ඕස්ට්‍රේලියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ව්‍යාපෘතිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්හි විවිධත්වය ලේඛනගත කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආරම්භ වූ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ සමූහයක් මගිනි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආගම පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය ලිපි සහ ආගම පිළිබඳ රජයේ වාර්තා මගින් මෙම පැතිකඩ අතිරේක වේ

ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්:
කැරොල් කූසාක්
බර්නාඩ් ඩොහර්ටි

දායකත්වය සඳහා අමතන්න

ඕස්ට්‍රේලියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම් පැතිකඩ

ලිපි සහ කඩදාසි

රජයේ වාර්තා

 

 

බෙදාගන්න