ඩේවිඩ් බ්‍රේම්

ඩේවිඩ් බ්‍රේම් දැනට මානව හා සමාජ විද්‍යා සිසුන් සඳහා ප්‍රංශ පුනරුත්ථාපන පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහුගේ වත්මන් ව්‍යාපෘතිය C.É.INR හි 'Revue Ouverture, revue Internationale de philosophie, théologie et psychanalyse' හි ප්‍රධාන නිවේදකයා වේ, මධ්‍යස්ථානය d'Écoute et d'Interpétation sur les Nouveaux modes du Croire, Institutdes's හවුල්කාරිත්වයෙන්. Religieuses, Université de Montreal. ඩේවිඩ් සංස්කෘතික මානව විද්‍යාව, සාහිත්‍යය සහ ආගමික අධ්‍යයනය (PhD, UQÀM 2018) පිළිබඳ පදනම් වූ න්‍යායක් සමඟ ගුණාත්මක පර්යේෂණ කරයි. ඔහු හින්දු ආගම (UQÀM 2012, University Laval, Fall 2021) සහ Tibetan Buddhism (UQÀM, 2014) පිළිබඳ ගුරු සහායකයෙකු ද වන අතර දැනට කැනේඩියානු සික්ක් ආගම පිළිබඳ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක 2019 දක්වා සේවය කරයි. අවසාන වශයෙන්, ඔහු ලේඛකයෙක් සහ ප්‍රංශ භාෂාවෙන් කැනේඩියානු සාහිත්‍ය පරිවර්තකයෙක් (LTCA/ATTLC).

බෙදාගන්න