වැලරි ඕබර්ග්

වැලරි ඕබර්ග් ලියොන් කතෝලික විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව විද්‍යාව හා ජනවාර්ගික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇය විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර සංගෘහිත පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානියාය. ඇගේ කෘතිය එවැන්ජලිස්ත රෙපරමාදු ආගම සහ කතෝලික ධර්මය අතර අන්තර්ක්‍රියා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

බෙදාගන්න