පරිත්යාග

බෙදාගන්න

සහාය WRSP

එම ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය (WRSP) ව්‍යාපෘති අරමුදල් මගින් අරමුදල් සපයනු ලැබේ. ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අඛණ්ඩතාවයක් ඇති කිරීම සහ උතුරු ඇමරිකාවේ සමකාලීන ආගමික කණ්ඩායම් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන විද්වතුන් සහ වෙනත් අය සඳහා සම්පතක් ලෙස එහි අඛණ්ඩ උරුමය සහතික කිරීම දායාදයක් ස්ථාපිත කිරීමේ පරමාර්ථයයි. වෙබ් අඩවිය නඩත්තු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එන්ඩොව්මන්ට් මගින් ජනනය කරන වාර්ෂික පොළිය භාවිතා කරනු ඇත. උතුරු ඇමරිකාවේ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල වර්ධනය වන සංඛ්‍යාව හා විවිධත්වය මෙන්ම සමහර කණ්ඩායම්වල වේගවත් වෙනස්වීම් සැලකිල්ලට ගෙන, වෙබ් අඩවිය නඩත්තු කිරීම හා පුළුල් කිරීම සඳහා වන සම්පත් එහි මෙහෙවරේ සාර්ථකත්වයට අතිශයින් වැදගත් වේ.

පරිත්යාග සඳහා සහාය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා, කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න:

ආචාර්ය ඩේවිඩ් ජී. බ්‍රොම්ලි, අධ්‍යක්ෂ
ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය
දුරකථන: (804) -840-9172
විද්යුත් තැපෑල: bromley@wrldrels.org

බෙදාගන්න

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය