ආගමික හා අධ්යාත්මික අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ ආකෘතීන් බොහෝ විට භූගෝලීය, දේශපාලනික සහ සංස්කෘතික මායිම් සමග සම්පාත වේ. විශේෂිත ප්රාදේශීය සම්ප්රදායන් පිළිබඳව පිළිගත් විශේෂඥතාවයකින් යුතු විද්වතුන් මෙම සංවිධානය සංවිධානය කිරීමට ආරාධනා කර ඇත ප්රාදේශීය ව්යාපෘති පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත.


ඔස්ට්රෙලියානු ආගමික සහ ධර්මදූත ආගම්
(ව්යාපෘති අධ්යක්ෂකවරුන්: කාලෝ කුෂැක්, බර්නාඩ් ඩොහර්ටි)

කැනඩියානු ආගමික සහ ආත්මික ආදිවාසීන්
(ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්: සුසාන් පාමර්, හිලරි කෙයෙල්)

ජපාන නව රෙජිෂන්
(ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්: ඉයන් රීඩර්, එරිකා බෆෙල්ලි, බර්ගිට් ස්ටේම්ලර්)

රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම හා අධ්‍යාත්මය
(ව ාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්: ආචාර්ය කාරිනාඅයිටමර්ටෝ, ආචාර්ය මියා පන්ෙටිලා)

ඉතාලියේ ආධ්‍යාත්මික හා ආගමික වෙළඳාම
(ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්: ස්ටෙෆානියා පල්මිසානෝ සහ මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ)

බෙදාගන්න