ඇන්ඩ rew අමෙස්

ඇන්ඩ rew අමෙස් යනු අ ආගමික අධ්‍යයන හා ගණිතය පිළිබඳ මැක්ගිල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකි. 2017 ජුනි මාසයේ සිට ඔහු සේවය කරමින් සිටියේය ක්විබෙක්හි මොන්ට්‍රියල් හි මැක්ගිල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන පාසලේ සුසාන් ජේ. පාමර් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “නිකායික ආගම්වල දරුවන් සහ රාජ්‍ය පාලනය” යන SSHRC අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘතියේ පර්යේෂණ සහකාර 

බෙදාගන්න