පාවුලු ඊස්ටර්ලින්

ආචාර්ය පෝල් එච්.එල්. ඊස්ටර්ලිං සහල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන අංශයේ උපාධිධාරියෙකි. ඔහු හූස්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයේ අප්‍රිකානු ඇමරිකානු අධ්‍යයනය පිළිබඳ අතිරේක මහාචාර්යවරයකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර දැනට බෝවී රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා රජය පිළිබඳ අතිරේක මහාචාර්යවරයෙකි. සහල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධියක් හදාරමින් සිටියදී. ඔහු 2006 දී ආචාර්ය ඇන්තනි පින් සමඟ හිප් හොප් සහ ආගම පා course මාලාව සම-සැලසුම් කළේය. එතැන් සිට මෙම පා course මාලාව රයිස් කැම්පස් හි වඩාත් ජනප්‍රිය පා courses මාලාවක් බවට පත්වී ඇති අතර ජාතික කුප්‍රසිද්ධියට පත්විය. 2010 දී හූස්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඊස්ටර්ලිං අප්‍රිකානු ඇමරිකානු අධ්‍යයන වැඩසටහන සඳහා හිප් හොප් ඉතිහාසය හා සංස්කෘතික පා course මාලාව ද නිර්මාණය කළ අතර එය අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ අතර වැඩසටහනේ පා course මාලා පිරිනැමීම්වල වැදගත් අංගයක් විය. ආචාර්ය ඊස්ටර්ලිංගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා අතරට: අප්‍රිකානු ඇමරිකානු ආගමික සංස්කෘතිය, අප්‍රිකානු ඇමරිකානු ආගමේ ඉතිහාසය, 20 වන අප්‍රිකානු ඇමරිකානු ඉස්ලාම්, අප්‍රිකානු ඇමරිකානු ආගම සහ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය.

බෙදාගන්න