රේචල් ෆෙල්ඩ්මන්

රේචල් ෆෙල්ඩ්මන් ඩේවිස් හි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘතික මානව විද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂකයෙකි. ඇයගේ ඉදිරි නිබන්ධනය (2018 ජුනි), “තුන්වන පන්සල් ව්‍යාපාරය: මාජින් සිට ප්‍රධාන ධාරාව දක්වා”, ඊශ්‍රායෙලයේ දිව්‍යාණ්ඩු බයිබලානුකුල පිළිවෙලක් ස්ථාපිත කිරීමට උත්සාහ කරන තුන්වන පන්සල් ව්‍යාපාරයේ මෑත කාලීන ජනප්‍රියකරණය විමසා බලයි. ඇයගේ පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධි කාර්යයට එක්සත් ජනපදය, දකුණු ඇමරිකාව සහ ආසියාවේ බෙනී නෝවා ප්‍රජාවන් පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ජනවාර්ගික අධ්‍යයනයක් ඇතුළත් වේ. ඇය මේ වන විට පිලිපීනයේ නෝහිඩිස්වාදය පිළිබඳ “ද චිල්ඩ්‍රන් ඔෆ් නෝවා: බර්ත් ඔෆ් අ රිලිජන්” නම් කෙටි වාර්තා චිත්‍රපටයක වැඩ කරමින් සිටී.

බෙදාගන්න