යාකොව් එම්. රබ්කින්

බෙදාගන්න

යාකොව් එම්. රබ්කින් යනු මොන්ට්‍රියල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 2:01

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය