පීටර් මුල්හෝලන්ඩ්

පීටර් මුල්හෝලන්ඩ් අයර්ලන්ත ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයේ මේනූත් වෙතින් මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් ලබා ඇති ස්වාධීන විශාරදයෙකි.

බෙදාගන්න