වර්ජිනියාවේ ජේම්ස් මැඩිසන් විශ්ව විද්‍යාලයේ අධිකරණ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇගේ විද්වත් අංශ වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ජාතිය, පංතිය, අසමානතාවය සහ සමාජ සාධාරණත්වයයි.