රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම හා අධ්‍යාත්මය

රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම හා අධ්‍යාත්මිකතාව මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ආරම්භ වන ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ සමූහයක් හරහා රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්හි විවිධත්වය ලේඛනගත කරයි. රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය ලිපි මගින් පැතිකඩ අතිරේක වේ.


ප්රොෆිලස්

ඉදිරි පැතිකඩ

  • ඇනස්ටේෂියන් (රාසා ප්‍රන්ස්කෙවිසියුට්, විනියස් විශ්ව විද්‍යාලය)
  • ටෝල්ස්ටෝයාන් ව්‍යාපාරය (චාලට් ඇල්ස්ටන්, නොර්ටුම්බ්‍රියා විශ්ව විද්‍යාලය)
  •  චර්ච් ඔෆ් ඇප්‍රොඩයිට් (දිමිත්‍රි ගැල්ට්සින්, රුසියානු විද්‍යා ඇකඩමියේ පුස්තකාලය)
  • සියලුම ආගම්වල පන්සල (ඩේවිඩ් බ්‍රොම්ලි සහ ඉසාක් ස්පියර්ස්, වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්‍යාලය)


වැඩි විස්තර සඳහා ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන් අමතන්න:

ආචාර්ය කරීනා අයිටමූර්ටෝ (kaarina.aitamurto@helsinki.fi)
ආචාර්ය මයිජා පෙන්ටිලේ (Maija.T.Penttila@helsinki.fi)

** මෙම පිටුවේ ඇති පින්තූරය පැරණි ඇදහිලිවන්ත සම්ප්‍රදායේ කුඩා පල්ලියක ඡායාරූපයකි.
ඡායාරූපය මයිජා පෙන්ටිලාගේ අවසරය ඇතිව භාවිතා කරයි.

 

 

 

බෙදාගන්න