පිලිප් එල් සිමින්ටර්

බෙදාගන්න

Phillip Luke Sinitiere is currently Professor of History at the College of Biblical Studies, a multiethnic school located in Houston’s Mahatma Gandhi District. In 2009, he received a Ph.D. in history from the University of Houston. A scholar of American religious history and African American Studies, his books include Holy Mavericks: Evangelical Innovators and the Spiritual Marketplace, with Shayne Lee (NYU, 2009); Christians and the Color Line: Race and Religion after Divided by Faith, with J. Russell Hawkins (Oxford, 2013); Protest and Propaganda: W. E. B. Du Bois, The Crisis, and American History, with Amy Helene Kirschke (Missouri, 2014); and Salvation with a Smile: Joel Osteen, Lakewood Church, and American Christianity (NYU, 2015).

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 5:45

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය