ජෝන් එස් හැලර්

දකුණු ඉලිනොයිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ කාබොන්ඩේල් හි ඉතිහාසය හා වෛද්‍ය මානව ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකු වන ආචාර්ය ජෝන් හැලර් ජාතිය සහ ලිංගිකත්වය සිට වෛද්‍ය විද්‍යාව, pharma ෂධවේදය සහ දර්ශනය දක්වා විෂයයන් පිළිබඳව පොත් විස්සකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියා ඇත. ඔහු හිටපු කර්තෘවරියකි කොඩියුසියස් දක්ෂිණ ඉලිනොයිස් විශ්ව විද්යාල පද්ධතියේ අධ්යයන කටයුතුවලට උපසභාපති වශයෙන් විසි වසරක් සේවය කර ඇත.

බෙදාගන්න