ඉතිහාසය පුරා මාරියන් දර්ශනීය හා භක්ති කණ්ඩායම් දහස් ගණනක් ඇත. මෙම WRSP විශේෂ ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ ඉදිරිපත් කරයි, විශේෂයෙන් නූතන යුගයේ. නව පැතිකඩ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර ආධාරක ද්‍රව්‍ය පැතිකඩ සමඟ පළ කරනු ලැබේ.

 

ප්රොෆිලස්

ආචාර්ය ජෝශප් ලේකොක් or ආචාර්ය ජිල් ක්‍රෙබ්ස්, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්
joe.laycock@gmail.com | jkrebs@mcdaniel.edu

 

බෙදාගන්න