ඔලිවියා ග්රෝෆ්

ඔලිවියා ග්‍රෝෆ් ඇමරිකාවේ ආගම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් කැන්සාස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයනය පිළිබඳ උපාධිධාරිනියකි. ඇය වර්ජිනියාවේ රැන්ඩොල්ෆ් විද්‍යාලයෙන් ආගමික අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියක් සහ MAT උපාධියක් ලබා ඇත. ඇය ලව් ඊස්රායල් ෆැමිලි සහ සොජර්නර්ස් පැතිකඩවල සම කර්තෘවරියකි.

බෙදාගන්න