රෙබෙකා ලෙයාර්ඩ්

රෙබෙකා ලෙයාර්ඩ්, ඩී. CA හි සැන් ඩියාගෝ හි පොයින්ට් ලෝමා නසරීන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රිස්තියානි අමාත්‍යාංශයේ හා පුහුණුව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇය කතුවරියකි නාසරියේ පල්ලියේ පැවිදි කාන්තාවන් දේවගැති සේවය, අධ්‍යාත්මික ගොඩනැගීම සහ “ක්‍රිස්තියානි සම්ප්‍රදායේ කාන්තාවන්” යන සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන පා course මාලාවක් උගන්වයි.

බෙදාගන්න