ආගමික හා අධ්‍යාත්මික සංවිධානයේ හා ක්‍රියාකාරිත්වයේ විවිධ ස්වරූප සහ ප්‍රකාශන තිබේ. පහත ලැයිස්තුගත තේමාත්මක ව්‍යාපෘති සංවිධානය කිරීම සඳහා තෝරාගත් ක්ෂේත්‍රවල පිළිගත් විශේෂ ise දැනුමක් ඇති විද්වතුන්ට ආරාධනා කර ඇත.


මරියා ඇම්පියර් ඇන්ඩ් ඩිවෙලොජිකල් ග්රූප්ස්
(ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ: ජෝශප් ලේකොක්)

ආගමික හා අධ්‍යාත්මික චලනයන් සහ දෘශ්‍ය කලා
(ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ: මාසිම් ඉන්ටෝවිග්)

ආත්මික සහ දර්ශනීය සමුළු
(ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ: තිමෝති මිලර්)

ලෝකයේ ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තාවන්
(ව්යාපෘති අධ්යක්ෂකවරුන්: රෙබෙකා මුවර්, කැතරින් වෙස්චින්)

ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මිකතාවන්හි යෝගා
(ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්: සුසෑන් නිව්කොම්බ් සහ කැරන් ඕ බ්‍රයන්-කොප්)

 

බෙදාගන්න