නිකොල් කරපනාගියෝටිස්

නිකොල් කරපනාගියෝටිස් කැම්ඩන්හි රට්ගර්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ සහකාර මහාචාර්යවරියක් සහ දර්ශනය සහ ආගම පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තු සභාපති වේ. ඇයගේ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර අතර භක්ති හින්දු ආගම්, දේවවාදී වේදාන්ත දර්ශන, ආගම සහ ඩිජිටල් මාධ්‍ය සහ ආගම සහ අලෙවිකරණය ඇතුළත් වේ. කතුවරයා ඇයයි භක්ති සන්නාමය: ක්‍රිෂ්ණ විඥානය සහ ව්‍යාපාරයක හැඩගැන්වීම (ඉන්දියානා විශ්වවිද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 2021) වැනි සඟරාවල ලිපි රාශියක් පළ කර ඇත. හින්දු අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සඟරාව, Novo Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, සහ වෙනත් අය. ඇය 2018 ලබන්නා වේ දකුණු ආසියාව සමඟ බැඳීම් සහිත නව ආගමික ව්‍යාපාර පිළිබඳ අධ්‍යයනයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා හෙලන් ක්‍රොවෙටෝ සම්මානය.

බෙදාගන්න