சாண்டாமுர்டே

சாந்தா மியூர்டே

"மரணத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்: சாண்டா மூர்டே, எலும்புக்கூடு செயிண்ட்" (45: 05 நிமிடங்கள்)
டாக்டர் ஆர். ஆண்ட்ரூ செஸ்நட் எழுதிய காங்கிரஸ் நூலகத்தில் சொற்பொழிவு
இடுகை தேதி: 7 / 27 / 2013

“சாண்டா மூர்டே: ஒரு கொண்டாட்டத்தின் உள்ளே” (3: 18 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 7 / 27 / 2013

இதைச் சேர்க்கவும்
புனித மரணம் பக்தியுள்ள பின்தொடர்பவர்களை சேகரிக்கிறது
https://www.youtube.com/watch?v=JYYsaO84ZMg&feature=youtu.be

இந்த