කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ව්‍යාපෘතිය කැනඩාවේ ආරම්භ වූ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ සමූහයක් හරහා කැනඩාවේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්ගේ විවිධත්වය ලේඛනගත කරයි. පූජනීය අඩවි වල පැතිකඩයන් සහ වීඩියෝ තොරතුරු සහ රජයේ වාර්තා මගින් මෙම පැතිකඩ අතිරේක වේ.

ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම් පැතිකඩ

සීක්රට්ස් අඩවි

රජයේ ලියවිලි

වීඩියෝ ප්රභව


ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්:

සුසාන් පාමර් (මැක්ගිල් විශ්ව විද්‍යාලය)
susan.palmer@mcgill.ca

හිලරි කයෙල් (කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්යාලය)
hillary.kaell@concordia.ca

 

බෙදාගන්න