බර්නාඩ් ඩොහර්ටි

බර්නාඩ් ඩොහර්ටි මැකවරි විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි. ආචාර්ය උපාධියෙන් පසු බර්නාඩ් එක්සත් ජනපදයේ බේලර් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ අධ්‍යයන ආයතනයේ පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධිධාරියෙකු වූ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ විදේශයන්හි නව ආගමික ව්‍යාපාර පිළිබඳ ව්‍යාපෘති මාලාවක් සහ මුල් කාලීන අධ්‍යයනය සඳහා සමාජ විද්‍යා ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ව්‍යාපෘති මාලාවක් සඳහා වැඩ කළේය. ක්රිස්තියානි ධර්මය. බර්නාඩ් ඇතුළු අධ්‍යයන සඟරා ගණනාවක ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත ආගමික ඉතිහාසය පිළිබඳ ජර්නලය, නෝවා ආගමි, එම නව ආගම් අධ්‍යයනය සඳහා ජාත්‍යන්තර සඟරාව, එම විකල්ප අධ්‍යාත්මිකභාවය සහ ආගම් සමාලෝචනය, ෆ්රොන්මා, සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කතෝලික or තිහාසික සංගමයේ ජර්නලය. බර්නාඩ්ගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා පුළුල් පරාසයක පවතින අතර නව ආගමික ව්‍යාපාර, දේශප්‍රේමී, ඕස්ට්‍රේලියානු ආගමික ඉතිහාසය, පල්ලිය සහ රාජ්‍ය ගැටළු, ආගම සහ මාධ්‍ය ඇතුළත් වේ.

බෙදාගන්න