රිච්මන්ඩ්එක්ස්එන්එම්එක්ස්

 

රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව තුළ පවතින ආගමික / අධ්‍යාත්මික විවිධත්වය පිළිබඳ වංශකථාව රිච්මන්ඩ් ව්‍යාපෘතියේ ලෝක ආගම් (WRR) හි අරමුණයි. ලෝකයේ ප්‍රධාන ආගමික සම්ප්‍රදායන් බොහොමයක් නියෝජනය කරමින් රිච්මන්ඩ් අගනගරයේ දැනට ආගමික සභා ඒකක අටසියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇත. WRR මෙම සෑම ආගමික සභාවක්ම ලැයිස්තුගත කර තෝරාගත් සභා ඒකකවල පැතිකඩ ඉදිරිපත් කරයි. රිච්මන්ඩ් හි හමු වූ ආගමික / අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් විසින් ආරම්භ කරන ලද හෝ අනුබද්ධිත විවිධාකාර ප්‍රජා කණ්ඩායම් සහ සිදුවීම් සමහරක් WRR ලැයිස්තුගත කරයි, සහ පැතිකඩ කරයි.

 

දර්ශකය රිච්මන්ඩ් හි ආගමික / අධ්‍යාත්මික සභා කණ්ඩායම්

දර්ශකය රිච්මන්ඩ් හි ආගමික / අධ්‍යාත්මික සභාවන් පිළිබඳ විස්තර

රිච්මන්ඩ් හි ආගමික / අධ්‍යාත්මික ප්‍රජා සංවිධාන පැතිකඩ
පරිපාලන සංවිධාන |උපදේශන සංවිධාන | ව්යාපාර | කඳවුරු | සුසාන භූමි | විද්‍යාල, සම්මන්ත්‍රණ, විශ්ව විද්‍යාල |උපදේශකයින්|උත්සව හා රැස්වීම් |රෝහල් සහ වෛද්‍ය සේවා |සංගීතය සහ කලාව| කෞතුකාගාර | ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය | ආගමික ප්‍රජාවන් |විශ්රාමික ප්රජාවන්පසුබැසීම් සහ සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථාන | පාසල් (K-12) | සමාජ සේවා | ස්වේච්ඡා සංගම්

 

රිච්මන්ඩ් සහ වර්ජිනියා ආගමික ඉතිහාසය
වර්ජිනියා ආගමික ඉතිහාස ලේඛන
රිච්මන්ඩ් අඩවි සහ සංඛ්යා
රිච්මන්ඩ් සභා ඇවිදීමේ චාරිකා

 

බෙදාගන්න