ලෝක ආගම් හා අධ්යාත්මිකත්වය මෙම කොටසෙහි වාර්ගික ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යන ආගමික, අධ්යාත්මික සහ දර්ශනීය චලනයන්. ලෝකයේ සෑම ප්රදේශයකම අතීත සහ වර්තමාන ප්රජාවන්ට අයත් වේ. WSRP හි සෙසු අය මෙන් මෙහි ඇති පැතිකඩයන්, බොහෝ විට බොහෝ හේතුවක් නොමැතිව නොමඟ ගොස් නොමඟ ගොස් ඇති ව්යාපාර පිළිබඳ පැහැදිලිව, අපක්ෂපාතී තොරතුරු සැපයීමට උත්සාහ දරයි.

 

ප්රොෆිලස්

 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා අමතන්න
තිමති මිලර්, අධ්යාත්මික සහ දර්ශනීය ප්රොජෙක්ටර් ප්රොපර් අධ්යක්ෂ
tkansas@ku.edu

 

බෙදාගන්න