ලොව පුරා වන්දනා ස්ථාන සහ පරිචයන් ලෝක ආගම් තුළ සහ ඉන් ඔබ්බට සැලකිය යුතු වන්දනා ක්‍රියාකාරකම් සහ ස්ථාන ආවරණය කරයි. Ically තිහාසික වශයෙන් සහ වර්තමානයේදී වන්දනා චාරිකා කිරීම හා අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මතු කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණු ද මෙහිදී ඉස්මතු කෙරේ.

ලොව පුරා වන්දනා ස්ථාන සහ පරිචයන් WRSP සහ ආගම, සංස්කෘතිය, දේශපාලනය: ටොරොන්ටෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජැක්මන් මානව ශාස්ත්‍රීය ආයතනයේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රති product ලයකි.

වන්දනා පැතිකඩ

සංවර්ධනයේ ප්‍රක්ෂේපිත ව්‍යාපෘතිය

 

ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්:
ජේම්ස් එස් (මියාමි විශ්ව විද්‍යාලය)
ජෝන් ඒඩී (රොහම්ප්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය)
ඉයන් රීඩර් (මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:
ජේම්ස් එස්
bielojs@MiamiOH.edu

බෙදාගන්න