පැට්‍රීෂියා ෆෝචූනි-ලොරෙට් ද මෝලා

බෙදාගන්න

Patricia Fortuny-Loret de Mola received a Ph.D in Social Anthropology from University College London in 1995. She has been a full time researcher, at the Center of Research and Advanced Studies in Social Anthropology (CIESAS) in Mexico since 1988. Her line of research was centered in the 1980s on religious minorities and from 1999 onward she engaged in the study of religion and Mexican migration to the US. She published two books on religious minorities from Mexico and coordinated one on religious affiliation and modern values in Guadalajara, Jalisco. She has written numerous articles and chapters in Spanish and English, on religion conversion, migration and churches, gender, power and space and other related topics. Her research interests include catholic, protestant and other forms of religiosity amongst Mexican immigrants in the US, as well as migrant civic organization with special attention to Yucatec Mayas, and interdisciplinary work on visual anthropology on returnee Mayas in Yucatan.

 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 3:07

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය