එරික් හැරල්සන්

එරික් හැරල්සන් ඔහියෝ මියාමි විශ්ව විද්‍යාලයේ සංරක්ෂණ පුස්තකාලයාධිපති වේ. හැරල්සන් වෙනත් ලෝක සිනමා උළෙල සඳහා චිත්‍රපට උළෙල වැඩසටහන්කරුවෙකු සහ කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහු ඔහියෝ ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් BA උපාධියක් ලබා ඇති අතර එහිදී ඔහු ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ චිත්‍රපටය මෙන්ම උතුරු ටෙක්සාස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛනාගාර අධ්‍යයනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් පුස්තකාල සහ තොරතුරු විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක්ද ලබා ඇත. හැරල්සන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මුද්‍රණාලය සහ ආගම යැවීම සඳහා චිත්‍රපට අධ්‍යයනය සහ ආගමික අධ්‍යයනය පිළිබඳව ලියා ඇත.

බෙදාගන්න