விக்காவும்

விக்கா

"ஜெரால்ட் கார்ட்னர் மற்றும் விக்காவின் பரிணாமம்" (27: 44 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 3 / 4 / 2014

தேசிய புவியியல் சிறப்பு: நம்பிக்கைகள் மற்றும் மரபுகள்: விக்கா ” (4: 10 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 3 / 4 / 2014

“விக்கான் முழு நிலவு எஸ்பாட் சடங்கு” (12: 34 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 3 / 4 / 2014

 

இந்த