රිචඩ් කෙන්ට් එවාන්ස්

රිචඩ් කෙන්ට් එවාන්ස් හැවර්ෆර්ඩ් විද්‍යාලයේ ඇමරිකානු ආගමේ ඉතිහාස ian යෙක් වන අතර දේශපාලන දේවධර්ම ජාලයේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක වේ. ඔහු කතුවරයා ය චලනය: ඇමරිකානු ආගමක් (ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්, 2020).

බෙදාගන්න