ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තාවන්ගේ මෙහෙවර (WWRSP) යනු ගෝලීය මට්ටමින් ආගම් සංවර්ධනය කිරීමේදී කාන්තාවන් විසින් කරනු ලබන සහ ලබා දී ඇති සුවිශේෂී දායකත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි. ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය (ඩබ්ලිව්ආර්එස්පී) වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ආර්එස්පී හරහා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ලිපි මගින් කාන්තා ආරම්භකයින් සහ නායකයින්, ආගමික කණ්ඩායම් සහ කාන්තාවන් විසින් ආරම්භ කරන ලද සහ / හෝ හැඩගැස්වූ ව්‍යාපාර, විශේෂිත ආගමික කණ්ඩායම් හා සම්ප්‍රදායන් තුළ කාන්තා වෘත්තිකයින් ඉටුකරන කාර්යභාරය සහ මතභේදාත්මක කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කෙරේ. ආගම්වල කාන්තාවන්. මෙම සහ වෙනත් මාතෘකා පිළිබඳ වාර්තාගත විද්වතුන්ගේ අධ්‍යයන, නමුත් ප්‍රවේශ විය හැකි ලිපි, ආගම්වල කාන්තාවන් පිළිබඳ විශ්වාසදායක තොරතුරු සොයන පා readers කයන් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.

 

කාන්තා ෆවුන්ඩර්ස්, ලීඩර්ස් සහ පුරෝගාමීන්

කාන්තාවන් විසින් පිහිටුවන ලද සහ / හෝ නිරුපණය කරන ලද ආගමික කණ්ඩායම් සහ ධනය

සාන්තුවරයන් සහ දේවතාවියන්

WWRSP සම්මුඛ සාකච්ඡා

ලිපි සහ කඩදාසි

තේමාත්මක රචනා

විශේෂිත ආගමික කණ්ඩායම් සහ වෙළඳාමේ කාන්තාවන්ගේ භූමිකාවන්

 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා අමතන්න
රෙබෙකා මුවර් සහ කැතරින් වෙස්ගර්,
ලෝකයේ ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තාවන්
Remoore@sdsu.edu wessing@loyno.edu

බෙදාගන්න