හිලරි කායෙල්

හිලරි කෙයෙල් කතුවරයා ය යේසුස් ගමන් කළ තැන ඇවිදීම: ඇමරිකානු කිතුනුවන් සහ ශුද්ධ භූමියේ වන්දනා ගමන (නිව් යෝර්ක් යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්, 2014), කර්තෘ එදිනෙදා පරිශුද්ධ: සමකාලීන ක්විබෙක්හි ආගම (මැක්ගිල්-ක්වීන්ස් විශ්ව විද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 2017), සහ විද්වත් ලිපි සහ පරිච්ඡේද ගණනාවක කතුවරයා ය. ඇය ඇන්ත්‍රොසිබිබ් වෙබ් අඩවිය සම-අධීක්‍ෂණය කරයි, ආගම පිළිබඳ නව පොත් වල පොඩ්කාස්ට්, සහ පැල්ග්‍රේව් මැක්මිලන් මුද්‍රණාලයේ සමකාලීන මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ආගමික පොත් මාලාවේ සම කර්තෘවරිය ලෙස සේවය කරයි. ඇය මොන්ට්‍රියෙල්හි කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ මහාචාර්යවරියකි.

බෙදාගන්න