යොයෙල් මැට්වීව්

යොයෙල් මැට්වීව් යනු රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් හි පිහිටි යීඩිෂ් භාෂා මාධ්‍යවේදියෙකි.

බෙදාගන්න