ගුසෙප් ජියෝඩන්

ගුසෙප් ජියෝර්ඩන් පදෝවා විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. එහිදී ඔහු ආගම හා ආගම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව උගන්වන අතර මානව හිමිකම්, සමාජය සහ බහු මට්ටමේ පාලනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඒකාබද්ධ ආචාර්ය උපාධි වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වේ. ඔහු සම කර්තෘවරයා ය ආගමේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ වාර්ෂික සමාලෝචනය (බ්‍රිල්) සහ පොත් 20 කට වැඩි ගණනක කර්තෘ, සම කර්තෘ, සංස්කාරක සහ සම කර්තෘ සහ විශේෂ කලාප සහ යොමු ලිපි 70 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහ පොත් පරිච්ඡේද. ඔහු ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමයේ තේරී පත් වූ සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරයි.

බෙදාගන්න