හෙදර් ෂියර්

හෙදර් ෂෙයරර් සිරකූස් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (2009) සංයුතිය හා සංස්කෘතික වාචාල විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් ලබා ඇති අතර, එහි විශේෂත්වය වූයේ ආයතනික සන්නිවේදනය, තාක්‍ෂණික ලිවීම සහ ක්‍රියාකාරකම් න්‍යායයි. දැනට ඇය සැන්ටා ක ru ස් හි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ වාචාල හා ලේඛන පිළිබඳ මහාචාර්යවරියක වන අතර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ සඟරාව සම සංස්කරණය කරයි. විමසුම @ යූසී සැන්ටා ක ru ස්. මහජන පන්සල පිළිබඳ ඇගේ ලේඛන මෙහි සොයාගත හැකිය ජොනෙස්ටවුන් සහ මහජන පන්සලෙහි විකල්ප සලකා බැලීම් සහ “වාචික නියෝග නොයන්න it එය ලියන්න!”: පොරොන්දු දේශය ගොඩනැගීම හා නඩත්තු කිරීම ”යන ලිපිය පළ විය. නෝවා ආගමි 22, නැත. 2 (2018 නොවැම්බර්): 68–92. වාර්ෂික තාක්ෂණික ගුරු සංගමයේ (ATTW) සමුළුවේදී සහ ඇමරිකානු වාචාල සංගමයේ (RSA) ද්විවාර්ෂික සමුළුවේදී මහජන පන්සල සංවිධානාත්මක සන්නිවේදනය පිළිබඳව ද ඇය ඉදිරිපත් කර තිබේ.

බෙදාගන්න