පීටර් ජේ මාග්රි

බෙදාගන්න

Dr. Peter Jan Margry holds an MA in History (University of Amsterdam 1983) and a PhD from the University of Tilburg (2000). He is Professor of European Ethnology at the University of Amsterdam and also works as Senior Fellow at the Department of Ethnology of the Meertens Institute in Amsterdam, one of the research centres of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. His research focuses on visionary culture, pilgrimage and ritual, implicit religion, cultural memory and cultural heritage.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 3:50

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය