ලින් මිල්නර්

බෙදාගන්න

Lyn Millner is the author of The Allure of Immortality: An American Cult, a Florida Swamp, and a Renegade Prophet (University Press of Florida 2015). The book is a nonfiction narrative about Cyrus Teed and his followers, the Koreshans—religious utopians who lived at the turn of last century. Millner founded the journalism program at Florida Gulf Coast University in Fort Myers, Florida, where she is an associate professor of journalism. She has an M.F.A. in creative writing (1999) from Florida International University, where her specialty was nonfiction. Her radio stories and essays have been broadcast on National Public Radio’s “Morning Edition” and “Weekend Edition” and on American Public Media’s “Marketplace.” Her print work has appeared in the New York Times, USA Today, Oxford American, the Hollywood Reporter, and Boca Raton magazine.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 10:29

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය