ලේඛනාගාර ව්‍යාපෘතියේ පුස්තකාලවල, මාර්ගගතව හෝ වෙනත් ස්ථානවල ඇති සංරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය ලබා ගත හැකි ආගමික කණ්ඩායම් ලැයිස්තුවක් අඩංගු වේ. මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම් වර්ග දෙකක් පවතී. එක් වර්ගයක ලැයිස්තුගත කිරීමක් යනු වෙනත් ස්ථානවල අඩංගු ද්‍රව්‍යවල සාරාංශයකි. දෙවන වර්ගය WRSP අඩවියේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුවකි. දෙවන වර්ගය කණ්ඩායම් නාමයෙන් පසුව *** විසින් නම් කරනු ලැබේ.


ශාඛාව ඩේවිඩ්ස් ***

ශාස්ත්රාලය චිකාගෝ ***

යේසුස්

ලොමලන්ඩ්

මරී ඔල්ගා පාක්

ඇමරිකාවේ වෙසෙන උද්යාන විද්යාව

නව ආගමික විශ්වාසයන්

මහජන පන්සල

රාජ්නීෂ් / ඕෂෝ

සර්පෑන්ට් හෑන්ඩ් කම්පැනි

SANTA MUERTE ***

සාතනික කල්ලි

සෙත් ද්‍රව්‍ය

ෂිලෝ

විකා

 

බෙදාගන්න