ඇඩම් පොසාමායි

ඇඩම් පොසාමායි බටහිර සිඩ්නි විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයා වන අතර සමාජ විද්‍යා පාසලේ නියෝජ්‍ය පී an ාධිපති වේ. ඔහුගේ මෑත ප්‍රකාශන වේ ආගමේ සමාජ විද්‍යාවේ අග්ගිස් විශ්වකෝෂය (සංස්කරණය කරන ලද්දේ ඒ. බ්ලැසි, 2020, අග්ගිස්), භූතවාදයේ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය (ජී. ජියෝර්ඩන්, 2020, ස්ප්‍රින්ගර් සමඟ සංස්කරණය කරන ලදි), පසුකාලීන නූතනත්වයේ භූතවාදයේ සමාජ විද්‍යාව (ජී. ජියෝඩන්, 2018, පැල්ග්‍රේව් මැක්මිලන් සමඟ ලියා ඇත), සමාජය, ආගම සහ නව ලිබරල් පශ්චාත්-ලෞකිකවාදයේ I-zation (2018, පැල්ග්‍රේව් මැක්මිලන්) සහ නවකතාව ලා රෆ්ලෙක්සියන් ඩි බෝර්ජියා (2018, බ්ලැක් කෝට් ප්‍රෙස්, ටෝම් 2 ඩි ලා සේරි, ලෙස් පොසඩෙස් ඩි ලා පුනරුදය).

බෙදාගන්න