி கோயில் வளாகம் போச்சியோன்-துப்பாக்கியில் (இன்றைய போச்சியோன் நகரம்) கட்டப்பட்டது, அதன்பிறகு டேஜின் மருத்துவ அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்டது. 1993 ஆம் ஆண்டில், இயக்கத்தின் தலைமையகம் யோஜூவுக்கு மாற்றப்பட்டது. 1995 ஆம் ஆண்டில், காங்வோன் மாகாணத்தின் கோசோங்-துப்பாக்கியில் மற்றொரு கோயில் நிறுவப்பட்டது (டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம் 2016: 205-206).

பார்க் வுடாங் டிசம்பர், டிசம்பர், 2013 இல் காலமானார் மற்றும் வாதிடுபவர்களிடமிருந்தும் மோதல்களுக்கு இடையேயான முரண்பாடுகள் வெளிவந்தன. தெய்வமாக்கும். இந்த முரண்பாடுகள் முன்கூட்டியே முடிவடைந்தன, மேலும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில், இந்த மோதல்களைத் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக 2000 இல் யோஜூ தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற மத்திய கவுன்சில் மூலம்.

பார்க் வுடாங் கடந்து வந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த பெரிய நெருக்கடிகள் இயக்கத்தின் விரிவாக்கத்தை நிறுத்தவில்லை. 1997 ஆம் ஆண்டில், ஒரு மாபெரும் மைத்ரேய புத்தர் சிலை கியும்காங்ஸன் டோசோங் பயிற்சி கோயிலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது, [வலதுபுறம் உள்ள படம்] 1996 ஆம் ஆண்டில் கியுமாங் மலைப் பகுதியில் முடிக்கப்பட்ட ஒரு கோயில் வளாகம், அங்கு பார்க் வுடாங் அடக்கம் செய்யப்பட்டது (டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம் 2010: 25 ). 1998 ஆம் ஆண்டில், பூண்டாங் ஜெசெங் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து 2007 இல் டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை (டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை 2016). டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் கல்வி மற்றும் தொண்டு நடவடிக்கைகள் இயக்கத்தின் பொது உருவத்திற்கு பெரிதும் பயனளித்தன, இது கொரியாவில் நாட்டின் மத பன்மைத்துவத்தின் நியாயமான பகுதியாக கருதப்படுகிறது.

கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகள்

Daesoon Jinrihoe ஒரு உயர்ந்த கடவுள், Gucheon Sangje, ஹெவன் அண்ட் எர்த் அனைத்து விஷயங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் மாற்றம் மேற்பார்வை யார் ஒன்பதாவது ஹெவன், இறைவன் இருப்பதாக நம்புகிறார் என்று ஒரு இயக்கம் உள்ளது (கிம் கிங்). ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில், பிரபஞ்சம் ஒரு பரிதாபகரமான விவகாரத்தில் இறங்கி, “அதன் வழக்கமான ஒழுங்கை இழந்தது” என்று டேசூன் ஜின்ரிஹோ கற்பிக்கிறார், மோதல்கள் மற்றும் குறைகளை எல்லா மட்டங்களிலும் குவிந்து கொண்டிருக்கிறது (டேசூன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரிலிஜியன் அண்ட் கலாச்சாரம் 2015: 2010-8). பூமியில், இது மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மட்டும் அல்ல. கத்தோலிக்க ஜேசுயிட் பூசாரி, மேட்டோ ரிச்சி (13-1552) சீனாவில் மிஷனரி பணி மூலம் பூமிக்குரிய பரதீஸைக் கட்ட முயற்சித்ததாக டாஸூன் ஜின்ரிஹோ நம்புகிறார். ஆனாலும், அவர் வெற்றிபெறாததற்குக் காரணம், அவருடைய காலத்தின் கன்பூசியனிசத்தின் இழிவான பழக்கவழக்கங்கள்தான். இருப்பினும், அவர் ஹெவன் அண்ட் எர்த் இடையேயான எல்லையைத் திறந்தார், இதன் விளைவாக "தங்களது சொந்த பிரதேசங்களுக்குள் செல்ல முடியாத தெய்வீக உயிரினங்கள் இதனால் வரலாம் மற்றும் சுதந்திரமாக செல்ல முடியும்" (இஸ்லாம் மற்றும் கலாசார கலாசாரம்: 1610: XASX). அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு, இயக்கம் கற்பிக்கிறது, ரிச்சி கிழக்கின் நாகரிகத்தின் கடவுள்களை மேற்கு நோக்கி அழைத்துச் சென்றார், இது முன்னேறிய மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களின் வளர்ச்சியை ஆதரித்தது. அவர்கள் ஒரு பரலோக மாதிரியைப் பின்பற்றியது, ஆனால் இறுதியில் பொருள்முதல்வாதம், பேராசை, தெய்வீக மனிதர்களுக்கு மரியாதை குறைவு, ஒழுங்கை அழித்தல், டாவோவை சிதைத்து, மனித விவகாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் வழியை இழந்தனர். இதன் காரணமாக, வானமும் பூமியும் குழப்பத்திலும் நெருக்கடியிலும் விழுந்து, நிர்மூலமாக்கலின் விளிம்பில் வந்தன.

முன்னாள் உலகின் நெருக்கடி என (Seoncheon) ஆவி உலகத்துக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது, அனைத்து தெய்வீக ஆவிகள், புத்தர்கள் மற்றும் போதிசத்வாக்கள் தலையிட சங்ஜேக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கொண்ட அவர், உலகின் மூன்று பகுதிகளையும் (சொர்க்கம், பூமி, மற்றும் மனிதகுலம்) பார்வையிட ஒரு “பெரிய பயணம்” (பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஊர்வலம்) தொடங்கினார், இது அனைத்து குறைகளையும் தீர்ப்பதற்கும் ஒரு புகழ்பெற்ற பிற்கால உலகத்தின் வருகையை முன்னெடுப்பதற்கும் நோக்கமாக இருந்தது (Hucheon) (மதம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் டாசூன் நிறுவனம்) 2014: 12-XX). பழையதிலிருந்து புதிய உலகத்திற்கு செல்லும் பாதை என்று அழைக்கப்படுகிறது Gaebyeok (பெரிய மாற்றம்), கொரிய மதத்தில் அறியப்பட்ட ஒரு பழக்கமான மில்லினேரிய கருத்து. ஒரு முன்னாள் உலகத்திலிருந்து பிற்கால உலகத்திற்கு செல்லும் பாதை கிம் இல்-பு அவர்களால் கணிக்கப்பட்டது மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் குறித்த அவரது கணிப்புடன் இணைக்கப்பட்டது, இது அவரது விளக்கத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது நான் சிங். புதிய உலகம் கிம் லு-பு முன்னறிவித்ததாக டாஸ்ஸூன் ஜின்ரிவ் நம்புகிறார், உண்மையில் கங் ஜெங்சன் உருவாக்கியவர். யின் மற்றும் யங் சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலம், தெய்வீக மனிதர்கள் மற்றும் மனிதர்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, மனிதர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை, நீண்ட ஆயுளை, நித்திய மகிழ்ச்சியையும் செல்வத்தையும் அனுபவிப்பார்கள்.

“டேசூன்” என்ற சொல் உலகின் சங்ஜேயின் சிறந்த பயணத்தை குறிக்கிறது, ஆனால் டேசூன் ஜின்ரிஹோவால் சத்தியத்தின் அண்ட இயக்கம் (பல) அர்த்தங்களுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.jinri), இது உலகத்தை ஊடுருவி வருகிறது. அவரது கிரேட் இட்னனேஷன் போது, ​​இயக்கம் நம்புகிறது, Sangge மேற்கு இறங்கியது மற்றும் இறுதியாக கொரியா வந்து வடக்கு ஜியோலா மாகாணத்தில் மோக் மலை, Geumsansa கோவில் மைத்ரேய புத்தர் தங்க சிலை நுழைந்தது. அங்கு, சங்ஜே கிரேட் டாவோ மீட்பின் தனது போதனைகளை சோய் ஜெ-வுவுக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

இருப்பினும், சோய் ஜெ-வு கன்பூசியனிச முறையை முறியடித்து புதிய சகாப்தத்தைத் திறக்க முடியவில்லை என்பதால், சங்ஜே தன்னுடைய ஆணையை அவரிடமிருந்து விலக்கிக் கொண்டார். சோய் ஜெ-வு 1864 இல் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார். சாங்ஜே பின்னர் 1871 இல் காங் ஜியுங்சன் (டேசூன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரிலிஜியன் அண்ட் கலாச்சாரம் 2016: 212-13) ஆக அவதரித்தார். அவர் யுனிவர்ஸ் தனது ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மறுபயன்பாட்டின் மூலம், அனைத்து விழிப்புணர்வு மனிதர்கள் காப்பாற்ற இது பிந்தைய உலகின் பரஸ்பர பயன் உலகத்தை திறந்தது, இருந்து 1901 to 1909 (பார்க்க கிம்). எவ்வாறாயினும், இந்த உலகத்தை முழுமையாக உணர, ஜோ ஜியோங்சன் மற்றும் பார்க் வுடாங் ஆகியோரின் பணி, பரலோக ஆணையை வழங்கியது அவசியம்.

தி Jeon-Gyeong டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் நியமன வேதம் மற்றும் காங் ஜியுங்சனின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள் மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றை பதிவு செய்கிறது. காங் ஜியுங்சனில் உள்ள விசுவாசிகளின் பிற கிளைகள் வேதத்தின் வெவ்வேறு பதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. தி Jeon-Gyeong சங்கீயின், பிரபஞ்சத்தின் இறைவன் மற்றும் அல்டிமேட் ரியாலிட்டிவின் மத நடவடிக்கைகளை தெளிவுபடுத்துகிறார். இது Daesoon Jinrihoe இன் கோட்பாடுகள், கிரைட்ஸ் மற்றும் நோக்கங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. உண்மையில், இந்த நியமங்கள் ஒன்றோடொன்று ஒன்றோடொன்று தனித்தனியாக வரையறுக்கக் கடினமாக உள்ளன. இருப்பினும், அவர்களின் புரிதலை எளிதாக்கும் பொருட்டு, அவை நான்கு கொள்கைகளாக வழங்கப்படுகின்றன (ஜூ 2016; பேக்கர் 2016: 8-11 ஐப் பார்க்கவும்).

முதலாவது “யின் மற்றும் யாங்கின் ஆக்கபூர்வமான இணைவு” (எமய்யாங் ஹாட்டேக், 陰陽 合 德). முன்னாள் உலகில், யின் மற்றும் யாங்கின் பரஸ்பர மோதல்கள் காரணமாக அனைத்து வகையான மோதல்களும் தோன்றின (பேக்கர் 2016: 9 ஐப் பார்க்கவும்). டேசன் ஜின்ரிஹோ யின் மற்றும் யாங்கின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் மூலம் பரஸ்பர நன்மைகளை மேம்படுத்த முயற்சிக்கிறார் (இது கொரியக் கொடியிலும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது).

இரண்டாவது கொள்கை "தெய்வீக மனிதர்கள் மற்றும் மனிதர்களின் ஒற்றுமை"சின்னி ஜோஹவா, 神 人 調 化). யங் யினுடனான யினையும் மனிதர்களையும் ஆவி ஒத்திருக்கிறது. பிந்தைய உலகில், அவர்கள் பிரிக்கப்படவில்லை. கொரிய மத பாரம்பரியத்தில் பொதுவாக, தெய்வங்கள், ஆவிகள் மற்றும் மனிதர்கள் இல்லை, கொரிய மதங்களின் அறிஞர் டொனால்ட் பேக்கரின் வார்த்தைகளில், “முற்றிலும் மாறுபட்ட மனிதர்கள்” (பேக்கர் 2016: 9) மற்றும் அவர்களின் இணக்கமான சகவாழ்வு ஒரு விரும்பத்தக்க இலக்கு. கொரிய ஆன்மீகத்தின் இந்த பாரம்பரிய இலக்கை அடைய பொருத்தமான தொழில்நுட்பங்களை வழங்குவதாக Daesoon Jinrihoe கூறுகிறார்.

டேசூன் கோட்பாட்டின் மூன்றாவது கொள்கை "பரஸ்பர நன்மைக்கான குறைகளைத் தீர்ப்பது" (Haewon sangsaeng, 解冤 相 生). குறைகள் முன்னாள் உலகின் முக்கிய பிரச்சினையாக இருந்தன, மேலும் அவை மூன்று பகுதிகளுக்கும், தெய்வீக மனிதர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டன (பேக்கர் 2016: 10; கிம் 2016 ஐப் பார்க்கவும்). தனது கிரேட் இட்னினேஷன் மூலம், சங்கீஜ் வயதுக்கு திரட்டப்பட்ட மூன்று பகுதிகளின் குறைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரு சாலையைத் திறந்தார். எவ்வாறாயினும், மோதல்கள் இல்லாத உலகில் நுழைவதற்கு மனிதர்கள் இப்போது உண்மையை வளர்த்து, பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலமும், புதிய குறைகளை உருவாக்குவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும் ஒத்துழைப்பார்கள்.

நான்காவது கொள்கை "தாவோவுடன் முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு" (டோட்டோங் ஜின்ஜியோங், 道 通 眞 境). இது மனிதர்களைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் உலகின் பொழுதுபோக்கு மூலம் பூமிக்குரிய சொர்க்கத்தில் பூமிக்குரிய அழியாமையை உணர்ந்து கொள்வதைக் குறிக்கிறது (பேக்கர் 2016: 10-11). உண்மையில், உலகம் ஒரு வம்சம் அல்லது குடும்பமாக மாறும், தெய்வீக சட்டங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றின் படி அனைத்து மனிதமும் வலிமையும் தண்டனையுமின்றி நிர்வகிக்கப்படும். அதிகாரிகள் மிதமான மற்றும் வாரியாக இருக்கும், மற்றும் எந்த தேவையற்ற சர்வாதிகாரத்தை தவிர்க்க வேண்டும். மனிதர்கள் மனக்கசப்பு, அவலநிலை மற்றும் கேவலத்தால் ஏற்படும் உலக ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுவார்கள். தண்ணீர், நெருப்பு மற்றும் காற்று ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் மூன்று வகையான பேரழிவுகள் உலகத்திலிருந்து மறைந்து விடும். மனிதர்களுக்கு நோய்கள் மற்றும் மரணத்திலிருந்து (அதாவது நித்திய இளைஞர்கள் மற்றும் அழியாத தன்மை) சுதந்திரம் வழங்கப்படும். அவர்கள் விரும்பும் எங்கு வேண்டுமானாலும் சுதந்திரமாக பயணிக்க முடியும், அவர்களின் ஞானம் நிறைந்ததாக இருக்கும், அவை தற்போதைய, கடந்தகால மற்றும் எதிர்கால இரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளும். உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் நிரம்பிய பூமிக்குரிய பரதீஸாக இருக்கும். (கிம் ஜான்: 2015- 187).

விதிமுறைகள் / நடைமுறைகள் 

டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் நடைமுறை (“சாகுபடி”) அதன் நம்பிக்கைகளில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது, இது நான்கு கார்டினல் குறிக்கோள்கள் மற்றும் மூன்று அத்தியாவசிய அணுகுமுறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு கார்டினல் குறிக்கோள்கள்: மனதை அமைதிப்படுத்துதல், உடலை அமைதிப்படுத்துதல், சொர்க்கத்தை மதித்தல் மற்றும் சாகுபடி செய்தல் (டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம் 2014: 17-18). மூன்று முக்கியமான மனப்பான்மையில் நேர்மை, மரியாதை, உண்மைத்தன்மை ஆகியவை அடங்கும்.

முதல் மற்றும் இரண்டாவது கார்டினல் குறிக்கோள்கள் “மனதை அமைதிப்படுத்துகின்றன” (anshim) மற்றும் “உடலை அமைதிப்படுத்துதல்” (anshin). உடல் மனதை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் பிந்தையதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும், சுய ஏமாற்றத்தையும் பயனற்ற ஆசைகளையும் கைவிடுவதன் மூலமும், மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பதன் மூலமும் மட்டுமே அமைதியாக இருக்க முடியும். இதன் மூலம், ஒருவரின் நடத்தை உரிமையுடனும் காரணத்துடனும் வரும். இந்த நோக்கத்தை "பரலோகத்தை மாற்றியமைப்பதன்" மூலம் மட்டுமே அடைய முடியும் (gyeongcheon), இது இயக்கத்திற்கு "ஒன்பதாவது பரலோக இறைவனை மதித்தல்" மற்றும் சங்ஜியின் நிலையான இருப்பை அறிந்திருத்தல் என்பதாகும். இந்த விழிப்புணர்வு “சாகுபடி” மூலம் பெறப்படுகிறது (சூடோ).

சாகுபடி அடங்கும் gongbu (Yeoju தலைமையகம் கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பக்தி ஊடுருவல் சடங்கு,வரவிருக்கிற பூமிக்குரிய பரதீஸைத் திறந்து கொள்ளுதல், ஆன்மீக பயிற்சிகள், ஜெபம் ஆகியவற்றைச் சமாளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. Gongbu பிரிக்கப்பட்டுள்ளது sihak மற்றும் sibeop, குறிப்பாக குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களில் மற்றும் சில வழிகளில் மந்திர மந்திரங்கள் வெவ்வேறு வழிகளில் உள்ளன. ஆன்மீக பயிற்சி என்பது கோஷமிடுவதைக் குறிக்கிறது டே eul நியமிக்கப்பட்ட இடம் அல்லது நேரம் இல்லாமல் மந்திரம். பிரார்த்தனை தினசரி பிரார்த்தனை மற்றும் வாராந்திர பிரார்த்தனை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தினசரி பிரார்த்தனை நிகழ்கிறது காலை 9, காலை 9, மாலை 5, மற்றும் மாலை 5. வாரந்தோறும் பிரார்த்தனைகள் அல்லது ஒவ்வொரு பாரம்பரிய கொரிய வாரம் ஐந்தாவது நாள் (ஐந்து நாட்கள் கொண்டது) பிரார்த்தனை, ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் அல்லது வீட்டில் நடைமுறையில், காலை 8, காலை, 9, மற்றும் மாலை 5. மேலும் விரிவான மற்றும் கூட்டு பக்தி பிரசாதம் (Chiseong) காங்ஜெங்சன், ஜோ ஜியோங்ஸன் மற்றும் பார்க் வுடாங் ஆகியோரின் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு தேதிகளில், இயக்கத்தின் வரலாற்றில் முக்கிய சமய நிகழ்வுகளிலும், பருவகால பிளவுகளோடு தொடர்புடைய தேதிகள், குறிப்பாக குளிர்காலம், சம்மர் சங்கிராந்தி, மற்றும் வசந்த, கோடை, வீழ்ச்சி மற்றும் குளிர்காலத்தின் தொடக்கங்கள்.

நிறுவனம் / லீடர்ஷிப்

டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் கோட்பாட்டின் படி, இயக்கத்தின் மரபுவழியின் அடுத்தடுத்து மூன்று தலைவர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்: காங் ஜியுங்சன், ஜோ ஜியோங்சன் மற்றும் பார்க் வுடாங்.

பிந்தையவர் கடந்து சென்ற பிறகு, ஒரு குழு அமைப்பு மூலம் உத்தரவு இயக்கப்படுகிறது. ஒழுங்கின் அரசியலமைப்பு இயக்கத்தின் மிகவும் சிக்கலான அமைப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இயக்கத்தின் பொது விவகாரங்களைத் தணிக்கை செய்யும் போது அனைத்து நிர்வாக விஷயங்களையும் தீர்மானிக்கும் மத்திய கவுன்சிலில் மிக உயர்ந்த அதிகாரம் உள்ளது. மத ஒழுங்கு விவகார வாரியத்தின் நான்கு பிரிவுகள் கோவில் விவகாரங்கள், நிகழ்வுகள், சாகுபடி மற்றும் கோட்பாட்டின் ஆய்வு ஆகியவற்றை பொறுப்பேற்கின்றன. டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் அனைத்து பிரிவுகளும் அமைப்புகளும் தணிக்கை மற்றும் ஆய்வு வாரியத்தால் தணிக்கை செய்யப்படுகின்றன, அதன் ஒழுக்கக் குழு அரசியலமைப்பை மீறுவதாக தீர்ப்பளிக்கிறது மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடும் (டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம் 2010: 26-27).

டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் மூன்று முக்கிய நடவடிக்கைகள் நிவாரணம் மற்றும் தொண்டு, சமூக நலன் மற்றும் கல்வி மற்றும் பயிற்சி (டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம் 2010: 36-41). இயக்கம் அது திரட்டும் பணத்தில் எழுபது சதவீதம் இந்த சமூக நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று வலியுறுத்துகிறது. டேஜின் பல்கலைக்கழக கல்வி அறக்கட்டளை போச்சியோன் நகரத்தில் உள்ள டேஜின் பல்கலைக்கழகத்தையும் [படம் வலதுபுறம்] மற்றும் கொரியாவில் ஆறு உயர்நிலைப் பள்ளிகளையும் நிர்வகிக்கிறது. டேஜின் பல்கலைக்கழகம் சீனாவில் ஹார்பின் மற்றும் சுஜோவில் இரண்டு கிளை வளாகங்களையும் நடத்தி வருகிறது, மேலும் அதன் கல்வி சாதனைகள் இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்றன.

டெய்சின் மருத்துவ அறக்கட்டளை, Xongx, XingX, மற்றும் சியோங்ம்ம் சிட்டி, குன்யொங்ஜி மாகாணத்தின் Bundang-gu இல், நன்கு மதிக்கப்படும் Bundang Jesaeng மருத்துவமனை செயல்பாடுகளை தொடங்கியது. மேலும் இரண்டு மருத்துவமனைகள் தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ளன. Daesoon Jinrihoe Welfare Foundation வழங்குகிறது இயக்கத்திற்கான தலைமையகத்தை யோஜூவில் உள்ள பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் சுகாதார மற்றும் நலன்புரி சேவைகள், முதியோருக்கான சிகிச்சை மற்றும் சேவைகளில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்துகின்றன. இது டேஜின் முதியோர் நர்சிங் வசதிகள், டேஜின் வயதான மருத்துவமனை, டேஜின் முதியோர் நல மையம் மற்றும் டேஜின் இளைஞர் பயிற்சி மையம் [படம் வலதுபுறம்] (டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை 2016) ஆகியவற்றை இயக்குகிறது.

பெரிய கோயில் வளாகங்களுக்கு மேலதிகமாக, டேசூன் ஜின்ரிஹோ தனது கோட்பாடுகளையும் சடங்குகளையும் 200 க்கும் மேற்பட்ட பெல்லோஷிப் கட்டிடங்கள், அரங்குகள் மற்றும் தென் கொரியா முழுவதும் நல்லொழுக்கத்தை பரப்புவதற்கான 2,000 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய மையங்கள் மூலம் பரப்பினார். இந்த எண்கள் இயக்கத்தில் எத்தனை உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளன என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றன, இது டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் மைய கேள்வி. 1995 ஆம் ஆண்டு கொரிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் 62,000 கொரியர்கள் டேசூன் ஜின்ரிஹோவை தங்கள் மத இணைப்பாகக் குறிப்பிட்டனர், மேலும் அவர்கள் 2005 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் இன்னும் குறைவாகவே இருந்தனர். கடைசி எண்ணிக்கையில் வெறும் அனுதாபிகளும் இருக்கலாம் என்றாலும், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முடிவு மிகவும் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டது, மேலும் நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் கிளைகளில் சிறப்பு விழாக்கள் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகள் இரண்டிலும் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தினருடன் ஒத்துப்போகவில்லை. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வினாத்தாள்களுக்கு அவர்கள் எந்த மதத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பதிலளிக்கும் கொரியர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர், உண்மையில் பாரம்பரிய மதங்களைக் குறிப்பதாக கேள்வியைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள், மேலும் இந்த எண்ணிக்கை கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பின்தொடர்பவர்களை மறைக்கிறது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது டேசூன் ஜின்ரிஹோ (பேக்கர் 2016: 1-2) உள்ளிட்ட புதிய மதங்களின்.

பிரச்சனைகளில் / சவால்களும்

டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் விமர்சனம் பெரும்பாலும் பிற மதங்களிலிருந்தும், காங் ஜியுங்சனில் உள்ள விசுவாசிகளின் பிற கிளைகளிலிருந்தும், சில கொரிய வெகுஜன ஊடகங்களிலிருந்தும் வருகிறது. ஒரு சில மேற்கத்திய அறிஞர்கள் இந்த விமர்சனத்தை எதிரொலிக்கிறார்கள் மற்றும் உள் முரண்பாடுகளை எதிர்மறையாக விவாதிக்கிறார்கள் (எ.கா. ஜோர்ஜென்சன் 1999 ஐப் பார்க்கவும்). டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் பெரும்பாலான ஆவணங்கள் மற்றும் நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை என்பதாலும், அதன் வெளிநாட்டு நடவடிக்கைகள் மிகவும் குறைவாக இருப்பதாலும் நிலைமை சிக்கலானது.

இது, துல்லியமாக, டேசூன் ஜின்ரிஹோ அதன் எதிர்காலத்திற்காக எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால். கொரியாவில் அதன் பரிமாணங்கள் சர்வதேச விரிவாக்கத்தை ஒரு சாத்தியமான வளர்ச்சியாக மாற்றும் என்பது மட்டுமல்லாமல், இயக்கத்தின் இறையியல் டேசூன் ஜின்ரிஹோவை ஒரு புதிய மதமாக தெளிவாக முன்வைக்கிறது, இது உலகம் முழுவதையும் இரட்சிப்பு மற்றும் அமைதிக்கு வழிநடத்தும் திறன் கொண்டது. அமெரிக்காவிலும் பிற நாடுகளிலும் ஏற்கனவே ஒரு இருப்பை நிறுவியுள்ள காங் ஜியுங்சானின் விசுவாசிகளின் மற்றொரு கிளையான ஜியுங்சாண்டோவுக்கு மாறாக, டேசூன் ஜின்ரிஹோ இதுவரை அதன் நடவடிக்கைகளை தென் கொரியாவிற்கு மட்டுப்படுத்தியுள்ளார், அதன் டேஜினின் இரண்டு கிளை வளாகங்களைத் தவிர. சீனாவில் பல்கலைக்கழகம் திறக்கப்பட்டது மற்றும் வாஷிங்டன் டி.சி.யில் ஒரு சிறிய இருப்பு இப்போது டேசூன் ஜின்ரிஹோ உலகளாவிய விரிவாக்கத்தில் ஈடுபட விரும்புகிறார், இது இயக்கத்தின் பக்தர்கள் கவனம் செலுத்தும் இலக்காகும். இருப்பினும், முழு அளவிலான விரிவாக்கத்திற்கு முயற்சிப்பதற்கு முன்பு, இயக்கத்தின் முதல் முன்னுரிமை அதன் சிக்கலான கொரிய வசனங்களை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பதாகும். கூடுதலாக, விரிவாக்கத்திற்காக உள் மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்பதை இயக்கம் அறிந்திருக்கிறது. புதிய மதங்கள் பொதுவாக உள்நாட்டிலிருந்து உலகளாவிய இயக்கங்களாக மாற்றும்போது இந்த செயல்முறையின் வழியாக செல்கின்றன.

GLOSSARY என

அன்ஷிம்: 安心, மனதை அமைதிப்படுத்தும்.
அன்ஷின்: 安身, உடலை அமைதிப்படுத்துதல்.
சியோன்ஜி கோங்சா: 天地 公事, பிரபஞ்சத்தின் மறுசீரமைப்பு.
சிசோங்: 致 誠, விரிவான மற்றும் கூட்டு பக்தி பிரசாதம்.
டேசூன் ஜின்ரிஹோ: 大 巡 眞 理會, டேசூன் சத்தியத்தின் பெல்லோஷிப்.
டோட்டோங் ஜின்ஜியோங்: 道 通 眞 境, தாவோவுடன் முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு.
யூமியாங் ஹாப்டியோக்: 陰陽 合 德, யின் மற்றும் யாங்கின் படைப்பு இணைப்பு.
கெய்பியோக்: 開闢, பெரிய மாற்றம்.
கோங்பு: 工夫, யோஜு தலைமையக கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நேர பக்தி மந்திர சடங்கு, இது வரவிருக்கும் பூமிக்குரிய சொர்க்கத்தைத் திறப்பதை விரைவுபடுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது.
குச்சியோன் சங்ஜே: 九天, ஒன்பதாவது பரலோகத்தின் இறைவன்.
கியோங்சியோன்: 敬 天, பரலோகத்தை மாற்றியமைத்தல்.
ஹேவன் சாங்செங்: 解冤 相 生, பரஸ்பர நன்மைக்கான குறைகளைத் தீர்ப்பது.
ஹூச்சியோன்: 後天, பிற்கால உலகம்.
ஜியோன்-கியோங்: 典 經, டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் நியமன வேதம்.
சா கேங்க்ரியோங்: 四 綱領, நான்கு கார்டினல் குறிக்கோள்கள்.
சாமியோச்: 三 要, மூன்று அத்தியாவசிய அணுகுமுறைகள்.
சியோன்சியன்: 先天, முன்னாள் உலகம்.
சிபியோப்: 侍 法, கோங்க்புவின் இரண்டு வகைகளில் ஒன்று.
சிஹாக்: 侍 學, கோங்க்புவின் இரண்டு வகைகளில் ஒன்று.
சினின் ஜோஹ்வா: 神 人 調 化, தெய்வீக மனிதர்கள் மற்றும் மனிதர்களின் இணக்கமான ஒன்றியம்.
சின்ஜோ: 信條, மதங்கள்.
சுடோ: 修道, சாகுபடி.
டே-யூல் மந்திரம்: 太乙 呪, டேசூன் ஜின்ரிஹோவில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய மந்திரம்.

படங்கள்

படம் #1: யோஜு தலைமையக கோயில் வளாகத்தில் சியோங்யெட்டாப் பகோடா.
படம் #2: ஜும்காங்சன் தோசோங் பயிற்சி கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மைத்ரேயாவின் சிலை.
படம் #3: யோஜு தலைமையகம் கோயில் வளாகம்.
படம் #4: டேஜின் பல்கலைக்கழகம்.
படம் #5: டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை.

சான்றாதாரங்கள்

பேக்கர், டான். 2016. "டேசூன் சசாங்: ஒரு மிகச்சிறந்த கொரிய தத்துவம்." பக். இல் 1-16 டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ், 2016.

பேக்கர், டான். 2008. கொரிய ஆன்மீகம். ஹொனலுலு: ஹவாய் பல்கலைக்கழகம்

சோங், கீ ரே. 2016. "காங் ஜியுங்சன்: தொலைநோக்கு அமைதிவாதி / தேசியவாதியின் சோதனைகள் மற்றும் வெற்றிகள், 1894-1909." பக். இல் 17-58 டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ், 2016.

டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் (தி) வலைத்தளம். அணுகப்பட்டது http://www.daos.or.kr/ அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் (தி) (பதிப்பு). 2016. டேசூன்ஜின்ரிஹோ: பாரம்பரிய கிழக்கு ஆசிய தத்துவத்திலிருந்து வெளிவரும் ஒரு புதிய மதம். யோஜு: டேசூன் ஜின்ரிஹோ பிரஸ்.

டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம். 2010. டேசூன்ஜின்ரிஹோ: டேசூன் சத்தியத்தின் பெல்லோஷிப். யோஜு: டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம்.

டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம். 2016. "டேசூன்ஜின்ரிஹோவின் வரலாறு மற்றும் இறையியல்." பக். 199, டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸில் 216-2016.

டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம். 2014. டேசூன்ஜின்ரிஹோவுக்கு ஒரு அறிமுகம். இரண்டாவது பதிப்பு. யோஜு: டேசூன் மதம் மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்.

டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை. 2016. டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை: சமூக நலனைச் செயல்படுத்துவதற்கு ஹேவன்-சாங்செங் மற்றும் போயுன்-சாங்செங் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துதல். யோஜு: டேசூன் ஜின்ரிஹோ நலன்புரி அறக்கட்டளை.

ஃப்ளாஹெர்டி, ராபர்ட் பியர்சன். 2011. "கொரிய மில்லினியல் இயக்கங்கள்." பக். இல் 326-47 ஆக்ஸ்போர்டு கையேடு மில்லினியலிசம், கேத்தரின் வெசிங்கரால் திருத்தப்பட்டது. ஆக்ஸ்போர்டு: ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ஜூ, சோயோன். 2016. "டேசூன்ஜின்ரிஹோவின் மத நம்பிக்கை அமைப்பு." CESNUR 2016 சர்வதேச மாநாட்டில், கொச்சியாவின் போச்சியோன் நகரம், 5-10 ஜூலை 2016 இல் வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரை. அணுகப்பட்டது http://www.cesnur.org/2016/daejin_soyeon.pdf அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

ஜோர்கென்சன், ஜான். 1999. "தற்கால கொரிய புதிய மதங்களில் மில்லினேரியனிசம், அபோகாலிப்ஸ் மற்றும் உருவாக்கம்." பக். இல் 336-41 புதிய நூற்றாண்டுக்கு கொரியாவையும் அமெரிக்காவையும் இணைத்தல்: முதல் KSAA இருபதாண்டு மாநாட்டின் நடவடிக்கைகள், பார்க் டுக்-சூ மற்றும் சு சுங்-சோக் ஆகியோரால் திருத்தப்பட்டது. சிட்னி: நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்.

கிம், டேவிட் டபிள்யூ. 2015. "சாங்ஜே மற்றும் சாம்கே: கிழக்கு ஆசிய புதிய மதங்களில் டேசூன் ஜின்ரிஹோவின் அண்டவியல்." தி ஜர்னல் ஆஃப் டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் 25: 189-229.

கிம், டேவிட் டபிள்யூ. 2014. "கொரிய புதிய மத இயக்கங்களில் டேசூன் ஜின்ரிஹோ." தி ஜர்னல் ஆஃப் டேசூன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் 24: 167-208.

கிம், டேசூ. 2016. “சுய வஞ்சகத்திற்கு எதிராக பாதுகாத்தல்” இன் தொடர்புடைய சிறப்பியல்புகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி Daesoon சிந்தனை: 'பரஸ்பர நன்மைக்கான குறைகளைத் தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துதல். ”” 2016-5 ஜூலை 10, கொரியாவின் போச்சியோன் நகரத்தின் செஸ்னூர் 2016 சர்வதேச மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரை. அணுகப்பட்டது http://www.cesnur.org/2016/daejin_taesoo.pdf அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

கோ, நம்சிக். 2016. "காங் ஜியுங்சனுக்கும் சோ ஜியோங்சனுக்கும் இடையிலான உறவுகள் குறித்த ஆய்வு கற்பித்தல் (ஜியோன்-கியோங்) ஐ கடந்து செல்லும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது." அணுகப்பட்டது http://www.cesnur.org/2016/daejin_sik.pdf அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

லீ, கியுங்வோன். 2016. புதிய கொரிய மதங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம். சியோல்: மூன்சாச்சுல் பப்ளிஷிங் கோ.

லீ, காங்-ஓ. 1967. "சுங்சன்-கியோ: அதன் வரலாறு, கோட்பாடு மற்றும் சடங்கு." கொரியா கிளையின் ராயல் ஆசியடிக் சொசைட்டியின் பரிவர்த்தனைகள் 43: 28-66.

ரீ, ஹாங் பீம். 2007. ஆசிய மில்லினேரியனிசம்: உலகளாவிய சூழலில் தைப்பிங் மற்றும் டோங்ஹாக் கிளர்ச்சிகளின் ஒரு இடைநிலை ஆய்வு. யங்ஸ்டவுன், NY: கேம்ப்ரியா பிரஸ்.

யோஜு தலைமையகம் கோயில் வளாக வலைத்தளம். அணுகப்பட்டது http://eng.idaesoon.or.kr/ அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

இடுகை தேதி:
17 பிப்ரவரி 2017

 

 

இந்த