ජෙරමි රේප්ට්

ජෙරමි රිපෝර්ට් ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ සහකාර මහාචාර්යවරියක වන අතර වූස්ටර් විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවේ සභාපති වේ. ඔහුගේ පර්යේෂණ එක්සත් ජනපදයේ නව සහ විකල්ප ආගමික ව්‍යාපාර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඔහු ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාව, සෙවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරුන් සහ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ එක්සත් පාසල පිළිබඳ ලිපි සහ පොත් පරිච්ඡේද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

බෙදාගන්න