ඇමී ආර්. වයිට්හෙඩ්

ඇමී ආර්. වයිට්හෙඩ් නවසීලන්තයේ මැසේ විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ් Senior කථිකාචාර්යවරියකි. ආගම / ආගමික අධ්‍යයන විශාරදයකු වන මානව විද්‍යා ologist වරියකි ආගමික ප්‍රතිමා සහ පෞරුෂත්වය: ද්‍රව්‍යයේ කාර්යභාරය පරීක්ෂා කිරීම (2013), මෙන්ම සංස්කරණය කරන ලද වෙළුම් සඳහා සඟරා ලිපි සහ පරිච්ඡේද කිහිපයක්. ඇමීගේ මූලික පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයන් වන්නේ ආගම්වල ද්‍රව්‍යමය හා කාර්යසාධන සංස්කෘතීන්, ආගම් පිළිබඳ අධ්‍යයනයේ “දේවල් දෙසට හැරීම” සහ පෘථිවි සම්ප්‍රදායන් (මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයන්, දේවතාවන්ගේ චලනයන්) ය. ඇය ඇතුළු සංස්කරණය කළ වෙළුම් ද සංස්කරණය කර ඇත දේශීය ආගම්: ආගමික අධ්‍යයන සඳහා විවේචනාත්මක සංකල්ප (2018), සහ ද්‍රව්‍යමය ආගම පිළිබඳ බ්ලූම්ස්බරි අධ්‍යයන සඳහා කළමණාකරණ ශ්‍රේණි සංස්කාරක වේ.

බෙදාගන්න