ලැරී එස්ක්රිජ්

බෙදාගන්න

Larry Eskridge was with the Institute for the Study of American Evangelicals (ISAE) at Wheaton College for 26 years. He taught part-time in the History and Bible-Theology departments. He is the author of God’s Forever Family: The Jesus People Movement in America (Oxford University Press, 2013).

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 3:39

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය