දානියෙල් වොයිසික්

ඩැනියෙල් වොජ්සික් ඉංග්‍රීසි හා ජනකතා අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයා වන අතර ඔරිගන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයනය පිළිබඳ අනුබද්ධ පී ulty යකි. ඔහුගේ ග්‍රන්ථ අතරට අප දන්නා පරිදි ලෝකයේ අවසානය: ඇමරිකාවේ ඇදහිල්ල, මාරාන්තිකවාදය සහ එළිදරව්ව, පන්ක් සහ නව-ගෝත්‍රික ශරීර කලාව, සහ පිටස්තර කලාව: දර්ශනීය ලෝක සහ කම්පනය යන කරුණු ඇතුළත් වේ. , විකල්ප අධ්‍යාත්මිකතාවන්, දූරදර්ශී කලාව, ජනප්‍රිය සංක්ෂිප්ත විද්‍යාව, පූජනීය ස්ථාන සෑදීම සහ ස්වභාෂා කලා ප්‍රකාශනය. සබැඳිය: https://english.uoregon.edu/profile/dwojcik

බෙදාගන්න