ලොව පුරා වන්දනා ස්ථාන සහ පිළිවෙත්

බෙදාගන්න

The Pilgrimage Sites & Practices Across the World project provides coverage of significant pilgrimage activities and places within the world religions and beyond. It also highlights key issues raised by the practice and study of pilgrimage, both historically and in the present.

The Pilgrimage Sites & Practices Across the World special project is the product of a partnership between WRSP and The Religion, Culture, Politics: Works-in-progress Seminar in the Jackman Humanities Institute at the University of Toronto.

වන්දනා පැතිකඩ

සංවර්ධනයේ ප්‍රක්ෂේපිත ව්‍යාපෘතිය

 

ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්:
ජේම්ස් එස් (මියාමි විශ්ව විද්‍යාලය)
ජෝන් ඒඩී (රොහම්ප්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය)
ඉයන් රීඩර් (මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:
ජේම්ස් එස්
bielojs@MiamiOH.edu

බෙදාගන්න

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය