ඈන් ඩබ් ඩන්කන්

W න් ඩන්කන් (පී.එච්.ඩී, වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාලය) එම්.ඩී., බැල්ටිමෝර් හි ගූචර් විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇයගේ පර්යේෂණ හා ඉගැන්වීම් මගින් ආගම හා දේශපාලනය ඇතුළු ආගම හා පොදු ජීවිතය, නව ආගමික ව්‍යාපාර, ආගමික “නොන්” සහ මාතෘත්වය සහ ඇමරිකානු ක්‍රිස්තියානි ධර්මය අතර මංසන්ධි කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. වැනි සඟරාවල ලිපි වලට අමතරව ඇමරිකානු ආගමික ඇකඩමියේ ජර්නලය සහ නෝවා ආගමි, ඇය සම කර්තෘවරියකි අද ඇමරිකාවේ පල්ලි-රාජ්‍ය ගැටළු (ප්‍රෙගර්, 2009) සහ “විශ්වය උදාසීනයි”: දේවධර්මය, දර්ශනය සහ පිස්සු මිනිසුන් (කඳුරැල්ල, 2016). ඇය මේ වන විට පොත් අත් පිටපතක් සම්පුර්ණ කරමින් සිටී පූජනීය ගැබ් ගැනීම: පූජනීය ජීවන ව්‍යාපාරය සහ මාතෘත්වය ආගමික අත්දැකීම් ලෙස.

බෙදාගන්න